Jyväskylä

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg

Tervetuloa Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestön
kotisivulle

kulmuni_co_920px.jpg

Suomen Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni vieraili Jyväskylässä ystävän päivänä 14.2.2020. Kokoontumispaikana oli Kahvila Elosen toinen kerros. Kuulijoita tilaisuuteen oli saapunut noin 70 henkilöä.

Tilaisuuden juontajana toimi keskisuomalainen ensimmäisen kauden kansanedustaja Joonas Könttä. Ministeri Kulmuni kertoi ajankohtaisista valtakunnanpolitiikan tapahtumista. Juontajan johdolla hän antoi vastaukset myös kuulijoita kiinnostaviin kysymyksiin. 

Ministerivierailun huomioi myös Keskisuomalainen ks. tästä ja Iltalehti ks. tästä (vk)


TA2020 kirjoitus 920px.png
***********
Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestön syyskokouksen 17.11.2019 kannanotto
 

Jyväskylän Keskusta on huolissaan lähipalveluista


Jyväskylän kaupungin, Korpilahden ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntaliitoksen yksi tärkeimmistä tavoitteista keskuskaupungille oli lisämaan saaminen. Nyt kun maata olisi, ei rakentamista ja investointeja haja-asutusalueelle kuitenkaan ole mahdollistettu siinä määriin kuin halukkuutta olisi ollut. Ihmisillä tulisi olla valinnanvapaus myös valitessaan asuinpaikkansa. Investointien mahdollistaminen myös haja-asutusalueelle on elinvoimaisen Jyväskylän etu.


Jyväskylän kaupungin strategia palveluiden keskittämisestä huolettaa. Palveluiden lakkauttaminen kaupungin kaukaisemmista kolkista kohdistuu kaikkein kipeimmin heikoimmassa asemassa olevaan väestöön, jolle liikkuminen on taloudellisista, terveydellisistä tai muista syistä vaikeaa.


Saarenmaan koulun lakkauttaminen on Keskustan mielestä virhe. Kustannushyöty on nimellinen verrattuna siitä aiheutuviin haittoihin pienille lapsille, heidän perheilleen ja koko kyläyhteisölle. Koulu on kylälleen aina enemmän kuin vain opinahjo. Jos koulu päätetään valtuuston päätöksellä lakkauttaa, pitenevät lasten päivät liian pitkiksi. Olemme huolissamme perheiden jaksamisesta.


Keskusta on huolissaan lakkautusuhan alla olevien vanhusten päiväkeskusten kohtalosta. Tämä matalankynnyksen palvelu on edullista ja omatoimisuutta lisäävää varsinkin kotona asuville vanhuksille. Yhteisöllisyyden lisäämisen, eikä sen vähentämisen, tulisikin olla päätavoitteena mietittäessä vanhusten palveluita

**********

Henkilövalinnat

Kokouksessa päätettiin myös henkilövalinnoista. Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestön puheenjohtajana jatkaa 10:ttä vuotta Aimo Asikainen, varapuheenjohtajana jatkaa Tuulia Kuntsi ja sihteeriksi valittiin Jari Colliander.


Muut johtokunnan jäsenet ovat Joonas Könttä, Jenny Linna, Arttu Karila, Tom Nevanpää, Heidi Rentola, Anna-Liisa Pesola, Sami Ropponen, Laura Manni, Aila Paloniemi, Yrjö Damskägg.**********

Kuntavaalit tulee hutikuussa 2021

Jyväskylän alueella voi jo nyt ilmoittautua 

Suomen Keskustan kuntavaaliehdokkaaksi

Ehdokkaan suostumus ja vakuutus (1).pdf

Täytä lomake, ja palauta se alla olevalla osoitteella.

