Ääni lähelle

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 3.jpg
10.9.2012 0:00

Keskustan Karjalan piirin vaaliohjelma kunnallisvaalikaudelle 2013-2016.

Kyse on palveluista

Me keskustalaiset kannamme vastuuta ihmisistä ja ihmisten palveluista. Mielestämme ihmisten tulee olla kuntapalvelujen saajina tasa-arvoisessa asemassa asuinalueesta ja tuloista riippumatta.

Vastuu kunnallisten palvelujen järjestämisestä on kunnalla. Kunnallisvaaleissa kyse on terveydenhoidosta, päiväkodistamme, perusasteen kouluistamme ja muista lähipalveluista. Ihmisistä on pidettävä huolta, eikä siihen riitä pelkkä perhe tai suku, vaan tarvitaan myös kunnallisia palveluja.

Itsenäiset kunnat ja kuntien yhteistyö turvaavat eteläkarjalaisten palvelut parhaiten. Lähipalvelujen tarve tiedetään parhaiten lähellä. Kunnallisvaaleissa ääni keskustalaiselle on ääni palvelujen puolesta.

Nuoret

Kunnissa on tehtävä töitä nuorten eteen. Perusopetuksella luodaan pohja oppimiselle ja ammatilliselle koulutukselle. Perusopetus pitää järjestää lähellä asukkaita. Koulun ja kodin yhteistyötä tulee kunnissa entisestään kehittää ja lisätä. Meillä ei ole varaa hukata nuoriamme kortistoon tai yhteiskunnan ulkopuolelle. Kunnissa tulee kiinnittää huomiota etenkin koulupudokkaisiin sekä alle 25-vuotiaiden työllistämiseen.

Laadukkaan koulutuksen on tuettava työelämään sijoittumista. Koulutus on järjestettävä niin, että se valmistaa ammattilaisia nimenomaan Etelä-Karjalan työmarkkinoille. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun merkitys maakunnalle tulee ottaa paremmin huomioon poliittisessa päätöksenteossa.

Työtä

Monipuolinen elinkeinorakenne luo edellytykset menestykselle. Maakunnassamme on paljon pienyrittäjyyttä, vahvaa suurteollisuutta, maaseutu- ja matkailuyrityksiä, kansainvälisiä rajanylityspaikkoja, toimiva ja kehittyvä yliopisto, tutkimuslaitoksia ja monipuoliset kaupan palvelut.

Menestyvät yritykset ovat kuntien kivijalka. Etelä-Karjalassa tulee vahvistaa jo olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä sekä tukea uusien yritysten sijoittumista maakuntaan. Maa- ja metsätalous muodostavat perustan maaseudun yritystoiminnalle.

Kunnissa on hyödynnettävä rajan läheisyys entistä paremmin. Nykyisten rajanylityspaikkojen toimivuutta on parannettava. Edistämme Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämistä. Elinkeinoelämän, kaupan ja matkailun kehittämisessä otetaan huomioon rajan läheisyyden tarpeet ja mahdollisuudet.

Terveyttä ja hyvää elämää

 
Puolustamme Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä, Eksotea. Etelä-Karjalassa on tehty itsenäisten kuntien omin toimin se, mitä hallituksen kuntauudistuksella on haettu. Erikoissairaanhoidon säilyttäminen maakunnassa on erittäin tärkeä tavoite.
Ihmisten mahdollisuuksia oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen on tuettava entistä paremmin. Ennaltaehkäisy säästää ison kasan yhteisiä eurojamme ja on inhimillisestikin paras vaihtoehto.

Ikäihmisten palveluita pitää kehittää aktivoiviksi, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta tukeviksi sekä kannustaa omassa kodissa asumista. Ihmisillä pitää kuitenkin olla varmuus siitä, että hyvää laitoshoitoa saa sitä tarvitessaan.

Ympäristö - eletään ihmisiksi

Keskustalle kunta on ihmisten yhteisö ja kotiseutu. Kunnan vastuulla on myös luonto ja ihmisten elinympäristö. Pien-Saimaan ja muiden Etelä-Karjalan vesistöjen kunnostamiseen on panostettava. Näin edistetään alueella asuvien, kesäasukkaiden ja matkailijoiden viihtyisyyttä. Samalla teemme työtä tulevien sukupolvien hyväksi.
 
Kuntien kaavoitus- ja tonttipolitiikan tulee perustua asukkaiden ja yritysten tarpeisiin. Liikenne- ja tieverkostoa pitää parantaa. Toimivat tietoliikenneyhteydet tulee olla koko maakunnassa. Ihmisillä on oltava hyvät kulkuyhteydet myös haja-asutusalueilla ja maaseudulla. Lähellä tuotettu ruoka ja uusiutuvista luonnonvaroista saatava energia edistävät ympäristön kestävää kehitystä.

Haluamme rakentaa yhdessä, emme purkaa. Nyt ei ole aika iskeä hanskoja tiskiin, vaan toimia. Toimillamme puolustamme lähipalveluja, jotta ihmisillä on otolliset olosuhteet asua, elää, tehdä töitä ja yrittää myös tulevaisuudessa.