Uutiset ja tapahtumat

Tavataan

Vaalitupa avataan myöhemmin osoitteessa Ollintie 12. Kunnallisvaaliehdokkaat löydät kohdasta Kuntapäättäjät. Tervetuloa keskustelemaan!

 

Ennakkoäänestys 29.3.-4.4.2017.

Vaalipäivä 9.4.2017 klo 9.00-20.00.

 

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen (puh. 044 445 7604) päättyy 28.3.2017 klo 16.00.

Uutisia

Pyhäjärven Keskustan tavoitteet vuosina 2017-2021

 

Pyhäjärven on pidettävä huolta arjen palveluista. Tulevaisuudessa Pyhäjärvi huolehtii lähipalveluista lasten ja nuorten koulutuksesta alkaen. Tehtävänä on rakentaa elinvoimaa ja vastattava kunnan kehittämisestä, maan käytöstä, kunnallistekniikasta sekä edistettävä terveyttä ja hyvinvointia.

 

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy maakunnille vaalikauden aikana, vuoden 2019 alussa. Pyhäjärven on huolehdittava, että sosiaali- ja terveyspalvelut myös täällä toteutuvat tasa-arvoisesti. Keskustan on huolehdittava, että lähipalvelut säilyvät Pyhäjärvellä. Kuntalaisten tulee päästä hoitoon nopeasti ensimmäisestä lääkärikäynnistä kuntoutukseen saakka.

 

 

 

Keskustan painopisteet maakuntauudistuksessa

 • Turvataan Pyhäjärven mahdollisuudet kehittämisrahoituksen saamisessa
 • Turvataan riittävät palo- ja pelastustoimen resurssit Pyhäjärvellä
 • Vaikutetaan liikenne olosuhteiden kehittämiseen Pyhäjärvellä

   

   

   

  Keskustan painopisteet sote-uudistuksessa

 • Maakunnan sotessa ensisijaisena tavoitteena on turvata lähipalvelujen tarjoaminen Pyhäjärvellä
 • Tavoitteena on, että uudet ja remontoidut kiinteistöt hyödynnetään täysimääräisesti maakunnan palveluissa
 • Akuuttivuodeosaston säilyminen Pyhäjärvellä turvataan
 • Selänteen aikana kehitetään palvelurakenne tehokkaaksi ja joustavaksi siten, että se voi jatkaa suoraan maakunnallisessa sotessa
 • Omaishoitajien asema turvataan
 • Pyhäjärven tavoitteena on, että maakuntaan perustetaan vanhusneuvosto, jossa jokaisesta kunnasta on edustaja
 • Huolehditaan kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksista
 • Pyhäjärvestä tehdään muistiystävällinen kaupunki

 

 

 

Painopisteenä elinvoimaisuuden kehittäminen

 

 

Elinkeinopolitiikka

 

Maakuntauudistuksen yhteydessä elinvoimaisuuden kehittäminen tulee tärkeimmäksi kunnan tehtäväksi. Pyhäjärvellä tärkeimmäksi asiaksi tulevalla valtuustokaudella tulee varmistaa kaivoksen uusiokäyttö. Meillä on Euroopan syvin malmikaivos, jossa on hyvä infrastruktuuri, jonka mahdollisuudet tulee hyödyntää täysimääräisesti. Tavoitteena on lisätä kaivoksesta riippuvaisten työpaikkojen määrä nykyisestä 400 työpaikasta 1000 työpaikkaan. Kaivoksen yhteyteen muodostetaan teknologiakylä, joka huolehtii uusien yritysten sijoittumisesta.

 

 • Energiavaraston toteutuminen varmistaa kaivoksen uusiokäytön toteutumisen
 • Uusien fysiikan tutkimusten toteuttaminen yhdessä eurooppalaisella yhteistyöllä
 • Turvallisen datakeskuksen toteuttaminen
 • Erikoiskasvituotannon ja kalan kasvatuksen toteuttaminen yhdessä Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja yritysten kanssa
 • Kaivosalan koneiden testaus ja kaivoskoulutus
 • Kaivoksen infrastruktuurin hyödyntäminen matkailussa
 • Kaivoksesta tehdään monialainen eri alojen testaus-, koulutus- ja tuotantoyksikkö
 • Geotermisen lämmön tuotannon hyödyntämisen tutkiminen
 • Bioenergian varastotoiminnan käynnistäminen

   

  Pyhäjärven Kehityksen tehtävänä on ensisijaisesti huolehtia pyhäjärvisten yritysten kehittymisolosuhteista.

