Kodin puolustajat valmiina vastuuseen

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg
Keskusta.fi / Satakunta / Suomeksi / Kunnat / Säkylä / Uutiset ja tapahtumat / Kodin puolustajat valmiina vastuuseen

Kodinpuolustajat valmiina vastuuseen

Koti on jokaiselle maailman  paras paikka. Kunnanvaltuustossa päätetään monista kotiin liittyvistä  arkielämän asioista. Keskustan  asettamille ehdokkaille kunnan asukkaiden hyvinvointi on ykkösasia ja  he ovatkin muodostaneet Kodinpuolustajien ryhmän.
Kodinpuolustajien tärkein tavoite on turvata kaikille kuntalaisille  laadukkaat peruspalvelut  ja niiden tasavertainen saatavuus   asuinpaikasta riippumatta.

 Pyhäjärviseudun kunnat ovat perustamassa uutta kuntaa vastatakseen 
tulevaisuuden suurista haasteista. Toimintojen uudistamisella ja   hyvällä yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa voidaan taata arjen  peruspalvelut kaikille uuden kunnan asukkaille.
Kodinpuolustajat ovat tulevaisuuteen katsovia ja toimintaa uudistavia  kunnallisvaaliehdokkaita. He ovat yhteisesti hyväksyneet vaaliohjelman, joka ohjaa heidän päätöksentekoaan.


Arjen peruspalvelut lähipalveluina


1. Terveys- ja sairaanhoitopalveluihin on nykyinen Keskustaryhmä  panostanut paljon. Säkyläläiset ovat tyytyväisiä  toimintaan: lääkärin  vastaanotolle pääsee lähes odotuksetta ja hoitoa saa nopeasti. Uusi  terveyskeskus ja sairaala valmistuu ensi vuonna. Toimintaa tullaan  edelleen kehittämään niin että uudesta yksiköstä  muodostuu  todellinen hyvän hoidon osaamiskeskus.   Tärkeä toiminnallinen tavoite on terveyden edistäminen ja erityistä  huomiota on kiinnitettävä lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin.

2. Vanhusten hoito on tulevaisuuden suuri haaste. Kodinpuolustajat  korostavat vanhuksen oikeutta asua omassa kodissaan tai  kodinomaisissa olosuhteissa niin pitkään kuin mahdollista. Se  edellyttää omaishoidon tukemista ja kotipalvelun jatkuvaa 
kehittämistä. Kodinpuolustajat tietävät, että Säkylässä sektoria on  kehitetty ja kehitetään jatkuvasti vastaamaan kasvavan asiakaskunnan toiveita. 
Kotipalvelu sairaanhoitoineen on kunnan omaa toimintaa,  tuetut asumispalvelut kunta ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta. 
Vanhusten laitoshoidosta vastaa Köyliön ja Säkylän kuntayhtymä,  tulevaisuudessa uusi kunta. Kodinpuolustajat korostavat, että  vanhuspalvelut ovat lähipalvelua.

3.  Lapsiperheille tärkeä  päivähoito toimii hyvin. Tulevaisuudessa voimavaroja on suunnattava lapsiperheiden  tarvitsemaan kotipalveluun nykyistä enemmän perhetyöntekijöiden työpanosta lisäämällä. Kotiapu  helpottaa lapsiperheen arkea ja on suora sijoitus tulevaisuuteen.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää vanhempien kasvatustehtävää tukeviin varhaiskasvatuksen palveluihin. Ne  tulee koota yhdeksi kokonaisuudeksi. Kodinpuolustajien mielestä perheneuvoloiden tärkein   tehtävä on vanhemmuuden tukeminen. Tähän sektorit ylittävään  kehittämistyöhön lienee saatavissa myös valtiolta erityistukea.

4. Koulutie on kotitie. Turvallinen koulu ja rauha oppimiseen on  taattava jokaiselle lapselle.  Opetusohjelmien uudistaminen ja monipuolistaminen on  ja on edelleen varautumista tulevaisuuteen.  Suomalainen yhteiskunta avautuu yhä enemmän uusille kulttuureille,  kielille ja ihmisille. Tästä syystä  on tärkeää kansainvälisen  vuorovaikutuksen mahdollistaminen nuorille.
 Säkylässä on panostettu opetukseen ja sen on tuottanut hyvää  tulosta.  Säkylän seudun lukio oli viime kevään tuloksien perusteella  Satakunnan paras.  Hyvät tulokset varmistavat osaltaan nuorille  säkyläläisille jatko-opiskelupaikan saannin.