Ota yhteyttä Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestön puheenjohtajaan: 
Aimo Asikainen,
aimo.asikainen(at)jkl.fi, 050-381 9577

*********


---

HyvääYstävänpäivää.jpg 
  
   
 


Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestö: Lasten lukutaitoon panostettava
Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestö on huolissaan lasten ja nuorten lukutaidosta. Tyttöjen ja poikien osaamisessa on edelleen suuri ero. Heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt Suomessa.
Lukutaito on avainasemassa osaamisen kehittymisessä. Tästä syystä myös Jyväskylässä on pidettävä huolta sen suhteen, ettei lukutaidon opettamista laiminlyödä ja että myös hitaammat oppijat pysyvät opetuksessa mukana.
Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestö katsoo, että erityisesti lasten lukutaidon oppimiseen pitää panostaa, sillä heikko lukutaito kasvattaa riskiä syrjäytymiseen. Varhaisessa vaiheessa auttaminen on yhteiskunnan näkökulmasta kaikkein paras ratkaisu. Tähän tulee kiinnittää huomiota myös koulutuksen budjetoinnissa.
Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestön puheenjohtajana jatkaa Aimo Asikainen. Varapuheenjohtajaksi Tuulia Kuntsi ja sihteeriksi Anne-Maria Perttula. Hallitukseen valittiin Tahvo Anttila, Jari Colliander, Yrjö Damskägg, Veikko Heinonen, Marko Huttunen, Arttu Karila, Kirsi Knuuttila, Joonas Könttä, Jenny Linna ja Heidi Rentola.
Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestö piti syyskokouksensa Palokassa 25.11.2018.

*********************** 
 katu685px.jpg
 
  Keskustan Jyväskylän kuntavaaliehdokkaat 2017 esittelyssä
  Kuvat, nimet ja ammatit sekä numerot
   Lue lisää kaikki ehdokkaat ammatit numerot.pdf

 

sipila685px.jpg

Keskustan Jyväskylän kuntavaaliohjelma - Tavoitteet


Keskusta - Jyväskyläläisten työn, yrittämisen ja hyvinvoinnin puolesta

Valtuusto päättämään arkielämän lähipalveluista ja kehittämään elinvoimaisuutta
 
Tarjoamme uuden suunnan siten, että kaupungin toiminnassa:
- Tehtävien painopiste muuttuu koko kaupungin elinvoiman kehittämiseen.
- Yrittäjyyden edellytyksiä menestyä ja tarjota työtä vahvistetaan mm. kaavoituksen, asumisen ja koulutuksen keinoin ja että kaupungin omat työllistämistoimet kaksinkertaistetaan.
- Kaupungin elinkeinopolitiikan keskeiseksi painopisteeksi otetaan toimet, joilla kaupungissa oleva valtava osaaminen muutetaan tehokkaammin uusiksi yrityksiksi ja työpaikoiksi.
- Kaupunginvaltuustolle palautetaan todellinen päätösvalta kuntalaisille tärkeissä asioissa; kuntalaisten on voitava todeta, että äänestämisellä on väliä.
- Kansalaisyhteiskuntaa vahvistetaan päättäjien, kuntalaisten yhteistoimintaa lisäämällä ja myös kaupungin omista työpaikoista pidetään huolta.

Paremmilla palveluilla sujuvampi arki ja juhla: 
 - Julkisten palvelujen saatavuus turvataan kustannustehokkaasti siten, että mahdollisimman monet palvelut viedään lähelle kaupunkilaisia. Myös kaupalliset palvelut kannustetaan tukemaan kaupungin kaikkien alueiden elinvoimaa ja kehittymistä.  
- Yksityisiä palveluja kehitetään julkisia palveluja täydentävinä.
- Jyväskylästä tehdään mallikaupunki lasten päivähoidon, koulutuksen laadun sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä kaikissa ikäryhmissä.
- Palvelujen kehittämisessä hyödynnetään kokemusasiantuntijoita.

