Julkisten sote-kiinteistöjen myynti vaikeuttaa osaavan työvoiman rekrytointia kunnissa

Maa­kun­ta- ja sote-uu­dis­tuk­sen kes­kei­nen ta­voi­te on tur­va­ta
kansalaisille yhdenmukaiset lä­hi­pal­ve­lut. Uudistuksen toteutuessa peruspalveluiden tulisi olla
laadukkaat ja paremmin saavutettavissa. Tavoitteena
ovat myös säästöt. Kes­kus­ta puo­lus­taa jul­kis­ia peruspalveluja
sekä julkista erikoissairaanhoitoa ja julkisia sosiaalitoimen palveluja. Myös
yksityisillä palveluntuottajilla on tehtävänsä palvelukokonaisuudessa.
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tulisi määritellä pikaisesti
palveluittain ja toimitiloittain julkisen toimijan kuntakohtainen
palveluverkkosuunnitelma. Suunnitelma toimisi pohjana kuntapäättäjien kanssa
käytävälle keskustelulle kuntien omistamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiloista.

Kuntien tehdessä kiinteistöjen myyntipäätöksiä myydään usein
myös tiloissa tapahtuva toiminta. Kunta heikentää näin entisten
työtekijöidensä työehtoja. Ostaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevan
kunnallisen virkaehtosopimuksen ehtoja vanhojen työntekijöiden osalta
meneillään olevan sopimuskauden ajan. Käytännössä he noudattavat uusien
työntekijöiden osalta heti ja uuden sopimuskauden alettua myös vanhojen työntekijöiden kohdalla halvempaa yksityisen sosiaalialan sopimusta.

Maakunta- ja sote-uudistuksen kipukohtia ovatkin julkisen ja yksityisen työn
hinta ja erilaiset edut mm. lomaoikeudessa. Kuntatyö eli julkisen puolen työ
on esim. hoivapalveluissa 7-8 % kalliimpaa kuin sama työ yksityisellä
sektorilla, jolla työntekijän käteen jäävä palkka on myös pienempi. Lisäksi
yksityinen suosii vaihtelevan työajan sopimuksia laajalla tuntihaarukalla,
joten työntekijän palkan ennustettavuus heikkenee. Suurin kunta-alan
lisäkustannus tulee työnantajan eläkemaksusta, joka on keskimäärin 4,0 %-
yksikköä korkeampi kunnissa kuin yksityisellä sektorilla. Tällä on
kustannettu kunta-alan paremmat eläkkeet. Yksityisen sektorin vuosiloma on
julkisen lomaa viikon lyhyempi, koska yksityisellä kertyneitä lomapäiviä kuluttavat myös lauantait. Palkkavertailua vaikeuttaa hoiva- ja hoitopalveluissa työaikojen
erilainen sijoittuminen.

Päijät-Hämeessä tuotetaan sote-palvelut yli 5 % muuta maata tehokkaammin.
Jatkuvilla säästöillä heikennetään tarvittavien palveluiden saatavuutta ja
henkilöstön asemaa.