Turun Keskustan kuntavaaliohjelma

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Kunnat / Turku / Turun Keskustan kuntavaaliohjelma

Kaupunki kotoisaksi

Huolenpitoa - huomennakin.

 

Turkua on johdettava avoimesti

 • Turkulaisten tarpeet on otettava kaupungin toiminnan lähtökohdaksi. Kaupungin asukkaita pitää kuulla heitä koskevissa asioissa.
 • Turun päätöksenteon läpinäkyvyyttä tulee lisätä. Nyt kehitys on ollut käytännössä päinvastaista. Tarvitsemme vuorovaikutusta ja uusien ehdotusten avarakatseista arviointia.
 • On välttämätöntä johtaa kaupunkia siten, että toteutunutta tilannetta kaupungin toiminnassa verrataan siihen, mihin alun perin pyrittiin ja mihin sitouduttiin.
 • Turun kaupungin talous, hallinto ja organisaatio tulee sopeuttaa muutokseen siten, että valtaa ei keskitetä hallituksen jaostoihin kolmelle palkkasuhteessa olevalle poliitikolle vaan kaikki toimivat tasavertaisesti luottamushenkilönä.
 • Kaupungin hallinnossa on yhä yksinkertaistettavaa. Koko organisaation on perustuttava tiedolla johtamiseen, jossa on selkeä työn jako. Luottamushenkilöt vastaavat päätöksenteosta ja viranhaltijat valmistelusta ja päätösten toteuttamisesta.
 • Kaupungin työntekijät ovat organisaation suurin voimavara ja vahvuus. Siksi työhyvinvointiin tulee satsata nykyistä perusteellisemmin.
 • Kaupunki ei voi loputtomasti elää velaksi. Velkakirteen katkaiseminen onnistuu kun palvelujen tuottaminen perustuu konkreettisiin toimintasuunnitelmiin, joiden seuranta on mitattavissa. Seurannassa on tärkeää kuulla myös palveluiden käyttäjien näkökulma.
 • Talouden kokonaissopeutuksen myötä vapautuvat resurssit tulee ohjata palveluiden tuottamiseen ja toimintaan - ei hallintoon.
 • Kaupungin hallinto ja päätöksenteko tulee saattaa avoimemmaksi ja hallittavaksi (tytäryhtiöt)
 • Suurten rakennushankkeiden kustannusylitykset on saatava kuriin. On kestämätöntä, että avoimuuden puuttuessa päättäjät joutuvat toimimaan pakkoraossa vailla riittävän kestäviä perusteita kustannusten ylittymisestä.
 • Kaupungin ja korkeakoulujen – niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen yhteistyötä tulee tiivistää. Keskiössä on oltava opiskelija ja esimerkiksi hänen opintoihinsa liittyvät harjoittelupaikkamahdollisuudet ja työllistymisen helpottaminen.

 

Hyvinvointi ja peruspalvelut Turussa ja sen eri lähiöissä tehdään yhdessä

 • Keskusta tukee sote- ja maakuntahallintoon siirtymistä. Sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava myös sote-uudistuksen jälkeen lähipalveluna.
 • Turun kaupungin tulee ymmärtää roolinsa laajapohjaisen hyvinvoinnin edistäjänä myös vuoden 2019 jälkeen. Hyvinvointi ei synny vain sosiaali- ja terveyspalveluissa, vaan laaja-alaisesti kaikkien kunnan vastuulle jäävien hallinnonalojen kautta. Kaavoitus, elinkeinopolitiikka, nuorisotoimi, vapaa-aikapalvelut sekä kulttuuri - koulutuksesta puhumatta ovat päätöksiä, jossa hyvinvoinnin edistämisen lakisääteinen tehtävä pitää ottaa huomioon.
 • Järjestöillä, kirkolla ja kolmannen sektorin toimijoilla laajasti on tässä myös merkittävä rooli, jota tulee vahvistaa ja tukea.
 • Palvelujen kehitys ei saa Turussa pysähtyä maakuntapohjaista sotea odotellessa. Hyviä toimintamalleja pitää luoda nyt, jotta ne tulevina vuosina hyödyttävät koko maakuntaa. Turulla on tähän parhaat resurssit ja se hyödyttää myös omia asukkaitamme. Palvelusetelien laajempi käyttäminen luo luontevaa pohjaa maakunta-soteen kytkeytyvään palvelujen monituottajuuteen ja valinnanvapauteen.
 • Huomiota on erityisesti kiinnitettävä kotipalveluihin ja ennalta ehkäisevään työhön sekä omaishoitoon. Myös digitalisaation ja terveysteknologian mahdollisuudet tulee täysimääräisesti hyödyntää.
 • Keskustalle kaupungin lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä, joista haluamme pitää huolta. Tärkein työ tehdään kodeissa. Haluamme tukea vanhemmuutta. Varhainen puuttuminen, saumattomat palveluketjut, kodin ja koulun yhteistyö sekä laajapohjainen syrjäytymisen ehkäisy johtavat kestäviin lopputuloksiin niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. Erityistä huomiota haluamme kohdentaa yhden vanhemman perheisiin.Kannatamme päätöksenteossa lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa.Varhaiskasvatus on elämänvaihe, johon haluamme panostaa.
 • Yksin elävien joukko on Turussa suuri. Heidän erityistarpeensa ja monesti heikompi sosio-ekonominen asemansa tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa.
 • Turku on myös ikäihmisten kaupunki. Kannatamme palvelumallia, jossa koko 75-vuotiaiden ikäluokka kutsutaan terveyspalveluiden tarkastukseen ja samalla kuulemaan kaupungin palvelutarjonnasta. Tässä keskeisessä osassa on myös yksinäisyyden torjunta.

