Vaaliohjelma

Keskusta.fi / Pirkanmaa / Suomeksi / Kunnat / Akaa / Vaaliohjelma

AKAAN KESKUSTAN KUNTAVAALIOHJELMA 2017  • Elinvoimainen Akaa: Akaan elinvoimaisuus syntyy julkisen, yksityisten ja kolmannen sektorin yhteistyöllä. Elinvoiman rakentaminen on kuntalaisten yhteinen tehtävä. Elinvoimainen Akaa luo edellytyksiä oma-aloitteiselle ja aktiiviselle toiminnalle sekä monipuoliselle ihmisten ja yhteisöjen osallistumiselle.

  • Vetovoimainen Akaa: Akaa on hyvä kotikaupunki vauvasta vaariin. Akaaseen on helppo tulla, Akaassa on tilaa elää ja hengittää. Akaan paikallista identiteettiä ja positiivista kaupunkikuvaa täytyy vahvistaa niin, että se houkuttelee Akaaseen uusia asukkaita, yrittäjiä ja toimijoita. Akaassa on paljon osaamista ja voimavaroja, joiden rohkea hyödyntäminen luo koko Akaan yhteistä tulevaisuutta.

  • Kestävä kuntatalous ja kaupungin omat hankinnat kuntoon. Ammattitaitoisen hankintapäällikön toimen perustaminen Akaaseen. Kunta vaikuttaa hankintapäätöksillään alueensa elinvoimaan. Hankinnoissa on huomioitava kokonaistaloudellinen edullisuus pelkän hinnan sijaan. Kilpailutusten edellytykset ja kriteerit on tehtävä sellaisiksi, että myös paikalliset yrittäjät ja palveluntuottajat voivat ottaa niihin osaa. Osaava ja motivoitunut henkilöstö, hyvä johtaminen ja vastuullinen taloudenhoito takaavat laadukkaat palvelut koko Akaan alueelle.

  • Hyvinvointi kuuluu kaikille ja on kaikkien vastuulla. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy koskee kaikkea kunnan toimintaa kaavoituksesta liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Turvallinen, terveellinen ja hyvinvointia edistävä ympäristö luodaan osallistavalla kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla. Akaan monipuolinen harrastusmahdollisuuksien tarjonta edesauttaa kuntalaisten hyvinvointia ja ennaltaehkäisee sairastumista. On huolehdittava siitä, että harrastusmahdollisuudet eivät ole kiinni asukkaan taloudellisesta tilanteesta, vaan tarjontaa on monipuolisesti kaikkien saatavilla.

  • Akaaseen on luotava toimivat joukkoliikennepalvelut. Joukkoliikenteen käyttöä on tuettava ja tiedottamista parannettava. Aikataulut ja reitit on suunniteltava asiakaslähtöisesti. Myös koululaisten kuljetuksien järkeistämiseen ja suunnitelmallisuuteen on kiinnitettävä huomiota.

  • Varhaiskasvatukseen ja kouluihin on järjestettävä riittävästi oikeanlaisia tukitoimia. Yksilöllisten haasteiden huomaaminen ja oikeanlaisten tukitoimien saaminen riittävän varhaisessa vaiheessa ehkäisee lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia ja syrjäytymiskehitystä. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ja oppimista tukevaan oppimisympäristöön. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioiminen ja oikeanlainen tukeminen helpottaa koko opetusryhmän työskentelyä ja parantaa oppimistulosta.

  • Akaalaisten työttömyyteen ja syrjäytymiseen on puututtava aktiivisesti. Pitkäaikaistyöttömistä johtuvien sakkojen maksamisen sijaan, sakkoihin menevät määrärahat tulee suunnata työttömien toimintaa ja aktivointia ohjaavien työntekijöiden palkkaamiseen. Jokaiselle halukkaalle on tarjottava vähintään työharjoittelumahdollisuus syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi.

  • Akaan lähipalvelut on turvattava myös sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Uudistusten myötä on löydettävä Akaalaisille parhaat ja toimivimmat vaihtoehdot lähipalvelujen tuottamiselle ja toteuttamiselle.