Jyväskylä, missä innostava kaupunki: 
 - Koko kaupunkia – sen keskustaa sekä eri kaupunginosia ja kyliä - kehitetään myös toimivien tietoliikenneyhteyksien osalta siten, että kaupunkilaisilla on aito mahdollisuus valita asuinpaikkansa, rakentaa vapaammin myös haja-asutusalueille ja vakinaistaa helpommin kesäpaikkansa vakinaiseksi asuinpaikakseen. 
 - Liikuntakaupunkimaineesta tehdään totta liikuntavaihtoehtojen laatua parantamalla ja määrää lisäämällä. Perusliikuntapaikkojen maksuttomuus varmistetaan - urheilubisneksen huolehdittava edellytyksistään itse.
- Kulttuuripalvelujen painopiste kohdennetaan omaehtoisten kulttuuritapahtumien tukemiseen sekä huolehditaan omasta teatterista, orkesterista ja näiden toimintaedellytyksistä.

Uudet maakuntakeskukset Suomen voimavara:
- Sipilän hallituksen päättämä maakuntien itsehallinto on piristysruiske Jyväskylälle. Se antaa valittavien edustajiemme toimin meille kaupungissa ja koko maakunnassa paremmat mahdollisuudet päättää omista asioistamme.

Jyväskylä on valmis yhteistyöhön keskeisten palvelujen turvaamiseksi:
- Kun laajaa väestöpohjaa vaativat tehtävät hoidetaan maakunnan yhteisin voimin, Jyväskylässä voidaan entistä tehokkaammin keskittyä työpaikkojen lisäämiseen, lähipalvelujen palvelutason parantamiseen sekä byrokratian purkamiseen. Emme päätä naapurikuntien puolesta, vaan teemme yhteistyötä turvataksemme kaupunkilaisten palvelut myös reuna-alueillamme.
- Jyväskylän tulee entistä tehokkaammin ja vaikuttavammin keskittyä yrittäjyyden ja yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseen, jolla lisätään kestävällä pohjalla työmahdollisuuksia myös työsuhteessa toimiville.
- Keskustan mielestä tärkeimpien lähipalveluiden järjestäminen on kunnan tehtävä. Palvelut voidaan tuottaa joko itse tai yhteistyössä naapurikuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Tarjoamme kansalaisille aidon valinnanmahdollisuuden.
Leo685.jpg
Jyväskylän Keskusta ajaa:
• päiväkotien ja peruskoulun ala-asteiden turvaamista kohtuullisen etäisyyden päässä olevina lähipalveluina jokaisessa kaupunginosassa
• monimuotoisia yhteistyösopimuksia naapurikuntien kanssa asukkaiden lähipalvelujen turvaamiseksi inhimillisten ja kustannustehokkaiden etäisyyksien päästä;
• palveluautojen ja – bussien käyttöönottoa kodin lähiasiointiin,
• terveydenhuoltoon ja viranomaistoimintaan;
• tuettua joukkoliikennettä, jolla turvataan eri väestöryhmien julkiset liikennepalvelut;
• luotettavan ja nopean laajakaistaverkon rakentaminen kattavaksi myös maaseutukyliin, millä mahdollistetaan kustannustehokas ja kuntalaisten tarpeista lähtevä julkisten digitaalisten palveluiden käytettävyys ja vahvistetaan yritystoiminnan kasvumahdollisuuksia kaikkialla Jyväskylässä.
• riittäviä henkilöstöresursseja lasten, nuorten ja opiskelijoiden sekä ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen
• kevyen liikenteen väylien lisärakentamista taajama-alueille
• huolehtii keskikaupungin säilymisestä vireänä asiointi- ja ostosalueena
• pyöräreittien rakentamista Jyväskylän keskusta-alueelle
• tuen lisäämistä haja-asutusalueiden yksityisille palvelujen tuottajille
• kyläyhteisöjen tukemista oman alueen palveluiden kehittämiseksi
• kylätalojen kiinteistöverotuksen helpottamista ja tukemista alueellisina toimintakeskuksina
• olemassa olevan kouluverkon säilyttämistä haja-asutusalueilla
• yksityistieavustusten säilyttämistä
• vapaa-ajan asukkaiden palvelujen kehittämistä esim. mökkiläisfoorumien muodossa
• kaupungin palveluita koskevan tiedottamisen selkeyttämistä
• kaupunkilaisten kuulemista oman asuinalueensa asioissa
Keskusta ajaa kaupunkilaisten oikeutta valita asuinpaikkansa. Säädökset eivät saa rajata valinnanvapautta tarpeettomasti. Kunnallisten palveluiden puuttuminen ei saa estää asuinpaikan valintaa. 