   

 • Painopisteenä uusien yritysten perustaminen ja toimivien yritysten laajentaminen
 • Edesautetaan suuryritysten alihankintojen saamista Pyhäjärvelle
 • Metsätalouden ja biotalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen
 • Selvitetään kalastuselinkeinon kehittäminen Pyhäjärvellä
 • Neuvonnan ja koulutuksen tehostaminen
 • Luonto- ja järvimatkailun kehittäminen yhtenä painopistealueena
 • Maatalouden kehittäminen tehdään yhdessä kehitysyhtiön kanssa

   

  Maatalouden kehittäminen

   

 • Maatalousyritysten neuvonnan ja koulutuksen kehittäminen
 • Huolehditaan haja-asutusalueen tiestön ja infrastruktuurin kunnosta

   

   

   

  Sivistystoimen tavoitteet

   

 • Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä
 • Tuetaan perheen merkitystä kotikasvatuksessa
 • Perhekeskuksen siirtyessä maakunnalliseen soteen yhteistyötä vahvistetaan
 • Perusopetuksen osalta huolehditaan siitä, että koulutuksen korkea laatutaso säilyy Pyhäjärvellä
 • Peruskoulutuksessa käytetään hyödyksi digitalisaation eri mahdollisuudet
 • Mahdollistetaan erityisesti sivukylien oppilaiden osallistuminen harrastuksiin
 • Lukion pitämisenä houkuttelevana pidetään huolta kurssitarjonnan monipuolisuudesta ja käytetään hyväksi digitalisaation suomia mahdollisuuksia
 • Harrasteakatemian lisäksi etsitään muita erikoistumisvaihtoehtoja esimerkiksi yrittäjäkoulutuksen lisäämisellä
 • Muu toisen asteen koulutus pyritään palauttamaan ja turvaamaan paikkakunnalla
 • Pidetään ammattikoulun tilat koulutuskäytössä

   

  Muu sivistystoimi

   

 • Vapaan sivistystyön sekä muiden osaamista täydentävien opiskelumahdollisuuksien pitää olla kaikkien kuntalaisten saatavilla
 • Koulutuksessa on hyödynnettävä nykyistä laajemmin digitaalisten oppimisympäristöjen ja etäopiskelun mahdollisuuksia
 • Kansalaisopiston ja kesäyliopiston koulutustarjonta mahdollistaa em. elinikäisen oppimisen mahdollisuuden
 • Etsitään vaihtoehtoja muiden koulutusyksiköiden toiminnan käynnistämiseen
 • Kirjastopalvelujen kehittämiseen nykyvaatimuksia vastaavaksi kiinnitetään erityistä huomiota
 • Monipuolisilla vapaa-ajan palveluilla edistetään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla palveluja lapsille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille
 • Edistetään liikunnan merkitystä ehkäisevänä terveydenhuollon toimintana
 • Mahdollistetaan kolmannen sektorin merkittävä osallistuminen toimintaan
 • Tavoitteena on koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävien nuorten syrjäytymisen ehkäisy esimerkiksi etsivän nuorityön toimilla

   

   

   

  Teknisen toimen tavoitteet

   

  Asumisen vapaus kuuluu kaikille ja jokaisella on oma toiveensa ja tapansa asua. Asuntotuotannossa on kuultava ihmisten toiveita. Kaavoitusta ja määräyksiä tulee soveltaa niin, että niissä on riittävästi joustoa asumisen terveydellisyydestä ja viihtyvyydestä tinkimättä. Asumisen ja rakentamisen vapaus on mahdollistettava myös haja-asutusalueella. Kesäasuntojen muuttaminen pysyviksi asunnoiksi tulee olla helppoa. Jokainen tarvitsee ja ansaitsee turvallisen ja viihtyisän elinympäristön. Julkista puurakentamista tulee jatkaa, jolla torjutaan kosteus- ja homeongelmia sekä edistetään paikallista työllisyyttä.

   

 • Kiinteistöjen ylläpidossa huolehditaan julkisten kiinteistöjen kunnossa säilymisestä ja lämmityksessä käytetään paikallisia energiaratkaisuja
 • Ruokahuollossa erityiskohteena on lähiruokapalvelujen tarjoaminen ja huolehditaan myös maakuntauudistuksen yhteydessä ruuan tuottaminen paikallisesti
 • Katujen ja teiden kunnossapidosta huolehditaan, erityisesti jalkakäytävien kunto on etusijalla
 • Kaavoituksella mahdollistetaan Pyhäsalmen ja Ruotasen taajamien ilmeen kohentaminen
 • Tuetaan rantakaavojen laatimista
 • Maan hankinnalla ja myynnillä mahdollistetaan elinkeinoelämän edellytysten parantaminen sekä asuntotuotannon joustava toteuttaminen
 • Huolehditaan Pyhäsalmen taajaman liikennejärjestelyjen toteuttamisesta
 • Edistetään suunniteltujen kevyen liikenteen väylien toteuttamista mm. Emolahti, kirkonkylä ja Vaskikello
 • Huolehditaan järvien säilymisestä hyvässä kunnossa ja edistetään virkistyskäytön mahdollisuuksia

   

   

   

  Pyhäjärven kaupungin talous

   

  Pyhäjärven kaupungin talouden hoito ja tasapainossa pitäminen on keskustan ensisijainen tavoite.  Talouden tasapainon säilyttäminen luo pohjan kaupungin itsenäisenä säilymiselle. Hyvä kuntatalous on laadukkaiden kuntapalvelujen perusta. Tavoitteena on hyvä työllisyystilanne ja vireä elinkeinotoiminta, joka tuottaa verotuloja. Hankintakilpailutuksissa mahdollistetaan paikallisten yritysten osallistuminen kilpailutukseen. Kaupungin talous tulee sopeuttaa kaivoksen yhteisöverojen vähenemisen johdosta.

