Kuntapäättäjät

Keskusta.fi / Pirkanmaa / Suomeksi / Kunnat / Pirkkala / Kuntapäättäjät

Keskustan+valtuustoryhmä+2012.JPG 

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄ VUONNA 2012
Vasemmalta:   Matti Pirhonen, Raili Naskali ja Tauno Isotalo

 

KUNNALLISVAALIT 2012

PIRKKALAN KESKUSTAN PERIAATTEET VUOSILLE 2013-2016


1.   Yhteisvastuuta Pirkkalaisista
2.  Tehokasta taloudenhoitoa
3.  Aktiivista kuntayhteistyötä
4.  Tuottavaa elinkeinopolitiikkaa


Tältä sivulta löydät:                

Aloitteita:  Talousarviopuheevuoroja:  Muita puheenvuoropyyntöjä

 Ateriatarjoilu sotaveteraaneille.doc
Ateriatarjoilu sotaveteraaneille.doc
Kenttätie valtuustoaloite 15.11.2010.doc

VALTUUSTOALOITE Keskuspuhdistamo.doc
V a l t u u s t o a l o i t e.doc
Valtuustoaloite 15.11.2010.doc

VALTUUSTOALOITE.doc

Kunnanvaltuutettu MP.docx

Keskiryhmien ryhmäpuheenvuoro Talousarvio 2009.doc

Talousarviopuheenvuoro 15.doc

NÄKÖKULMA PARAS.doc

Muuten vaan aattelin sanoa.doc

Vetoomus Pirkanmaan päättäjille.doc

PERUSTUSLAKIA AIOTAAN MURENTAA.doc

Arvoisa asunnottomien päivään osanottajat.doc

Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut ja virkamiehet.doc

Arvoisa puheenjohtaja.doc

OMAISHOIDON TYÖTÄ ARVOSTETTAVA.doc

KESKUSTAN PERIAATTEET yrittäjien tilaisuus 23.doc

Keskustan mielipide 2.7.2012.doc

Kannaotto yhdyskuntarakenteen eheyttäminen.doc 


PIRKKALAN KESKUSTAN KUNNALLISPOLIITTINEN OHJELMA
 

Keskustan arvot

Keskusta on yhteiskuntaa uudistava, tulevaisuuteen katsova kansanliike.  Keskusta haluaa rakentaa oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa kaikille pirkkalalaisille.  Sivistys, yhteisvastuu ja yritteliäisyys ovat keskustalaisen politiikan lähtökohtia.  Keskustan tavoitteena on tasapainoinen, sosiaalisesti oikeudenmukainen ja ekologisesti kestävä Pirkkala.

Keskustalaisen kuntapoliitikan tärkein tavoite on turvata kaikille laadukkaat peruspalvelut ja niiden tasavertainen saatavuus kunnan sijainnista riippumatta.  Keskusta haluaa luoda jokaiselle kuntalaiselle tasa-arvoiset edellytykset rakentaa hyvää ja turvallista tulevaisuutta itselleen ja läheisilleen. Keskusta haluaa huolehtia myös niistä, jotka eivät kykene puolustamaan oikeuksiaan.

Kuntalaisille vahvempi rooli vaikuttajana
Kuntalaisten ääni on saatava kuulumaan entistä paremmin päätöksenteossa.  Siksi Keskusta pitää tärkeänä, että kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan jo asioiden valmisteluvaiheessa esimerkiksi kuntalaiskyselyihin ja kuulemistilaisuuksien osallistumisen keinoin.  Kunnan www.sivut on tehtävä kuntalaisten tarpeista käsin, ei kunnan hallinnon vaatimusten mukaan.

Lähipalvelut kaikille kuntalaisille
Keskustalainen kuntapolitiikan tärkein tavoite on turvata kaikille laadukkaat peruspalvelut ja niiden tasavertainen saatavuus kunnassa.  Keskustalle on tärkeää, että peruspalvelut tuotetaan lähellä kuntalaisia.  Vastuu palvelujen järjestämisessä on kunnalla, mutta niiden tuottamisessa voidaan käyttää myös yrityksiä, muita yhteisöjä ja naapurikuntia.  Esimerkiksi kasvavissa vanhuspalveluissa tarvitaan palveluyrittäjyyttä, ennakkoluulotonta yhteistyötä ja uusia palvelujen tuottamistapoja.

Hyvät palvelut edistävät terveyttä
Pirkkalalaisten entistä parempi terveys ja hyvinvointi ovat keskustalaisen kuntapolitiikan peruskysymykset.  Terveyden edistäminen kaikilla elämän alueilla on nostettava sille kuuluvaan arvoonsa.  Painopisteet on oltava ennalta ehkäisevässä toiminnassa.  Varhainen puuttuminen ongelmiin ja terveyttä edistäviin valintoihin ohjaaminen on tärkeää aloittaa jo neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa.  Lasten ja nuorten pahoinvointiin on etsittävä lääkkeitä moniammatillisella yhteistyöllä.  Erityisesti panostusta tarvitaan lasten ja nuorten mielenterveystyöhön.  Toimiva hoitoketju perusterveydenhuollossa erikoissairaanhoitoon on palvelutuotannon lähtökohta.  Palvelujen turvaamiseksi on huolehdittava hoitohenkilöstön riittävyydestä ja työssä jaksamisesta.