Yritystoiminta on kaupungin elinvoiman perusta
Kunta kokoaa lähipalvelut julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin tarjonnasta. Elinvoiman rakentaminen on kuntalaisten yhteinen tehtävä, joka korostuu uuden SOTEn myötä. Jyväskylän on elinkeinopolitiikassaan tunnistettava koko kunnan vahvuudet ja panostettava niihin. On luotava omat osaamiskeskittymät. Koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä on parannettava.
Jyväskylän tulee huomioida kansainvälisyys kehittämällä omaa toimintaansa yhdessä yrittäjien, oppilaitosten sekä muiden kansainväliseen toimintaan keskeisesti liittyvien sidosryhmien kanssa. Kaupungin tulee tukea ja kehittää opiskelijavetoisten yrittäjäyhteisöjen toimintaa. Kaupungin tulee olla tukemassa yrittäjien välistä yhteistyötä ja –toimintaa kehittämällä ja vaikuttamalla menestymistä edistävän yritysympäristön kehittämistä Jyväskylässä. Jyväskylän positiivisen yrittäjyysilmapiiri luo jyväskyläläisille yrityksille mahdollisuuksia ja halua menestyä. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat avainasemassa uusien työpaikkojen luomisessa ja hyvinvointimme rahoituspohjan turvaamisessa. Elinkeinopolitiikka ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen tulee olla keskeinen osa Jyväskylän kaupungin tehtävää. Uutena perustettu elinkeinoyksikkö on tärkeässä roolissa mm. julkisissa hankinnoissa, jotka koskettavat paikallisia yrittäjiä. Hankintastrategiassa tulee pitää yrittäjäjärjestöt tiiviisti mukana.
Keskusta kannattaa työperäistä maahanmuuttoa, sillä vuosikymmenen loppupuolella meitä uhkaa monilla aloilla työvoimapula. Uussuomalaiset antavat myös tärkeän lisäpanoksen jyväskyläläisten yritysten kansainvälistymiseen. Uussuomalaisten kotouttamisessa kielitaito on erityisen tärkeässä asemassa. Suomen kielen opettaminen ja osallisuus on kotouttamisen esisijaisia tehtäviä.
 
Keskusta edellyttää, että kaupunginvaltuusto suorittaa joka vuosi - alkusyksystä - valmistelun pohjalta perusteellisen elinkeinopoliittisen keskustelun ja linjaa toimet yrittäjyyden ja työllisyyden edelleen kehittämiseksi.   

Hyvinvointi ja ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden perustaksi
Keskustan mielestä perhe muodostaa yhteiskuntamme perustan. Perheiden tarpeet on nostettava keskiöön kaikessa toiminnassa. On tärkeää, että lapset voivat kasvaa ensimmäiset vuotensa kodinomaisissa oloissa. Keskusta on aina taistellut kotihoidon tuen puolesta ja tätä kamppailua tulemme jatkamaan myös tulevalla valtuustokaudella.
Päivähoidon monimuotoisuus: Perheitten tarpeet lähtökohdaksi
Kotihoidontuki, kunnallinen ja yksityinen perhepäivähoito, päiväkodit
Mielestämme pienten lasten palvelut kuten päiväkodit ja alakoulut on oltava lähellä kotia tai joustavasti vanhempien työmatkan varrella. Neuvolapalveluihin tulee panostaa, ja esimerkiksi lisätä kotikäyntejä, joiden tavoitteena on löytää tukea tarvitsevat perheet. Kodin ja koulunyhteistyöhön panostetaan ja tuetaan vanhemmuutta. Näin voidaan estää ongelmien moninkertaistuminen ja niiden siirtyminen sukupolvelta toiselle. Päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn tulee panostaa vahvasti.
Moniammatillisen yhteistyön toimivuus edellyttää tiivistä yhteistyötä päiväkotien ja koulujen ammattilaisten kesken.
Neuvola ja perhetyö: tunnistetaan ongelmat ajoissa ja annetaan ennaltaehkäisevää tukea

