Kuntavaalit 2021

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg

RAUTAVAARAN KESKUSTA. LÄHELLÄ.

Keskustalle kunta on ihmisten yhteisö, jossa asukkailla on mahdollisuus yhdessä rakentaa hyvä ja turvallinen tulevaisuus. Kunnan arvo mitataan siinä, kuinka se huolehtii asukkaistaan, erityisesti heikoimmassa asemassa olevista.

Palvelut

Keskustan mielestä kuntalaisilla täytyy olla mahdollisuus käyttää lähipalveluja. Kunnallisten palveluiden järjestämisvastuu on kunnalla mutta palvelut voidaan tuottaa yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Tuottajina voivat olla myös yritykset,  järjestöt  tai yhdistykset. Palveluiden turvaamiseksi kunnan tulee mahdollistaa sähköinen palveluntarjonta nopeita laajakaistayhteyksiä hyödyntäen. Keskustalle on tärkeintä, että kuntalaiset saavat palvelut tasa-arvoisesti, laadukkaina ja läheltä.

Vastuu terveydestä ja hyvinvoinnista

Terveys- ja sosiaalipalvelut haluamme tuottaa lähellä, omassa kunnassa. Kunnan on tuettava asukkaidensa terveyden hyväksi tehtävää ennaltaehkäisevää työtä. Tärkeää koti- ja omaishoitoa voidaan tukea huolehtimalla sekä hoitajan jaksamisesta että hoidon taloudellisista edellytyksistä. Tuettua asumispalvelua kodinomaisessa ympäristössä järjestetään kunnan yksiköissä sekä ostopalveluna hoivayrityksiltä. Ikäihmiset, unohtamatta veteraaneja, ovat Rautavaaran voimavara ja he ansaitsevat harrastus- ja virkistysmahdollisuudet sekä laadukkaan hoidon.

Lapset ja nuoret - tulevaisuudentekijät

Alle kouluikäisten päivähoito sitä tarvitseville perheille on järjestettävä perhepäivähoidossa tai päiväkodissa. Peruskoulun ja lukion säilyminen omassa kunnassa on turvattava. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi kunnan tulee tarjota harrastusmahdollisuuksia sekä harjoittelu- ja työpaikkoja yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa. Päätöksenteossa on kuultava nuorten ääntä, esimerkiksi nuorisovaltuuston  kautta.

Toimeentulo ja asuminen

Tuetaan yrittäjyyttä ja maaseudun elinvoimaisuutta käyttämällä kunnan hankinnoissa lähellä tuotettuja palveluita ja hyödykkeitä. Yksityisteitä avustamalla pidetään maa- ja metsätaloudenkin kannalta elintärkeät liikenneolosuhteet kunnossa. Aktiivisella asunto-, kaavoitus-  ja maankäyttöpolitiikalla voimme tarjota asumisvaihtoehtoja kuntalaisille ja lomalaisille sekä toimitiloja yrityksille. Työpaikkojen syntymistä ja säilymistä edistetään kunnan organisaatiossa, yrityksissä ja kolmannen sektorin alueella, hyvänä esimerkkinä Tietoverkko- ja Lämpöosuuskunnat.

Keskusta on vastuunkantaja

Haluamme toimia yhteistyössä muiden puolueiden kanssa, vastuumme tuntien, Rautavaaran ja rautavaaralaisten parhaaksi. Puolustamme itsehallintoa, kuntien välistä yhteistyötä unohtamatta. Haluamme tehdä päätökset omassa kunnassa. Lähellä.