Vaaliohjelma

 Keskusta logo -pelkkälogo-www.png  Virrat-www.png
 

VIRTAIN KESKUSTAN VAALIOHJELMA 2017   

Me sitoudumme, että Virroilla on uusi yhtenäiskoulu toiminnassa 2021, lähipalvelut kuntalaisten saatavilla, mahdollistava kaavoitus, joka takaa viihtyisän asumisen ja yrittäjyyden ja Avoin, keskusteleva ja kuntalaisia kuuleva päätöksenteko.

 

Arjen palvelut lähellä kotia

 • Huolehditaan laadukkaista päivähoitopalveluista siten, että niistä tulee Virtain vetovoimatekijä

 • Terveet ja toimivat koulut, Virroilla uusi yhtenäiskoulu toiminnassa syksyllä 2021

 • Perusopetuksen kehittäminen yhtenäiskoulupäätöksen mukaisesti

 • Terveydenhuollon peruspalvelut omassa kunnassa maakuntauudistuksen jälkeenkin 

 • Huolehditaan esteettömästä palvelujen saannista ja riittävästä asiointiliikenteestä

 • Huolehditaan laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, jota on saatavilla sekä keskustassa, että kyläkouluilla

 • Kehitetään kyläkouluja siten nopeita tietoliikenneyhteyksiä hyödyntäen. Kyläkoulut jatkavat toimintaansa, mikäli oppilasmäärä esikoululaiset mukaan lukien ei tipu alle 20 pysyvästi

 • Turvataan ja kehitetään Virroilla lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta sekä ammattikorkeakoulutusta

 • Huolehditaan ikäihmisten asumispalvelujen lisäksi siitä, että koti- ja ateriapalvelut toimivat ja omaishoitajat saavat riittävän korvauksen ja tukea jaksamiseen arvokkaasta työstään

 • Tehostetaan kotihoidon ja palvelutalojen yhteistyötä

 • Maakuntauudistuksen myötä otetaan aiempaa enemmän vastuuta työvoimapalvelujen tuottamisesta

 

Terve talous luo kehittämisen pohjaa

 • Huolehditaan, että kunnan menot ja tulot ovat tasapainossa

 • Hyväksytään tulevat kouluinvestoinnit tiedostaen, että ne ovat investointi tulevaisuuteen

 • Huolehditaan, että paikkakunnan yrityksillä on sellainen toimintaympäristö, että niillä on mahdollisuus kehittää ja laajentaa toimintaansa

 • Pyritään kaikella lisäämään paikkakunnan houkuttelevuutta, jotta saisimme uusia yrityksiä ja asukkaita Virroille

 • Huolehditaan siitä, että kunta on hyvä ja houkutteleva työnantaja

 

Elinvoimaa yhteistyöstä ja omistajaohjauksesta

 • Huolehditaan hankintoja kilpailutettaessa, että ei suljeta paikkakunnan omia yrityksiä pois kilpailutuksesta

 • Hankitaan lämpölaitoksen polttoraaka-aineeksi lähienergiaa, puuta ja turvetta

 • Huolehditaan omien strategisten yritystemme omistajuudesta ja omistajaohjauksesta

 • Huolehditaan Keiturin sote yhteistyö jatkumisesta ja kehittymisestä Ruoveden kanssa

 • Otetaan kolmas sektori ja yhdistykset mukaan entistä enemmän ikäihmisten ja liikuntapalvelujen tuottajiksi.

 • Lisätään kunnan eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä

 • Lisätään kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja monikanavaista viestintää

 • Edistetään yritysten ja kaupungin yhteistyötä

 • Edistetään tasa-arvoa huolehtimalla, että kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa

 

Kaikille viihtyisä ja turvallinen elinympäristö

 • Hoidetaan jatkossakin kaavoitus kunnan omana työnä, edistetään rantarakentamista, luontoarvoja unohtamatta

 • Kuntalaisilla tulee oikeus valita asuinpaikkansa myös tulevaisuudessa

 • Lisätään keskusta-alueen viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta

 • Tehdään kesäasuntojen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi joustavammaksi

 • Pidetään tiestöt kunnossa ja edistetään nopeiden tietoliikenneyhteyksien saamista koko paikakunnalle

 • Edistetään kevyen liikenteen väylien rakentamista

 • Huolehditaan kunnan kiinteistöomaisuudesta pitämällä se kunnossa

 

Keskustan vaaliohjelma:

http://www.huolenpitoa.fi/loader.aspx?id=e5e2b5dd-b8d6-473c-9caa-8abfccba72f4