Päivähoito, esi- ja perusopetus tärkeimpiä lähipalvelujamme
Lähipalveluja varten Jyväskylässä tulee olla riittävän kattava toimintaverkko. Perheiden koulukuljetuksia on helpotettava mahdollistamalla saman perheen koululaisten pääsy samaan kouluun. Tulevan valtuustokauden aikana laadittavissa paikallisissa opetussuunnitelmissa tulee kiinnittää erityistä huomiota yksilön ja yhteisön vastuuseen. Koulukiusaaminen on estettävä yhteisvoimin. Nyt on oiva tilaisuus luoda jyväskyläläisiä malleja työrauhan ylläpitämiseen, opiskelumotivaatioon ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Uudistettava kieliohjelma on toteutettava niin, että jyväskyläläisistä kasvaa kansainvälisesti aktiivisia osaajia.
Opetusryhmät luodaan joustaviksi ja etsitään uusia tapoja toimia uudistuneen opetussuunnitelman hengessä
Opetustyö on resursoitava viisaasti oppimiseen ja oppilaisiin kohdistuen
Oppimisen tuen eri muotoja on mahdollisuus käyttää ja niitä jalostetaan moniammatillisesti
Oppimisympäristöissä kiinnitetään huomiota sisäilman laatuun,  melun vähentämiseen, akustiikkaan ja työrauhaan.

Ketään ei saa jättää ilman opiskelu- tai työharjoittelupaikkaa
Huolehditaan, että peruskoulunsa päättäville on toimivia vaihtoehtoja päästä eteenpäin jatkokoulutuksen ja työssä oppimisen kautta. Lähtökohtana pitää olla syrjäytymisen torjunta. 
Kannamme syvää huolta toisen asteen koulutuksen rahoituksesta. Erityisesti lukiokoulutuksen rahoitusta on kaupungin tuettava. Myös oppisopimuskoulusta on lisättävä. Nuorten matalan kynnyksen työllistämistä on kehitettävä. Työllistämismäärärahojen käyttöä on selkeästi tehostettava. Nuorten yrittäjyyskasvatuksen on ulotuttava kattavasti ammatilliseen, lukio- ja korkeakouluopetukseen yhteistyössä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa

Ikäihmisten palvelut turvattava
Kannamme huolta palveluja tarvitsevien ikäihmisten hyvinvoinnista. Useimmat haluavat asua mahdollisimman pitkään kotonaan. Siihen on luotava mahdollisuus turvaamalla heidän tarpeitaan vastaavat palvelut.  Toisaalta ikäihmisten toiveita päästä seniori- tai palvelutaloon on kunnioitettava. Omaishoitajille on taattava kohtuullinen korvaus ja mahdollisuus riittäviin lepopäiviin arvokkaassa työssään. Jyväskylän Vuokratalot Oy:n tulee rakentaa myös senioritaloja.
Palvelutalopaikkoja on lisättävä kysyntää vastaavasti ja vanhoja tiloja saneerattava nykyaikaiseksi. Kun voimat eivät enää riitä kotona asumiseen, vanhusten perhehoito tarjoaa kodinomaisen vaihtoehdon laitoshoidolle. Erityisen hyvin perhehoito sopii alkavaa muistisairautta poteville ja itsensä turvattomaksi tunteville vanhuksille. Myös huonokuntoisimpien tarvitsemia laitospaikkoja on lisättävä siten, että paikkaa ei joudu odottamaan kohtuuttoman kauan.
Vanhushuollon henkilökuntaa on lisättävä ja hoidon tasosta on huolehdittava. Kolmannen sektorin roolia on täsmennettävä ja sen roolia on lisättävä. Vanhusten aitoa kohtaamista on tuettava seniorityötä kehittämällä.
Vanhusneuvoston asemaa on kehitettävä ja sen toimintamallille on saatava jatkumo. Keskusta arvostaa Jyväskylän vanhusneuvoston toimintaa ja edellyttää, että vanhusneuvostoa kuullaan ikäihmisiä koskevassa päätöksenteossa. Eläkeläisjärjestöt ovat tärkeitä vapaaehtoistoimijoita, joiden tarpeita kaupungin on kuunneltava herkällä korvalla.
Sotiemme veteraaneille on tarjottava riittävät kotipalvelut ja myös kuntoutusta tulee lisätä. Useimmat sotiemme veteraanit tarvitsevat avokuntoutusta laitoskuntoutuksen sijaan ja sitä on myös järjestettävä. Sotiemme veteraanit haluavat asua kotonaan niin kauan, kuin se suinkin on mahdollista! Palveluja on suunnattava kotiin, sillä laitoskuntoutus ei enää sovellu korkeaan ikään ehtineille sotiemme veteraaneille.