   

   

   

  Kaupungin konserniyhtiöiden tavoitteet

   

  Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy tuottaa taloudellisesti ja tehokkaasti lämpö-, vesi- ja jätevesipalveluja siten, että kaupunkilaisten maksurasitus ei kohoa kohtuuttomasti. Huolehditaan eri verkostojen kunnossapidosta.

   

  Rillankivi Oy tuottaa kohtuuhintaisia ja hyvätasoisia vuokra-asuntoja asukkaille. Tulevaisuudessa keskitetään muiden konserniyhtiöiden kiinteistönhoito Rillankivi Oy:lle.

   

 • Rakennetaan esteettömiä palveluasuntoja senioreille ja liikuntarajoitteisille asukkaille.

 

Pyhänet Oy:tä kehitetään digitalisaation palvelujen tuottajaksi. Kehitetään uusia digitalisaatio palveluja esim. sosiaalitoimeen, terveystoimeen jne. Tavoitteena on, että Pyhäjärvi on edellä kävijä digitalisaatio palvelujen tarjoamisessa. Digitalisaatio ja internet tekevät kaupungista yhä vahvemman kasvualustan erilaisille yhteisöille, toiminnoille ja palveluille.

 

 

 

Kuntalaisten mukaan ottaminen hallintoon

 

Pyhäjärvellä kehitetään uusia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Asukkaiden kuuleminen ja osallistuminen ovat arkipäivää. Tavoitteena on kuntalaisten ja muiden toimijoiden osaamisen ja kokemuksen saaminen käyttöön Pyhäjärven rakentamiseen. Yhdessä olemme vahvempia suurtenkin muutosten keskellä, kun vahvistamme yhteisöllisyyttä ja toisista välittämistä: ei ne enkä minä, vaan me. Järjestetään ideakilpailu kaupungin kehittämiseksi.

 

 

 

Asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen

 

Yksinäisyys on yhteiskunnan yhä paheneva ongelma. Ihmisarvoiseen ja merkitykselliseen elämään tarvitaan toista ihmistä. Huolenpito toinen toisistamme on kestävimpiä tapoja torjua eriarvoistumista. Suuri joukko pyhäjärvisiä kantaa vastuuta lähimmäisistään toimimalla järjestöissä ja muussa vapaaehtoistyössä. Kaupungin tulee tukea kansalaisyhteiskunnan toiminnan edellytyksiä antamalla maksuttomasti tiloja niiden käyttöön.

 

Kolmannen sektorin toimijoilla ja seurakunnalla on paljon osaamista. Se voi olla hoitoa ja hoivaa tukevaa tai ennaltaehkäisevää toimintaa. Näin voidaan täydentää julkisia palveluja, lisätä yhteisöllisyyttä, säästää yhteisiä varoja sekä tuoda hyvinvointia yksittäisille ihmisille ja perheille. Järjestöjä ja vapaaehtoistyössä mukana olevia tulee kuulla entistä vahvemmin jo asioiden valmistelussa. Näin niiden asiantuntemus saadaan mukaan parempien toimintatapojen ja turvallisemman ja toimivamman arjen luomiseen. Työttömät, ikäihmiset, nuoret ja maahanmuuttajat ovat esimerkkejä ryhmistä, joilla on paljon annettavaa yhteisen hyvän rakentamiseen.

 

Monella ihmisellä on vahvat siteet useampaan kuin yhteen kuntaan. Kunnan elinvoiman vahvistamiseksi on tärkeää edistää vapaa-ajan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Työn muutos ja etätyö- mahdollisuuksien paraneminen, eläkepäivien vietto ja luonnonläheisyydestä tai kulttuuripalveluista nauttiminen lisäävät elämistä usealla paikkakunnalla. Keskusta kannattaa osittaiskuntalaisuutta, jossa vapaa-ajan asukkaat voisivat halutessaan siirtää osan kunnallisverotuloistaan Pyhäjärvelle ja vastineeksi saada käyttöönsä kaupungin palveluja.

 

Uusien asukkaiden kotouttaminen tulee ottaa mahdollisuutena ja uudenlaisen elinvoiman luojana Pyhäjärvellä. Kotouttamisen onnistumisessa tärkeintä ovat työ, koulutus ja kielen oppiminen. Pyhäjärvellä tarvitaan laajaa yhteistyötä sekä avoimuutta kohdata ja hyväksyä toisista kulttuureista tänne muuttaneet osaksi paikallisyhteisöä.