5.  Kuntalaisten omaehtoiseen toimintaan kulttuurisektorilla tulisi  voida panostaa nykyistä enemmän, sillä liikunta- 
taideharrastusyhdistysten monimuotoinen toiminta lisää  asuinviihtyvyyttä ja ohjaa nuoria harrastusten pariin.   Ryhmän 
korostaa Pyhäjärviseudun Aikuisopiston  yleissivistävää ja käytännön taitoja edistävää toimintaa, jota tulee edelleen kehittää tavoitteena  elinikäisen oppimisen tukeminen.

6. Vakaa kuntatalous mahdollistaa arjen peruspalvelut. Kunnan tulot muodostuvat verotuloista, valtionosuuksista, 
palvelumaksuista ja muista tuloista.  Valtionosuudet määräytyvät  laskennallisiin perustein, joihin ei juurikaan voi vaikuttaa.  
Verotuloja voidaan lisätä hankkimalla uutta yritystoimintaa ja lisää  veronmaksajia.  Käytettävissä on myös veroprosentin korottaminen.
 Kodinpuolustajat tuntevat vastuunsa lakisääteisten palvelujen  tuottamisesta. Kunnantulojen lisäämiseksi ryhmä on valmis panostamaan aktiivisempaan  elinkeinopolitiikkaan ja tehokkaaseen kuntamarkkinointiin. Uusille  yrityksille ja asukkaille on tilaa monipuoliset palvelut omaavana ja  turvallisena paikkakuntana tunnetussa Säkylässä. Mutta samanaikaisesti on uudistettava kunnallista palvelutuotantoa,  kiinnitettävä huomio tuotannon laatuun/kustannustehokkuuteen. 
Kustannusten hallinnan merkitys korostuu hidastuvan talouskehityksen aikana.

7.  Kodinpuolustajat pitävät tärkeänä, että Säkylässä harjoitetaan  aktiivista maanhankintaa ja kaavoitusta riittävän ja monipuolisen  tonttitarjonnan takaamiseksi kunnan eri osissa. Osayleiskaavan laadinnalla voidaan mahdollistaa 
rakentaminen myös haja-asutusalueilla.  Kodinpuolustajien selkeä  tavoite on, että asumisratkaisut vastaavat mahdollisimman hyvin kuntalaisten tarpeita ja elämän tilanteita. Kevyen liikenteen väylien  määrää tulee lisätä lasten koulumatkojen ja vanhempien työmatkojen  turvallisuuden takaamiseksi.

8.  Ilmastopolitiikka kunnissa tarkoittaa selkeitä valintoja  päästöjen vähentämiseksi ja energiankulutuksen kasvun taittamiseksi.   Kunnan on osaltaan kannettava vastuuta ihmisen ja luonnon  tasapainosta omilla energiavalinnoillaan sekä ohjaamalla  yhdyskuntarakenteen kehittämistä  ohjeistamalla rakentamista.  Ilmastopolitiikkaan kuuluu keskeisesti myös kuluttajaneuvonta ja  ilmastomuutoksesta tiedottaminen. Kunnan ilmastopolitiikan tavoitteena pitää olla kotimaisiin 
uusiutuviin ja biopohjaisiin energialähteisiin siirtyminen. Kodinpuolustajat edellyttävät, että ympäristö- ja miljöösuunnittelu 
sekä rakentaminen on sopusoinnussa alueen herkän luonnon kanssa. Pyhäjärven suojelua  tulee jatkaa.

9.  Työnteko ja yrittäminen ovat hyvän tulevaisuuden perusta myös  kunnassa.  Kodinpuolustajat pitävät tärkeänä työhyvinvoinnin parantamista  yhteistyössä työntekijöiden, johdon ja esimiesten kesken. Kunnan  työnantajana tulee huolehtia siitä, että työhyvinvointia, työssä  jaksamista ja työhön paluuta pitkän sairasloman jälkeen tuetaan 
kaikin mahdollisin keinoin. Kunnan vetovoimaa työantajana voidaan  turvata pitkäjänteisellä ja tasa-arvoisella palkka-, henkilöstö- ja  työnantajapolitiikalla sekä uudistamalla kuntatyön sisältöä