 

Työtä ja monikulttuurisuutta

 • Työttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä on torjuttava aktiivisin kaupungin toimenpitein.
 • Positiivista talouden ja työllisyyden rakennemuutosta on vahvistettava . Kasvun hedelmät kuuluvat kaikille. On onnistuttava löytämään keinot, jolla Turun ja koko maakunnan kasvu hyödyttää myös pitkään työelämästä sivussa olleita uusien työpaikkojen keinoin.
 • Monikulttuurisuus on Turussa tosiasia, joka parhaimmillaan on kaupungillemme merkittävä voimavara. Kotoutumisessa ei ole varaa epäonnistua. Turussa on kehitettävä ennakkoluulottomia ja omaleimaisia kotouttamismalleja. Näistä on jo hyviä esimerkkejä.
 • Vähemmistöjen syrjintää tai rasismia emme hyväksy missään muodossa. Ei sanoissa eikä teoissa.

 

Turvallinen arki ja viihtyisä elinympäristö kaikille turkulaisille

 • Keskustalle koko Turku on tärkeä, myös sen reuna-alueet ja niiden palvelut.
 • Jokaisen turkulaisen pitää saada asua siten, että lähistöllä on viheralueita, metsää tai luontoaktiviteetteja.
 • Turun pitää olla kaikille kaupunki, jossa ei tarvitse pelätä.
 • Lähiöiden viihtyvyyttä ja palvelutasoa tulee kohentaa, samoin kuin demokratiaulottuvuutta alueita koskevassa päätöksenteossa.
 • Asukkaiden kiintymystä omaan asuinalueeseensa on lisättävä. Kaupungin on tuettava kaupunginosayhdistyksiä ja muita alueellisia toimijoita - yhteistyötä kaupungin organisaation toimijoiden ja kolmannen sektorin välillä vahvistetaan.
 • Uusiutuvan energian ratkaisuja niin yksityiskotitalouksissa kuin julkisissa rakennuksissa sekä liikenteessä tuetaan Sipilän hallituksen energia- ja ilmastotavoitteiden mukaisesti.
 • Kaupunki on kuitenkin muutakin kuin keskusta.Lapsiperheviihtyvyyttä Turussa voitaisiin vahvistaa lähimetsien virkistysarvon vahvistamisella. Se tukisi varhaiskasvatuksen ja peruskoulun luontokasvatustehtävää nykyistä paremmin.
 • Joukkoliikenteen kehittämisen tulee tapahtua mm. olemassa olevia raideväyliä hyödyntäen. Tunnin juna on koko maakuntamme tärkein kehityshanke. Joukkoliikenteen pitää olla sujuvaa ja taloudellisesti houkuttelevaa, myös seudullisesti. Turun matkakeskuksen kehittäminen tulee olla tavoite alkavalla valtuustokaudella.
 • Kaupunkikuvaa vahvistetaan täydennysrakentamisella, pientalovaltaisten alueiden kehittämistä unohtamatta.

 

Turun vetovoiman lisääminen

 • Yrittäjyyttä Turussa pitää helpottaa entisestään. Jouhevat lupaprosessit ja uuden yrittäjän myönteinen vastaanotto julkisen palvelun toimesta tulee olla kunnia-asia.
 • Tuemme matkailua vahvistavia investointeja ja moderneja ratkaisuja kaupungin vetovoiman ylläpitämiseksi.
 • Turku on Suomen merellisen elämän sydän sekä historian keskus ja kulttuurikaupunki vailla vertaa. Tämä on toteutunut viisaan päätöksenteon turvin. Sillä tiellä Keskusta haluaa Turkua kehittää jatkossakin. Vanhan suurtorin ja Tuomiokirkon ympäröimänalueen ja Vähätorin saattaminensuomalaiskansalliseksi erityiskohteeksi tulee olla kaupungin tavoite. Myös puutori kaipaa Keskustan mielestä elävöittämistä.
 • Kaupungin nousevaa brändiä Suomen ruoka- ja ravintolakulttuurin keskuksena on tuettava. Mainettamme hyvän ruuan kaupunkina vahvistavat julkisiin ruokahankintoihin liittyvät päätökset, joissa lähiruokaa tulee suosia kaikin lain mahdollistamin keinoin.
 • Kaupunkikeskusta on yhä Turun sydän. Sitä tulee vahvistaa kehittämällä sitä ennakkoluulottomasti kaikkien sujuvasti saavutettavaksi toimintakeskukseksi, joka luo elinvoimaa hyville kaupallisille palveluille (ennakkoluulottomasti kehittämällä ja pysäköintiratkaisut turvaten.)