Vanhustenhuollon palveluita on kehitettävä ikäihmisiä aktivoiviksi ja heidän itsenäisyyttään ja omatoimisuuttaan tukeviksi.
Esteettömyyttä ja toimivia apupalveluja kehittämällä ikääntyvät kuntalaiset voivat halutessaan asua kotona yhä pitempään.  Omaishoitajien asemaa parannetaan niin, että kaikkiin lähikuntiin saadaan yhtenäiset käytännöt ja palkkiotasot.  Perhepäivähoitajille kunnon peruspalkka.

Koulusta pohja hyvälle elämälle
Keskusta haluaa turvata laadukkaat, turvallsiet ja tasa-arvoiset koulupalvelut kaikille varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.  Luokkakojen peruskouluissa tulee tukea oppimista ja hyvinvointia koulussa.  Vanhemmat ovat lasten ja nuorten ensisijaisia kasvattajia. Hyvällä kuntapolitiikalla voidaan kannustaa nuoria terveelliseen, vastuulliseen ja päihteettömään elämäntapaan sekä tukea elämänhallintaa ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä taitoja.
Jokaisella on oikeus turvalliseen koulumatkaan.  Siksi tarvitaan lisää teiden peruskorjausta, kevyeen liikenteen väyliä ja muita turvallisuutta parantavia ratkaisuja.  Kultturin, taiteen ja urheilun harrastusmahdollisuuksia on huolehdittava.
Liikuntapalvelut kuntien ja järjestöjen yhteistyönä

Kunta turvalliseksi, hyvinvoivaksi ja tuottavaksi työyhteisöksi
Työnteko ja yrittäminen ovat hyvinvoinnin, talouden ja hyvän tulevaisuuden perusta kunnassa.  Kuntasektorin työntekijöiden hyvinvointia on selkeästi paranettava yhteistyössä työntekijöiden, johdon ja esimiesten kesken.  Lisääntyneet sairauspoissaolot on hälyttävä.  Kunnan pitää työnantajana huolehtia siitä, että työhyvinvointia, työssä jaksamista ja työhön paluuta tuetaan kaikin keinoin.

Ympäristö ja energiapolitiikka
Kaavoituksella ja luomalla edellytyksiä käyttää joukkoliikennettä ja kevyen liikenteen väyliä voidaan vähentää päivittäisen liikenteen määrää.  Myös yhdyskuntarakennetta on tiivistettävä niillä alueilla, joissa se on mahdollista sekä sosiaalisesti ja ympäristöllisesti perusteltua.

Asuntoja  kuntalaisten tarpeisiin

Keskusta haluaa, että asumisratkaisut vastaavat mahdollisimman hyvin kuntalaisten ja perheiden tarpeita ja elämäntilanteita.  Tarvitsemme asumisvaihtoehtoja omakotitaloista kerrostaloihin, vuokra-asunnoista omistusasuntoihin ja vaihtoehtoja niiden välillä.  Ilmasto- ja ympäristönäkökohdat on otettava huomioon  kaikissa uudistus- ja korjausrakentamisessa.
Asuinalueiden suunnittelussa on huomioitava nykyistä paremmin asuinympäristön viihtyvyys, lähiluonto ja turvallisuus.  Kunnassa on harjoitettava aktiivista maapolitiikkaa riittävän ja monipuolisen tonttitarjonnan takaamiseksi.

Elinkeinopolitiikalla elinvoimaa kuntaan
Aktiivinen yrittäjyys-ja elinkeinopolitiikka on perusta kunnan menestymiselle ja hyvälle työllisyyskehitykselle.  Yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikalla tuetaan myös taspainoista väestörakennetta.  Kunnan vastuulla on yrittäjyyden edellytysten parantaminen esimerkiksi kaavoitusratkaisulla ja infrastruktuuria kehittämällä.

Tasapainoinen kuntatalous takaa palvelut
Tasapainoinen kuntatalous on edellytys kunnan kyvylle järjestää palvelut kuntalaisille ja huolehtia osaltaan yrittäjyyden kehittämisestä alueellaan.  Kuntatalouden näkymät ovat  tällä hetkellä myönteiset.  Myönteisistä näkymistä huolimatta haasteena on suuret investoinnit tulevaisuudessa, jotka kunta joutuu kattamaan suureksi osaksi velkarahalla. Suurin uhka kunnassa on kunnan velkaantuminen.  Kunnan tuloveroprosentin nousun hillitsemiseksi tarvitaan uusia toimenpiteitä.  Keskusta toimii sellaisen uudistamisen puolesta, jolla varmistetaan kuntalaisten tarvitsemien peruspalveluiden saatavuus kunnassa tehokkaasti ja laadukkaasti, mutta kohtuullisella vero- ja maksurasituksella.
Vakaan talouden, yrittäjyyden ja hyvän työllisyyden politiikka on kaikkien kuntalaistemme etu.  Vain näillä turvaamme riittävät peruspalvelut kaikille kuntalaislle.

