Piirin syyskokouksen 2016 esityslista ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uusimaa / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Piirin syyskokouksen 2016 esityslista ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017
10.11.2016 14:54

Keskustan Uudenmaan piiri ry.

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

 

Toimintavuotta 2017 värittää huhtikuussa käytävät kuntavaalit ja Keskustan Uudenmaan piirin 100-vuotisjuhlavuosi. Piiri julkaisee sen historiaa käsittelevän Vihertyvä-Uusimaa 6 - teoksen. Syyskaudella järjestetään piirin 100-vuotisjuhla.

 

Lisäksi piirissä keskitytään vuoden 2018 maakuntavaaleihin valmistautumiseen yhteistyössä Helsingin piirin kanssa. Tulevat kunta – ja maakuntavaalit tulevat olemaan historiallisen merkittävät Uudenmaan kannalta. Kunta – ja maakuntavaalit käydään yhdeksän kuukauden aikaikkunan sisällä ja tästäkin johtuen on tärkeää onnistua kuntavaaleissa ja näin luoda hyvä perusta maakuntavaaleja ajatellen.

 

Keskustan Uudenmaan piiri panostaa tulevana vuonna aatteelliseen, vaikutusmahdollisuuksia avaavaan järjestötyöhön, koulutukseen ja jäsen- sekä varainhankintaan. Piiri toimii kiinteässä yhteistyössä Keskustanaisten ja Keskustanuorten Uudenmaan piirien kanssa.

 

 

 1. AATTEELLINEN TYÖ JA POLIITTINEN TOIMINTA

   

  Keskustan Uudenmaan piirin tavoite on tehdä koko Uudenmaan maakunnan kattavaa politiikkaa ja tarjota uusmaalaisille kanava vaikuttaa oman kotiseutunsa ja koko Uudenmaan maakunnan kehittymiseen tasa-arvoisesti.  Piiri laatii ohjelmalliset tavoitteensa tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan keskustanaisten ja –nuorten kanssa.

   

  Millainen on keskusta-aatteen mukainen Uusimaa, mikä on Uudenmaan asema maakuntien Suomessa? Miten sote-uudistus ja uudet itsehallintoalueet muuttavat Suomea? Millainen on uusi kunta ihmisten lähiyhteisönä?

  Aatteellinen lähtökohtamme on päätösvallan hajauttaminen lähelle ihmisiä ja siihen perustuvana kunnallisen päätöksenteon puolustaminen. Haluamme pitää koko Uudenmaan elävänä. 

   

   

 2. JÄRJESTÖTOIMINTA JA -KOULUTUS

   

  Piirin toiminnan kulmakivi on kattava ja aktiivinen järjestötoiminta.

  Kunnallisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten toimintaa kehitetään jatkuvasti jäsenistön toiveiden pohjalta. Tärkeää on, että sääntömääräisten asioiden lisäksi kokousten yhteydessä järjestetään ajankohtaisiin asioihin pureutuvia, kaikille kiinnostuneille avoimia keskustelutilaisuuksia. Keskustan puoluejohtoa, ministereitä ja kansanedustajia on mahdollisuus kutsua alustajiksi eri tilaisuuksiin.

   

  Kunnallisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten henkilövalinnat ilmoitetaan heti valintojen jälkeen piiri- ja puoluetoimistoon. Näin voidaan varmistaa tiedon kulku molempiin suuntiin ongelmitta.

   

  Järjestöjen luottamustehtäviin valitaan tasa-arvoisesti naisia ja miehiä. Vastuuta on annettava myös uusille nuorille toimijoille. Piiri järjestää valmennusta uusille järjestöjen vastuuhenkilöille ja luottamushenkilöille yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton (MSL) kanssa.

   

  Tärkeätä on, että valtuutetut ja muut kunnalliset luottamushenkilöt osallistuvat järjestöväen tapaamisiin ja kunnioittavat jäsenistön mielipidettä kotikuntansa kehittämisen suurissa linjoissa.

   

   

   

 3. KUNTAVAALIT 2017

   

  Huhtikuussa 2017 järjestetään kuntavaalit. Piiri kannustaa kunnallisjärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä aktiiviseen ehdokashankintaan. Tavoitteena on mahdollisimman täydet ehdokaslistat kaikissa kunnissa ja kaupungeissa.

   

  Piiri käynnistää alkuvuodesta ehdokaskoulutuksen ja suunnittelee yhteistyössä aluetyöryhmien, kunnallisjärjestöjen ja pitäjäpaikallisyhdistysten kanssa ehdokaskoulutuksen aikataulua. Piiri järjestää tarvittaessa ehdokaskoulutuksia.

   

  Piiri koordinoi ehdokashankintaa, -koulutusta ja puoluejohdon, ministerien ja kansanedustajien kiertämistä kunnissa.

   

 4. MAAKUNTAVAALIT 2018

   

  Tammikuussa 2018 järjestettävät maakuntavaalit tehdään yhteistyössä Uudenmaan maakunnan kahden Keskustapiirin, Uudenmaan ja Helsingin kanssa. Maakuntavaaleihin Uudenmaan piiri saa asettaa noin sata (100) ehdokasta. Ehdokkaita Uudenmaan maakunnassa asetetaan noin 150. Piirien yhteinen vaalisuunnitelma hyväksytään piirien vuosikokouksissa keväällä 2017. Elokuussa 2017 järjestetään maakuntaseminaari, minkä yhteydessä piirien yleiset kokoukset hyväksyvät maakuntaohjelman ja asettavat ehdokkaita. Keskustan tavoitteena on menestyä maakuntavaaleissa Uudenmaan maakunnassa.

