Rekisteriseloste

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

Piirin rekisteriseloste


Keskustan Kymenlaakson piiri ry.
Keskikatu 4
45100 KOUVOLA
Puh. 050 577 0838
Sähköposti: kymenlaakso(at)keskusta.fi

REKISTERISELOSTE (14.1.2003)

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Keskustan Kymenlaakson piiri ry.
Y-tunnus 0282805-5
Keskikatu 4
45100 KOUVOLA

REKISTERIN NIMI

Keskustan Kymenlaakson piiri ry:n jäsen- ja luottamushenkilörekisteri. Rekisteri toimii myös Keskustan internet-palveluiden osana olevan Keskustan jäsenverkon käyttäjärekisterinä.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Jäsenverkon käyttäjätunnistus ja jäsentietojen ylläpito.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Puolue pitää sääntöjensä mukaan rekisteriä jäsenyhdistyksistä ja niiden henkilöjäsenistä. Jäsenestä talletetaan henkilötiedot ja perusjärjestö, johon hän kuuluu. Lisäksi voidaan tallettaa luottamushenkilötiedot sekä jäsenen antaman ilmoituksen perusteella ja suostumuksesta rekisteriin myös muita tietoja, jotka on yksilöity kohdassa Rekisterin sisältämät tiedot.

Tietoja käytetään puolueen tarkoituspykälän (Keskustan säännöt 2 §) mukaisiin tarkoituksiin, pääasiassa tiedottamiseen puolueen asioista jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla sekä internet-pohjaisessa jäsenverkossa, johon käyttäjä saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan ja hänestä talletettujen tietojen mukaiset käyttöoikeudet. Jäsenverkossa tarjolla oleva tieto vaihtelee käyttäjäkohtaisesti.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Jäsentiedot (pakolliset tiedot kursivoituna):
Jäsenen sukunimi, etunimi, kotikunta, ammattinimike, sukupuoli, syntymäaika, sähköpostiosoite, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, telefaksinumero, jäsenjärjestö, perusyhdistys

Puolueorganisaatio voi tallettaa oma-aloitteisesti luottamushenkilötiedot silloin, jos henkilö on tullut valituksi Keskustan ehdokaslistalta julkiseen luottamustehtävään ja toimii niissä keskustalaisena tai Keskustan ryhmässä. Näitä luottamustoimia kunnalliset, seutukunnalliset, maakunnalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset luottamustoimet, etu- ja muiden järjestöjen luottamustoimet.

Lisäksi talletetaan tieto keskustajärjestöissä olevista luottamustehtävistä yhdistysten tekemien ilmoitusten perusteella. Näitä ovat paikallisyhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja piirijärjestöjen luottamustehtävät (johtokunnan / hallituksen jäsenyys, puheenjohtajuus yms.) Myös tiedot jo päättyneistä luottamustehtävistä voidaan tallettaa rekisteriin.

Jäsenen ilmoituksen ja suostumuksen perusteella talletettavat tiedot:
Koulutustaso, ammattiryhmä, työmarkkinajärjestö (keskusjärjestö, ammattiliitto), muut kuin edellisessä kohdassa mainitut luottamustehtävät.

Keskustan jäsenverkon käyttöä koskevat tiedot:
Tieto siitä, koska henkilö on viimeksi kirjautunut sisään Keskustan jäsenverkkoon sekä käyntien kokonaismäärä.

TIETOLÄHTEET

Tietolähteet, joiden kautta rekisterissä on tietoja:

1) Jäsenen oma rekisteröityminen jäsenverkon käyttäjäksi ja ne tiedot, jotka hän siinä yhteydessä on antanut tai myöhemmin päivittänyt.

2) Kunnallisvaaliehdokkaiden tietokanta, joka on luotu syksyllä 2000 ehdokkaiden itsensä Keskustan internet-sivuille antamien tai kunnallisjärjestön tallettamien tietojen perusteella..

3) Jäseneksi liittyvän antamat jäsentiedot.

TIETOJEN LUOVUTUS

Keskustan Kymenlaakson piiri ry. ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa kuvattuun tietokantaan tai, ettei tietokannassa ole häntä koskevia tietoja. Jokainen jäsen saa myös tiedon, mitä tietoja hänestä voi tallettaa rekisteriin.

Jokaisella jäsenellä on jäsenverkon käyttöön oikeuttava käyttäjätunnus ja salasana, jonka hän saa ilmoittaessaan järjestelmän ylläpitäjälle sähköpostiosoitteensa. Jäsenverkkoon kirjautunut käyttäjä voi itse tarkistaa omat tietonsa ja osittain myös itse muuttaa niitä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa yhteystiedot. Osa tiedoista on sellaisia, joiden muuttaminen on mahdollista vain järjestelmän ylläpitoon oikeutetulla henkilöllä. Tällaisessa tapauksessa jäsenverkon käyttäjä voi lähettää viestin ylläpitäjälle puutteellisista tai virheellisistä tiedoista.

Henkilö, jolla ei ole sähköpostiosoitetta tai hän ei halua sellaista rekisteriin ilmoittaa, ei saa henkilökohtaisia tunnuksia jäsenverkkoon eikä voi tarkistaa tietoa omatoimisesti. Tällaisessa tapauksessa hän voi esittää tarkastuspyynnön rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettava ellei muulla tavoin voida olla varmoja tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyydestä. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

Jäsenellä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaiseminen tapahtuu siten, että käyttäjä korjaa tietojaan täyttämällä rekisteröintilomakkeen kyseiseltä osaltaan uudelleen. Käyttäjä voi vaihtoehtoisesti tehdä oikaisemista koskevan pyynnön kirjallisesti tai puhelimitse rekisterin ylläpitäjälle.

REKISTERIN SUOJAUS

Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja. Tietokannassa on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito-oikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä.

Rekisteri ja jäsenverkko on teknisesti suojattu standardisoidulla ja yleisesti käytössä olevalla SSL - salausjärjestelmällä.

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

Rekisteriasioista vastaa piirin toiminnanjohtaja Sami Porkka

Käytännön tarkastuspyyntöihin vastaa piiritoimistolla
Sami Porkka
Keskikatu 4

(Kauppakeskus Hansa, 2. kerros)
45100 KOUVOLA
Puh. 050 577 0838
kymenlaakso(at)keskusta.fi