Teemat:

Järjestön johto

Tervetuloa keskustan sivuille

Vaaliohjelma

Aloite Elsi Kataiselle ja hänen antamansa vastaus.

 

Keskustan Kaavin kunnallisjärjestö

 

Järjestön valitut henkilöt v. 2020

 

Puheenjohtaja:   Kaija Julkunen  

kaija.julkunen@kaavi.fi

 

Varapuheenjohtaja: Maija Räsänen

maija.rasanen@jokelanmaatilamatkailu.fi

 

Sihteeri:Kari Leppänen,

kari.leppanen@icloud.com

 

 

 

Hyvät Keskustan Kaavin kunnallisjärjestön jäsenet, äänestäjät, tukijat ja näiden sivujemme mahdolliset muut lukijat.

Toivotamme kaikki sivujemme lukijat seuraamaan Keskustan Kaavin kunnallisjärjestön ylläpitämiä nettisivuja. Pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan pitämään teidät ajan tasalla siitä, missä Kaavin keskusta menee, mihin me pyrimme, mitkä ovat tavoitteemme. Halutessanne voitte antaa palautetta. Sähköpostiosoitteitamme on näillä sivuilla.

Vaaliohjelma 2017-2021

Alkavalla valtuustokaudella tapahtuu merkittävä muutos kunnalliseen päätöksen tekoon. Sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen maakunnallisen organisaation hallinnoimaksi ja organisoimaksi muuttaa päätöksenteon fokusta aikaisempaa kapeammalle alueelle, mutta tulee samalla erittäin vaativaksi. Vain ne kunnat, jotka pystyvät jäljelle jääneillä resursseilla optimoimaan kunnan ja kuntalaisten keskeiset menestystekijät, pärjäävät.

    Aivan keskeinen haaste tulee olemaan monipuolisen, nykyaikaisen ja modernin elinkeinoelämän kehittäminen. Työpaikkoja pitää pystyä luomaan niin naisille, kuin miehillekin ja ennen kaikkea nuorille. Elinkeinoelämälle ja asumiselle  pitää saada tasokkaat kaavalliset ja muut infrastruktuuriin liittyvät mahdollisuudet. Ellemme pysty pitämään nuoristamme kiinni aikaisempaa enemmän ja paremmin, huoltosuhteemme vaikeutuu ennestään.

    Tasokkaan koulutuksen asema korostuu entisestään. Kunnan pitää pystyä houkuttelemaan jatkuvasti päteviä opettajia kunnassa oleviin kouluihin, jotta valmiudet jatko-opintoihin pysyvät korkeatasoisina. Lapset, nuoret ja aikuiset ansaitsevat ja tarvitsevat tasokkaan kulttuuriympäristön, jossa voivat kehittyä omien vahvuuksiensa ja osaamispääomansa avulla. Kasvuympäristö sisältää mahdollisuuksia liikkumiseen, kulttuuri- ja  monipuoliseen muuhun harrastamiseen kirjastoineen, nuorisotaloineen jne.

    Edellä on lueteltu paljon korkeatasoisia tavoitteita, jotka on mietitty tarkkaan. Korkeatasoisia siksi, jotta voimme menestyä kuntien välisessä kilpailussa edelleen voittajina, keskinkertaisuus ei kerta kaikkiaan enää riitä.

    Tulevan valtuustokauden keskeisiä tavoitteita ovat myös päätöksenteon muuttaminen aikaisempaa modernimmaksi, tavoitehakuisemmaksi ja luottamuksellisemmaksi. Mahdollisimman monen tahon pitää pystyä vaikuttamaan siihen, jotta halutut päämäärät saavutetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että päätökset tehdään kunnassa ja omissa järjestöissämme korostettujen demokraattisten pelisääntöjen puitteissa. Näin saadaan tarvittava ja kattava kuntalaisnäkemys päätöksenteon pohjaksi. Nykyisestä valtuustokaudesta on otettava opiksi. Siksi tarvitsemme sivistynyttä ja tasokasta ajatusten vaihtoa, monipuolisia näkökohtia päätöksenteon pohjaksi, sekä kattavaa päämäärätietoisuutta. Päätöksenteossa liiallinen yksilökeskeisyys häivytetään historian lehdille.

