Ajankohtaista

Keskusta.fi / Satakunta / Suomeksi / Ajankohtaista

 

Keskustan Satakunnan piirin syyskokous Luvialla 29.10.2016 otti kantaa seuraaviin asioihin:

ELINVOIMAISUUDEN MITTAAMISELLE YKSISELITTEISET MITTARIT

Keskustan Satakunnan piirin syyskokouksen mielestä kuntien valtionosuusjärjestelmää on kehitettävä siten, että se kannustaa kuntia etsimään elinvoimaisuutta lisääviä toimia.

Maakuntauudistus jakaa nykyiset kuntien tehtävät maakunnalle ja kunnille. Kunnan merkittäväksi tehtäväksi tulee kunnan elinkeinotoimen ja elinvoimaisuuden kehittäminen. Elinvoimaisuuteen kuuluvat muun muassa uudistumiskyky, talouden kasvu ja kilpailukyky, työn tuottavuus ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehittäminen.  Uudistuminen edellyttää aitoa päätöksenteon luovuutta.

Osana maakuntauudistusta uudistetaan valtionosuusjärjestelmä. Hyvinvoinnin – ja terveyden edistämisen sekä elinvoimaisuuden mittaaminen edellyttää yksiselitteisiä ja helposti mitattavia kriteereitä.

 

SÄPIN AINUTLAATUISELLE MAJAKKASAARELLE RAHOITUSTA

Selkämeren kansallispuisto on koko Satakunnan ylpeys. Siellä ovat Suomen puhtaimmat merivedet. Säpin majakkasaari on yksi Selkämeren kansallispuiston kärkikohteista, mutta sen käyttöä ja kehittämistä jarruttaa Säpin huonokuntoinen satama.

Keskustan Satakunnan piirin syyskokous haluaa muistuttaa, että ainutlaatuista kohdetta pitää tukea ja rahoittaa niin, että Säpin hienoa matkailukohdetta saisivat mahdollisimman monet käyttää ja virkistäytyä.

 

MATTI REHULA KESKUSTAN PUOLUEVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAKSI

Keskustan puoluevaltuusto kokoontuu marraskuun lopulla Torniossa. Puoluevaltuusto valitsee puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Keskustan Satakunnan piirin syyskokous esittää Matti Rehulaa valittavaksi jatkamaan puoluevaltuuston varapuheenjohtajana. Monipuolisen yritystoiminnan- ja alkutuotannon osaajana Matti Rehula täydentää puoluejohdon monipuolista osaamista. 

Kannanotot

14.11.2015

Julkaisuvapaa heti

 

Toisen asteen koulutuksen tulevaisuus pidettävä omissa käsissä

 

Lähivuodet ovat erittäin vaikeita ammatilliselle koulutukselle, vuonna 2017 rahoitus alenee kansallisesti yli 200 miljoonaa. Satakunnan osalta alenema on arvion mukaan 8-10 miljoonaa. Toisen asteen koulutukseen suunnitellaan uuttaa rahoitusmekanismia. Siihen liittyvän lainsäädännön pitäisi valmistua vuoteen 2018 mennessä. Mikäli uudistuksen aikomuksena on tehdä merkittäviä rakenteellisia ratkaisuja, niiden aika on aivan vuosikymmenen lopulla tai alkavan vuosikymmenen alussa.

 

Satakunnan nuorten määrä laskee lähivuosina merkittävästi ja koko toisen asteen koulutusta on kehitettävä kokonaisuutena, sisältäen sekä ammatillisen että lukiokoulutuksen. Nuoren kannalta  koulutuksen saavutettavuus on yksi tärkeimmistä asioista. Tämä edellyttää laadukasta, kattavaa ja hyvin verkostoitunutta oppilaitosverkkoa sekä laajaa yhteistyötä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Oppisopimusjärjestelmä ja työpaikalla oppiminen on saatavaa nykyistä tehokkaampaan käyttöön.

 

Keskustan Satakunnan piiri katsoo, että Satakuntalaisen koulutuksen tulevaisuuden kannalta on käynnistettävä koko toisen asteen koulutuksen kehittämiseen liittyvä selvitystyö. Tavoite on, että siirryttäessä 2020 luvulle Satakunnassa toisen asteen koulutusverkko on nykyistä laadukkaampi ja nuoria houkutteleva.