   

  Piiri tukee ehdokastoimintaa toteuttamalla eri muodoissaan yhteismainontaa niin paljon kuin ehdokasmaksuina ja muilla tavoin kerättävät varat sallivat. Piiri auttaa ehdokastoimintaa myös koordinoimalla vaalitapahtumia kaikille yhteisellä vaalikalenterilla. Piiri pyrkii järjestämään myös puoluejohdon vetoapua erityisesti Uudenmaan väkirikkaille alueille. Piirit järjestävät yhdessä puolueen kanssa ehdokasvalmennusta.

   

  Piiri koordinoi ehdokashankintaa, -koulutusta ja puoluejohdon, ministerien ja kansanedustajien kiertämistä kunnissa.

   

   

 5. TIEDOTUSTOIMINTA

   

  Parasta tiedotusta elävästä ja nousevasta Keskustasta on mukana oleminen erilaisissa kylä-, pitäjä- ja markkinatapahtumissa omin osastoin tai ohjelmin. Tärkeätä on myös paikallinen omatoiminen uutisointi eri tapahtumista paikallis- ja aluelehdissä.

   

  Piiri tukee tätä kunnallisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten vastuulla olevaa toimintaa materiaalihuollolla ja näkyvien ihmisten saamisella tapahtumiin mukaan. Piirin kansanedustajat, piirin puheenjohtajisto ja piirihallituksen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan näihin tapahtumiin. 

   

  Piirin sääntömääräinen ilmoituslehti on kerran viikossa ilmestyvä Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaa. Piiri kannustaa järjestöväkeä tilaamaan Suomenmaan. Suomenmaan järjestöpalstalla niin paperiversiossa kuin sähköisessä versiossa ilmoitetaan yhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja piirin tapahtumista sekä kokouksista. 

   

  Piirin sisäinen tiedottaminen hoidetaan sähköisellä piirikirjeellä, sähköpostilla ja piirin internetsivuilla ja Facebook-sivuilla. Valtakunnallisista vaaleista, tapahtumista ja kokouksista ilmoitetaan puolueen internetsivuilla. Piiri tiedottaa Uudenmaan tiedotusvälineille tärkeimmistä tapahtumista ja kokouksista sekä niiden päätöksistä.

   

  Kunnallisjärjestöjä kannustetaan perustamaan ja päivittämään omia internetsivujaan ja Facebook-sivujaan. Piiri järjestää paikallisille tiedotusvastaaville opastusta sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median käytössä. Ilmoittelu ja uutisointi paikallislehdissä on myös tärkeä tapa tuoda esiin keskustalaista paikallis- ja kuntatason toimintaa.

   

   

   

   

 6. PIIRITOIMISTO

   

  Piirin työntekijäresurssit ovat niukat. Palkattuna työntekijänä on toiminnanjohtaja. Tämä tilanne korostaa piirin jäsenjärjestöjen oman, talkoohengessä tehtävän työn tärkeyttä

   

  Toiminnanjohtajan lisäksi työvoima-apua voidaan saada ostosopimuksen perusteella lähijärjestöistä.

   

  Ajan tasalla oleva jäsenrekisteri ja paikallistasolla valittujen luottamushenkilöiden yhteystietojen säntillinen ilmoittaminen piiriin ovat toimivan järjestön kulmakiviä. Kesken oleva jäsenrekisterin perkaus saatetaan loppuun.

   

  Piirin kirjanpitopalvelut ostetaan Karjalan piirin järjestösihteeri Tuija Pitkäpaasilta.

   

   

 7. TALOUDENHOITO

 

Piirin talouden kuvaan toimintavuonna 2017 vaikuttaa erityisesti kuntavaalit, maakuntavaalit, presidentinvaalit, juhlavuosi sekä jäsenmaksukeräysuudistus. Eduskuntavaalien mukanaan tuoma puolueen ja piirin menestys vaaleissa nostivat kuukausittaista puoluetukiosuutta merkittävästi. Tämä puoluetuen lisäys käytetään huolella ja harkiten tapahtumanäkyvyyteen, kuntavaaleihin ja maakuntavaaleihin valmistautumiseen, sekä jo eduskuntavaaleihin 2019 varautumiseen.

 

Erityinen merkitys on jäsenmaksukeräyksellä, johon jäsenistö vastuullisesti osallistuu. Piirikokous päättää jäsenmaksukeräyksen toimeenpanotavasta. Paikallisyhdistyksiä kannustetaan liittymään mukaan keskitettyyn jäsenmaksukeräykseen, jolloin sekä piirin mutta ennen kaikkea paikallisyhdistysten talous kohenee.

Kunnallisjärjestöt vastaavat keräyksen käytännön toteutuksesta yhdessä piirin kanssa. 

 

Piiri pyrkii lisäämään puolueen ymmärtämystä siitä, että Uudenmaan piiri toimii maan ylivoimaisesti suurimman vaalipiirin alueella, jossa 11 kaupungin ja lukuisten kuntataajamien alueella toimiminen näkyvästi ei onnistu pelkästään perinteisen järjestötyön keinoin. Piiri edellyttää, että puolue osoittaa budjetissaan varoja pääkaupunkiseudun keskustatyön tukemiseen.

Tiedostot