Terveyden edistäminen luo hyvän elämän eväät
Hyvinvointi kuuluu kaikille ja on kaikkien vastuulla. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy ohjaavat kaikkea kunnan toimintaa kaavoituksesta liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Erityisesti Jyväskylän tulee panostaa ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, jolloin säästetään sairaanhoidon ja pahoinvoinnin menoissa.  Keskustan näkemyksen mukaan maakunnallisen yhteistyön avulla voidaan paremmin turvata lääkärien saatavuus ja säilyttää keskussairaalan hyvä taso myös Keski-Suomessa. Sairaalan rakennushakkeessa edetään yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Tavoitteena on oltava: Lääkäripalveluja tulee saada, kun on tarve. Jokaisella on oma vastuu itsensä ja lähimmäisen terveydestä, joka voi lähteä hyvinkin pienestä kuten yhdessä liikkumisesta.
Vammaispalveluissa tulee huomioida asiakkaan tarpeet niin asumisessa kuin avustajapalveluissa. Avustajien saatavuus on turvattava myös lomitusasioissa. Opiskeluterveydenhuollon resursseja ja henkilökuntaa tulee lisätä. Nuorten ja opiskelijoiden mielenterveysongelmien lisääntyessä myös mielenterveyspalveluihin tulee panostaa nykyistä enemmän.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut osaksi arkielämää

Teemme totta liikuntakaupunkimaineesta liikuntavaihtoehtojen laatua parantamalla ja määrää lisäämällä. Kohdennamme kulttuuripalvelujen painopisteen omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukemiseen.
Liikunta vahvistaa ihmisen voimavaroja. Islannin menestys jalkapallossa on esimerkki. Siellä lähiliikuntapaikkoja on määrätietoisesti lisätty. Meillä liikuntapaikoilla on usein kyltti "pääsy kielletty varattujen vuorojen ulkopuolella". Oma-aloitteiselle toiminnalle on annettava tilaa. Varsinkin nuorten osallistumismaksut on hyvä pitää edullisina tai jopa ilmaisina.
Vapaa-ajallaan monet jyväskyläläiset tekevät arvokasta työtä erilaisissa lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten terveyden, elämänlaadun ja viihtyvyyden eteen. Kaupungin pitää auttaa tätä työtä, pienillä panoksilla säästetään toisaalla huomattavasti. Kaupungin ja urheiluseurojen yhteistyöllä on saatu paljon hyvää aikaan, esimerkkeinä Vehkasuon kuplahalli, Kotalammen tekonurmi ja Killerin jäähalli. Tätä yhteistyötä kehitetään edelleen. Panostamme kaikille avoimien ja helposti saavutettavien liikuntapaikkojen, kuten Rantaraitin kehittämiseen.
Jyväskylä tarjoaa kulttuuritoiminnan monille alueille hyvän toimintaympäristön. Olemme olleet edistämässä nyt alkavan Keski-Suomen museon peruskorjaushankkeen käynnistämistä. Jatkamme työtämme kulttuurin toimitilojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Koulujen tiloja on oltava tarjolla toimintaan kouluaikojen ulkopuolella. Kulttuurielämän moni-ilmeisyyttä tulee edelleen vahvistaa. Pieniä kulttuuri- ja harrastustoimijoita pitää tukea taloudellisesti ja toiminnallisesti. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttäjien tulee myös itse osallistua palvelujen järjestämiseen.