 

 

Kansalaisen turvallisuus etusijalle

 

Suomessa on viime viikkoina julkaistu useita turvallisuuteen liittyviä uhkakuvia. Ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet. Poliisin palvelut ovat loitonneet yhä etäämmälle ja yhä harvemmassa kuntataajamassa on poliisin palvelupiste. Yhä useampi käyttää poliisin sähköisiä palveluita. On kuitenkin tärkeää mahdollistaa myös perinteinen kasvoista kasvoihin palvelu. Kansalaisten on koettava, että maan sisäisestä turvallisuudesta huolehditaan joka hetki kaikkialla. Poliisin on oltava läsnä, pelkkä numero 112 ei ole riittävä. Näin kansalaisten vahva luottamus poliisiin voi säilyä.

 

Keskustan Satakunnan piiri katsoo, että tulevaisuudessakin Suomessa on oltava mahdollisimman kattava poliisin palveluverkko ja riittävä tavoitettavuus. Tarvittaessa myös olemassa olevia täydennyspoliisien muodostamaa reserviä on voitava käyttää.

 

Keskustan Satakunnan piirin syyskokous

14.11.2015 Köyliö

 

Lisätietoja: Puheenjohtaja Tapio Huhtanen, 0400 742 831

 

 

Kannanotto

18.9.2015

 

SOTE yhtenäisyys tae Satakunnan tulevaisuudelle

Sipilän (kesk.) hallitus on viemässä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta järjestelmällisesti eteenpäin. SOTE vastuu organisoidaan itsenäisille alueille. Tulevien itsehallinto-alueiden määrä päätettäneen lokakuun loppuun mennessä. On erittäin tärkeää, että Satakunta on itsenäinen SOTE-alue uudistuksen jälkeen.

Keskustan Satakunnan piirin mielestä kaikkien satakuntalaisten toimijoiden ja yksittäisten henkilöiden on sitouduttava Satakunnan SOTE-alueen perustamiseen. Satakunta on väestöpohjaltaan ja kokoonpanoltaan sopivan kokoinen SOTE-alue. Satakunnassa on lisäksi 24/7 päivystykseen kykenevä keskussairaala.

 

Porissa 18.9.2015

Keskustan Satakunnan piiri

Lisätietoja: Puheenjohtaja Tapio Huhtanen, 0400 742 831

 

 

Kannanotto Keskustan Satakunnan piirin vuosikokous 20.5.2015 Pori

 

SATAKUNNAN SOTE VALMISTELUSSA AKTIVOIDUTTAVA

Parhaillaan käynnissä olevat hallitusneuvottelut antavat perusteet tulevalle SOTE- mallille. Keväällä perustuslakivaliokunta linjasi mahdolliseksi malliksi joko maakunnallisen kuntayhtymän tai maakuntamallin. Satakunnassa on nyt aloitettava aktiivisesti Satakuntaan sopivan mallin valmistelu. Täten varmistetaan parhaiten sosiaali- ja terveyspalvelujen kattava saatavuus koko Satakunnan alueella. Hallintorakennetta tärkeämpää on palvelujen turvaaminen koko Satakunnan alueella, erityistä huomiota tulee kiinnittää tietohallinnon yhdenmukaistamiseen.

Keskustan Satakunnan piiri haluaa, että SOTE- uudistus viedään loppuun mahdollisimman nopealla aikataululla ja siihen liitetään esimerkiksi työllisyyden tehostamiseen ja erilisten kannustinloukkujen poistamiseen liittyvät kokeilut. Satakunta on väestöpohjaltaan, kooltaan ja elinkeinorakenteeltaan sopiva monen kokeilun valtakunnalliseksi pilottialueeksi.

VALTATIE 23 JA 8 RISTEYS TOIMIVAKSI JA TURVALLISEKSI

Valtateiden 23 ja 8 risteyksen liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus ovat aiheellisesti puhuttaneet tienkäyttäjiä jo vuosia. Risteyksen suunnittelu on liitetty VT 8 Turku-Pori suunnittelukilpailuun. Risteys mainitaan kyseisen suunnittelukilpailun lisäksi juuri julkaistussa Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Porin kaupunki on varannut risteyksen suunniteluun rahoituksen vuodelle 2015 ja toteutukseen rahoituksen vuodelle 2016. 

Keskustan Satakunnan piiri edellyttää, että Varsinais-Suomen ELY-Keskus, Satakuntaliitto ja Porin kaupunki käynnistävät toimenpiteen joilla risteykseen suunnitelleilla oleva kiertoliittymäratkaisu saadaan virallisen tiesuunnittelun piiriin kiireisellä aikataululla. Kyse on liikenneturvallisuudesta ja koko maakuntaamme palvelevasta elinkeinopolitiikasta.