Pirkkalassa 17.04.2017
Raili Naskali
Pirkkalan Keskusta

 

PIRKKALAN TULEVAISUUS

Pirkkalan kunnan väkiluku kasvaa edelleen voimakkaasti, vaikka vähän hiljentymisen merkkejä on taivaalla näkyvissä vuoden 2012 alussa.  Pirkkalan kunta on omalta osaltaan pyrkinyt kehittämään kuntaansa voimaakkaasti viime vuosina.  Kunnan hyvä taloudellinen pohja on antanut tähän mahdollisuuden.  Pirkkalan usko tulevaisuuteen on luonut useita kehittämishankkeita.  Hyvä palveluvarustus on lisännyt kuntalaisten tyytyväisyyttä kuntaansa ja tuonut lisää väkeä Pirkkalaan, niin että kunnan asukasmäärä on  vuoden 2007 lopulla lähellä 16 000 tuhannen rajaa.
Väestön lisääntymiseen on monta syytä: hyvä palveluvarustus. kohtuuhintaiset tontit, kaunis luonto, maaseutukunnan turvallisuus sekä Tampereen läheisyys. Työpaikkakehitys on ollut maan kärkeä.  Pirkkala on vetovoimainen asunpaikka ja kunnalla on hyvä maine.  Koulutetun ja hyvin toimeentulevan väestön osuus on kunnassa korkeampi kuin Tampereen kaupunkiseudulla yleisesti.


Valtuutetut vuosimallia 2005-2008

Vaalikauden valtuutetut, vuonna 2005 valitut, aloittivat työnsä aikana, jolloin kunnissa meni lujaa.  Maa eli taloudellisen kasvun huumassa.  Rahaa löytyi kunnallisten palvelujen kehittämiseen. Uuttakin kaivattiin.  Kunnanvaltuutetut ovat viime vuonna 2007 saaneet puntaroitavakseen uudenlaisia tapoja esimerkkinä

PARAS-HANKEEN vaatimuksista.

Raskaimmalla kädellä ravisteltiin alkuvaiheissa luottamushenkilöorganisaatiota.  Yhdistettiin ja lakkautettiin lautakuntia.  Samalla tarkistettiin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden työnjakoa, pohdittiin ja järjesteltiin uudelleen päätöksentekoa.

KOVAT PÄÄTÖKSET ODOTTAVAT
Valtuustokauden viimeinen vuosi on lopullisesti karvaan kalkin nielemistä.  Edessä on uusarvioiden aika.  Tarvitaan tiukkoja päätöksiä, jotka jo luotaavat kunnan koko olemmassaolon edellytyksiä.  Valtuutetuilla on aikaisempaan verrattuna niukasti aikaa perehtyä tehtäviinsä ennen kuin heiltä jo vaaditaan kovia ratkaisuja.

MILLÄ JA MITEN PORMESTARIKAUTEEN VUONNA 2009
Nykyisessä tilanteessa kuntaa on johdettava pitkälti eurojen kielellä, rahatalouden ehdoilla.  Valtuutettu tarvitsee työkalupakkiinsa johtamista varten jämäköitä perusvälineitä.  On osattava tulkita talousanalyysejä. Kehitystä on seurattava koko ajan.
Selvää on, että vanhat kaavat ja toimintamallit ovat auttamattomasti ohi ja tilalle on haettava uusia. Kunnan on tunnustettava se, että kaikkeen aikaisemmin tehtyyn ei ole enää resursseja.  On pantava asioita tärkeysjärjestykseen.  Luottamushenkilön on vastattava kysymykseen, mitkä ovat kunnan perustehtävät, mitä resursseja niihin on käytettävä ja miten ne toteutetaan?

Poliittisten puolueiden vaikutus on kunnalliselämässä tosiasia.  Ehkä tärkeintä valtuutetuille on asettaa asiat tärkeysjärjestykseen.  On tutkittava ja ratkaistava, mitkä palvelut ovat peruspalveluita eli niitä, jotka on hoidettava kaikissa olosuhteissa ja mitkä taas eivät ole tälläisiä.

Kunnassa on suoritettava talouden analysointia.  Yhtä tärkeää on analysoida palvelut, niiden hinta ja tarve.  Tärkeintä on, että kunnassa todella sitoudutaan edessä olevaan kunnan talouden tervehdyttämiseen.

Kuten muillakin talouksilla, myös kunnalla on ollut taipumus turvautua taloudellisten ongelmien edessä lainanoton lisäykseen.  Nykyisen korkotason vallitessa tämä on turmiollinen tie.  Ensiksi pitäisi lähteä toiminnan ja talouden saneerauksesta, jos tämä ei vielä riitä, tuloveroprosentin hinnan korotuksesta.  Lainanoton lisäys johtaa vain kasvaviin ongelmiin.


Raili Naskali

valtuustoryhmän puheenjohtaja