    Tarvitsemme kuntaan selkeän strategian, kuntavision, johon kaikki osapuolet sitoutuvat. Laadittava strategia ja kuntavisio tulee toteuttaa siten, että kenellekään ei jää epätietoisuutta siitä, mihin päätöksentekijät ja viranhaltijat toimissaan pyrkivät. Jatkuva ja tasokas tiedotustoiminta takaa sen, että kuntalaisten ei tarvitse arvailla, mitä kulloinkin tapahtuu. Samalla varmistetaan se, että tavoitteista ei lipsuta, eikä päämäärä katoa horisonttiin.  Kaavin kunta on kuntalasia varten, ei päinvastoin.

 

 

Alla oleva aloite on jätetty europarlamntaarikko Elsi Kataiselle Telkkämäessä  kesäkuun 2019 lopulla.

 

Elsi Katainen sanoo antamassaan vastauksessa, että Keskustan Kavin paikalisosasdton kirjeessä on "erittäin paljon painavaa asiaa maaseudun ja maakunnan kannalta. Näiden asioiden puolesta tulen työskentelmään EU-parlamentissa myös tällä kaudella. On todella tärkeää, että Suomen eritysiolosuhteet ja kansalliset edut näkyvät EU:n päätöksissä.


Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen

Euroopan parlamentti edustaa kansalaisiaan koko Unionin alueella. Unionin syrjimättömyysperiaatteen nojalla kaikkia unionin kansalaisia on kohdeltava tasavertaisesti. Tasa-arvoa koskevat perusoikeudet on liitetty myös unionin perusoikeuskirjaan, joten myös syrjäisillä maaseutualueilla olevilla asukkailla on vahvat lailliset  oikeudet tasa-arvoiseen kohteluun. 

Tällä hetkellä näyttää ja tuntuu siltä, että tämä tasa-arvoisuus periaate ei toteudu mitenkään syrjäisillä maaseutualueilla Suomessa. 

Euroopan komissio käyttää EU:ssa aloitteenteko- ja täytäntöönpanovaltaa, sekä valvoo myös unionin oikeuden noudattamista jäsenmaissa ja yhteisön toimielimissä. 
Euroopan Unionissa nk. vihreän kirjan avulla esitellään tulevien hankkeiden suuntaviivoja ja nk. valkoisen kirjan avulla voidaan tehdä erilaisia toimenpide-ehdotuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että EU-alkaisi kehitellä suunnitelmaa siitä, 
1. miten mm. Suomessa voitaisiin edistää nk. syrjäisten maaseutualueiden elinvoimaa, johon kuuluvat maa- ja metsätalouden  kannattavan toiminnan merkityksellinen edistäminen ja sen tuloksellisuuden varmistaminen. 

2.  Miten turvataan syrjäisillä maaseutualueilla laaja-alaista infrastruktuuria,  tiestöä, tietoliikenneyhteyksiä, maanpuolustuksellista turvallisuutta. 
3. Miten turvataan ja edistetään paikallista kulttuuriperintöä  ja viihtyisyyttä. 
4. Miten turvataan syrjäisillä maaseutualueilla asuvien eu.kansalaisten todellista tasa-arvoa mm. monentasoisten omaisuuserin osalta jne.  

Erillisenä ehdotuksena esitämme vielä erikseen sitä, 
5. miten voimme turvata Suomen syrjäisillä maaseutualueilla olevan teollisuuden, kaupan, palveluiden ja matkailuelinkeinojen  toimintaedellytyksiä ja laajentumista turvaamalla niiden rahoitusta mm. Euroopan investointipankin tai muilla Euroopan  Unionin käytössä olevilla rahoitusinstrumenteilla. 

Syrjäisiä maaseutualueita on Suomessa erittäin runsaasti, joten alueellista kattavuutta myös Unionin näkökulmasta riittää. Ongelmien syvyyttä kukaan ei varmaankaan enää kiistä. 

Unioni koostuu eri alueiden Euroopasta, jotkut alueet kehittyvät ja jotkut ovat jo pitkään alkaneet näivettyä. Näille näivettyville alueille tarvitsemme uusia vahvoja kehitysinstrumentteja.

 Euroopan parlamentin ja komission pitää pystyä luomaan ja tuottamaan myös tällaisia uusia keinoja, joilla   tuetaan syrjäisillä maaseutualueilla asuvia kansalaisiaan.

PARLAMENTTI SÄÄTÄÄ MYÖS LAKEJA  yhteistyössä Euroopan unionin neuvoston kanssa, hyväksyy EU:n talousarvion ja valvoo EU-komission ja muiden toimielimien toiminnan demokraattisuutta. Unionin talousarvioon on saatava erillinen rahasto edellä olevan ehdotuksen toteuttamista varten. 

Kaavi 27.06.2019

Keskustan Kaavin paikallisosasto

Jorma Räsänen Unto Kärkkäinen