Porissa 20.5.2015

Keskustan Satakunnan piirin vuosikokous

Lisätietoja: Puheenjohtaja Tapio Huhtanen, 0400 742 831

 

Keskustan Satakunnan piirin piirihallituksen kannanotto 20.2.2015 

PISARARATA JÄIHIN – RAHAT ALEMMAN TIEVERKON KUNNOSTAMISEEN

Satakunta on vahvaa alkutuotannon aluetta. Elintarviketuotanto ja puunjalostus luovat yli 20 000 työpaikkaa logistiikan ja jatkojalostuksen kautta. Alempiasteinen tieverkko on keskeisessä roolissa ruoka- ja elintarviketeollisuuden raaka-aineiden, puutavaran, turpeen ym. kuljetusten kannalta. Valtakunnallisesti on arvioitu, että tiestön korjausvelka on noin 2,4 miljardia euroa. Satakunnan tiestön kunnostamiseen tarvitaan vuosittain vähintään 20 miljoonaa euroa.

 

Kokoomusjohtoiset hallitukset ovat ohjanneet pääosan liikenneverkkojen rakentamiseen varatuista rahoista pääkaupunkiseudun tiehankkeisiin. Näin ei saa jatkua. Perusväylänpitoon on varattava rahoitus siten, että koko Suomi voidaan pitää elinvoimaisena.

 

Keskustan Satakunnan piirin piirihallitus esittää tieverkon ylläpidon ja kehittämisen turvaamiseksi tarvittavaan perustienpidon rahoitukseen merkittävää tasokorostusta. Pääkaupunkiseudulle suunniteltu Pisararata ei täytä mitään kannattavuuskriteeriä. Siihen varatut rahat tulee kohdentaa tiestön kunnostamiseen koko Suomen alueella painottuen alemman tieverkon kohteisiin. Maakunnissa olevan alemman tieverkon kunnostamishankkeet ovat pieniä ja niiden urakointi toteutetaan pääsääntöisesti oman alueen urakoitsijoiden työnä. Alemman tieverkoston kunnostamisella vähennetään tiestön korjausvelkaa sekä luodaan työpaikkojen kautta elinvoimaa koko Suomeen.

 

Keskustan Satakunnan piirin piirihallitus

Lisätietoja Tapio Huhtanen, 0400 742831

----

Keskustan Satakunnan piirin piirihallituksen kannanotto 11.12.2014

HUITTISTEN TYÖVANKILAN TOIMINTOJA KEHITETTÄVÄ


Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Huittisten osastoa suunnitellaan lakkautettavaksi kustannussyistä. Satakunnan Keskusta haluaa nostaa asian keskusteluun maakunnallisena asiana.

 

Huittisten osasto on aina profiloitunut työvankilaksi. Työ vankilassa on hyvin monipuolista, siellä ei istuta toimettomana vaan vangit osallistuvat yli 200 ha viljelemiseen, korkeimmillaan 300-päisen lihakarjan kasvatukseen ja metsätöihin. Vangit tekevät metalli- ja puualan alihankintatöitä sekä osallistuvat siivoukseen, lumitöihin ym. päivittäistöihin. Tänä syksynä valmistui myös ns. pajarakennus kuntouttavalle toiminnalle ja arjentaitojen harjoittelulle. Tästä vanki siirtyy muihin toimintoihin rangaistusajan suunnitelmien mukaisesti.

 

Vankilaosastossa on 91 avolaitosvankipaikkaa, sekä 16 vapaamman asumisen paikkaa eli yhteensä 107 paikkaa. Työntekijöitä on 35 ja vuosibudjetti n. 3 M€.

 

Olemme vahvasti laitoksen toiminnan kehittämisen ja monipuolistamisen kannalla, painottaen vankeinhoidossa työnteon mahdollisuutta ja jokainen säilytettävä työpaikka on Satakunnalle tärkeää. 

Esitämme, että Huittisten osastoa ei lakkauteta, sen toimintoja on kehitettävä vastaamaan yhteiskuntamme muuttuvia haasteita.

 

Keskustan Satakunnan piirin piirihallitus

Lisätietoja puheenjohtaja Tapio Huhtanen, 0400 742 831

----

Keskustan Satakunnan piirin piirihallituksen kannanotto 27.6.2014

SATAKUNTALAINEN SOTE PALVELUNTUOTANTO

Hallituksen ja opposition yhteinen linjaus tulevaisuuden SOTE-palvelujen järjestämisestä on julkaistu. Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista on viidellä SOTE-alueella. Palvelujen tuottajina ovat kunnat ja kuntayhtymät. 

Keskustan Satakunnan piirihallitus pitää tärkeänä, että palvelujen tuotanto on lähellä ja tuotanto järjesteään tukeutuen jo olemassa oleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.  Palvelujen käyttäjän - ihmisen- kannalta on tärkeää, että haluttu palvelu saadaan läheltä ja laadukkaana.