Kaupungin talous kuntoon

Kaupungin talous on saatava pysyvästi kestävälle pohjalle.  Tulopohjaa on vahvistettava aktiivisella elinkeino- ja työllisyyspolitiikalla. Kaupungin menoihin pystytään vaikuttamaan toimintamuotoja uudistamalla ja siten tehokkuutta lisäämällä. Henkilökunta ja asiakkaat on otettava entistä enemmän mukaan palvelujen kehittämiseen. Kunnan on järkeistettävä ja tehostettava kiinteistöomaisuutta ja sen käyttöä.  Veroprosentti on pidettävä kilpailukykyisenä muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Vain terve talous mahdollistaa hyvät peruspalvelut kaikille jyväskyläläisille.

Rakentaminen tulee sallia taajamissa ja maaseudulla
Keskustan mielestä kuntalaisten on itse saatava valita asuinpaikkansa.  Maankäytön suunnittelulla on luotava mahdollisuus kunkin elämäntilanteeseen sopivaan asumiseen.

Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta tulee kaavoituksella turvata niin alueellisesti, kuin asumismuodollisesti. Täydennysrakentamisen tulee hyödyttää alueen palvelujen kehittämistä ja taloyhtiöiden peruskorjausten rahoittamista. Kaavoitusta ja rakennusmääräyksiä on kehitettävä niin, etteivät ne nosta rakentamisen ja asumisen kustannuksia. Opiskelija-asuntotuotanto mahdollistetaan kampusalueiden ja Jyväskylän keskustan läheisyydessä

Myös tulevaisuudessa maaseutumaisen asuminen vaihtoehto on oltava mahdollista kehittämällä haja-astusalueiden maankäyttöä nykyisten kylien pohjalta. Suunnitelmallista rakentamista on edistettävä myös muualla kuin valmiiksi kaavoitetuilla alueilla, koska nykyinen asumista palveleva tekninen infra mahdollistaa sen.
Keskusta painottaa kohtuuhintaisin asumisen edistämistä. Asumis- ja työpaikkaympäristöt on suunniteltava siten, että kevyen- ja joukkoliikenteen sekä energiahuollon tarpeet huomioidaan. Liikenteen pitkän aikavälin maankäyttötarpeet varataan kaavoituksessa ajoissa. Jyväskyläläisten valmiuksia hillitä ilmastonmuutosta edistetään kansalais-valistuksen ja kaavoitusratkaisujen avulla.

Asuntopolitiikalla on vastattava yhteiskunnan muutoksen vaatimiin tarpeisiin ohjaamalla ja mahdollistamalla tuotantoa riittävässä määrin pieniin, yhden hengen talouksien haluamiin asuntoihin. Kaupungin asuntopolitiikan tehtävänä on pyrkiä ehkäisemään vuokratason nousua. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan kaupungin omaa vakavaraista yhtiötä Jyväskylän Vuokra-Asunnot Oy:tä (JVA), mikä toimii omakustannusperiaatteella.

Suomen biotalouden keskuksena Jyväskylä neuvottelee julkisen paikallisliikenteen kaasulla ja biokaasulla toimivaksi ja edistää muutoinkin uusiutuvia vaihtoehtoja liikenteessä. Lämmön ja sähkön tuotannossa on suosittava ja siirryttävä kokonaan uusiutuviin ja päästöttömiin vaihtoehtoihin. Jätteiden kierrätystä hyötykäyttöön on tehostettava.

Kevyenliikenteen väylät ovat käytetyimpiä liikuntapaikkoja ja Jyväskylän tulee tämä huomioida kaavoituksessaan.

Kaupungin asukkaiden hyvinvoinnille tärkeät viheralueet, kuten Harju, järvien rannat   ja Tourujoki, otetaan erityisesti huomioon kaupunkisuunnittelussa.

KESKUSTA - LÄHELLÄ SINUA

 
suomikuntoon_100px.jpg