Palvelujen tuotannon perustana on pidettävä seuraavaa:

Satakunta kykenee alueellisen kokonsa ja 225000 asukkaan väkiluvun perusteella tarjoamaan erikoissairaanhoidon täysimääräiset päivystyspalvelut. Satakunnan sairaanhoitopiirin tuottaman erikoissairaanhoidon yhteyteen on helppo liittää koko maakuntaa palveleva perusterveydenhuolto ja vaativa sosiaalitoimi. Satakuntaan syntyy keskuskaupungin lisäksi useita pienemmän väestöpohjan  alueita. Näitä kaikkia alueita voidaan kehittää oman alueen väestöpohjan ja erikoisosaamisen mukaisesti. Lähtökohtana on pidettävä palvelujen saamista laadukkaina lähipalveluina sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon saumatonta yhteistyötä.

Keskustan Satakunnan piirin mielestä Satakunnassa on otettava rohkea askel ja käynnistettävä oman maakuntaamme sopivan kuntayhtymäperusteisen SOTE- tuotantomallin kehittäminen.

Nakkila 27.6.2014 Keskustan Satakunnan piirin piirihallitus 

Lisätietoja: Puheenjohtaja Tapio Huhtanen, 0400-742831

----

Satakunnan Keskustan kannanotto piirikokous 12.4. Ulvila

KIVIHIILTÄ TUKEVAT ENERGIAVEROPÄÄTÖKSET ON PURETTAVA

Kivihiilenmusta tulevaisuus on realismia monilla voimalaitospaikkakunnilla. Kivihiili on vallannut energialaitosten piha-alueet ja samalla syrjäyttänyt kotimaisen hakkeen ja turpeen käytön voimalaitoksilla.

Kotimaisen energian tuottajat ovat investoineet voimakkaasti korjuukalustoon ja hankintaketjuihin. Ne ovat jääneet hallituksen turpeen verokorotusten ja hakesähkön tuotantotuen leikkauksien jälkeen vajaalle käytölle. Pahimmillaan alan yrittäjiä uhkaa konkurssiaalto.

Satakunnan Keskusta vaatii, että hallituksen on peruttava kivihiilen käyttöä lisäävät veropäätökset ja siten suosia kotimaisen energian tuotantoa ja kulutusta.

Ulvilassa 12.4.2014

Keskustan Satakunnan piirin vuosikokous.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Tapio Huhtanen, 0400 742 831

 ----

TEHDÄÄN SATAKUNTALAINEN SOTE

Hallituksen ja opposition yhdessä sopima SOTE- palvelujen periaatemalli pitää sisällään tulevan järjestelmän niin sanotut isot raamit. Lopullinen sisältö lakitekstiksi valmistuu toukokuun loppuun mennessä. Uusi malli jakaa SOTE-palvelujen järjestämisvastuun viidelle alueelle. Palvelut tuotetaan hyödyntäen olevia toimivia rakenteita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi nykyistä toimivaa keskussairaalaa, aluesairaaloita ja kuntien terveyskeskuksia.

Uudistuksen yksi tärkeä tavoite on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumaton integrointi. Meille Satakuntalaisille on tärkeä säilyttää erikoissairaanhoidon täysimääräiset päivystyspalvelut. Satakunta kykenee alueellisen kokonsa ja 225000 asukkaan väkiluvun perusteella tarjoamaan erikoissairaanhoidon täysimääräiset päivystyspalvelut. Tähän voidaan liittää koko Satakuntaa palveleva perusterveydenhuolto ja vaativa sosiaalitoimi.

Porin kaupunginsairaalan ja Rauman aluesairaalan kehittämisen on tuettava alueella olevaa palvelutarvetta ja niitä on kehitettävä esimerkiksi teknisten apuvälineiden tutkimus- ja kehittämisyksiköinä.

Keskustan Satakunnan piirin mielestä Satakunnassa on otettava aloite omiin käsiin ja käynnistettävä oman maakuntaamme sopivan kuntayhtymäperusteisen SOTE- mallin kehittäminen. Tuleva SOTE-malli pitää päätöksenteon ja palvelujen tuottamisen lähellä kuntalaisia sekä mahdollistaa aikanaan myös maakunnallisen pelastustoiminnan integroimisen osaksi Satakuntalaista SOTE-palvelun tuottajaa.

Ulvilassa 12.4.2014.

Keskustan Satakunnan piirin vuosikokous.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Tapio Huhtanen, 0400 742 831