Keskusta Kajaanissa

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Kainuu / Suomeksi / Kunnat / Kajaani / Keskusta Kajaanissa

Kajaanin Keskustan kuntapolitiikan arvotSipila Kajaanissa2.jpgKeskustalaisen kuntapolitiikan tärkein tavoite on turvata kaikille laadukkaat peruspalvelut ja niiden tasavertainen saatavuus. Keskusta haluaa luoda jokaiselle kuntalaiselle tasa-arvoiset edellytykset rakentaa hyvää ja turvallista tulevaisuutta itselleen ja läheisilleen. Keskusta haluaa huolehtia myös niistä, jotka eivät itse kykene puolustamaan oikeuksiaan. Keskustalaisessa ajattelussa jokaisella kuntalaisella on oltava mahdollisuus tehdä aitoja valintoja arkipäivässään niin asumisen, koulutuksen, lastenhoidon kuin muidenkin palvelujen osalta. Ihmisellä on oltava oikeus menestyä työnteolla ja yrittämisellä. Hänellä on oltava myös oikeus riittävään lepoon, vapaa-aikaan, itsensä kehittämiseen ja yhdessäoloon läheistensä kanssa. Keskusta korostaa yksilön ihmisarvon tunnustavaa moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta. Keskusta kunnioittaa ihmisten oikeutta päättää itse kotikuntansa asioista. Kunnallinen itsehallinto on yksi suomalaisen kansanvallan peruspilareista. Koti on jokaiselle maailman paras paikka. Kunnissa päätetään kotien asioista.


Kuntalaisille vahvempi rooli vaikuttajina


Sipila Kajaanissa 1.jpgKuntalaisten ääni on saatava kuulumaan entistä paremmin päätöksenteossa. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan jo asioiden valmisteluvaiheessa esimerkiksi kuntalaiskyselyjen, kuulemistilaisuuksien sekä avoimien keskustelufoorumien ja sähköisen osallistumisen keinoin. Kunnallisten palvelujen saatavuus ja laatu varmistetaan käyttäjädemokratialla, esimerkiksi eri-ikäisistä kuntalaisista koostuvilla käyttäjäpaneeleilla. Luottamustehtävissä toimivien työtä tuetaan esimerkiksi lastenhoitojärjestelyin kokousten aikana sekä maksamalla työ- ja opiskelupaikkakunnilta matkustaville matkakorvausta. Päätöksentekijöiden ja kuntalaisten säännöllisiä kohtaamisia lisätään esimerkiksi vierailuilla kouluihin, hoitokoteihin ja nuorisotiloihin


Hyvät palvelut


Hannu Takkulan tilaisuus 14012017 33.jpgTerveydelle ja hyvinvoinnille luodaan pohja lapsuudessa ja nuoruudessa. Varhainen puuttuminen ongelmiin ja terveyttä edistäviin valintoihin ohjaaminen pitää aloittaa jo neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Lasten ja nuorten pahoinvointiin on etsittävä ratkaisuja moniammatillisella yhteistyöllä. Erityistä panostusta tarvitaan lasten ja nuorten mielenterveystyöhön. Terveyttä edistävien lähipalvelujen on oltava tasavertaisesti kaikkien suomalaisten saatavilla. Palvelujen on tuettava ihmisten omaa vastuunottoa ja elämänhallintaa. Ne aktivoivat, ovat ennaltaehkäiseviä ja lisäävät henkistä turvallisuutta. Toimiva hoitoketju perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon on palvelutuotannon lähtökohta. Palvelujen turvaamiseksi on huolehdittava hoitohenkilöstön riittävyydestä ja työhyvinvoinnista. Panostusta tarvitaan erityisesti perusterveydenhuoltoon kuntalaisten terveyden edistämiseksi, terveyspalveluiden vaikuttavuuden lisäämiseksi ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Tuleva lääkäreiden määrän lisäys on suunnattava terveyskeskuksiin. Vanhustenhuollon palveluita on kehitettävä ikäihmisiä aktivoiviksi ja heidän itsenäisyyttään ja omatoimisuuttaan tukeviksi. Lähivuosina tarvitaan huomattavaa lisäpanostusta avohoidon ja kotihoidon henkilöstöön sekä työtapojen kehittämiseen. Esteettömyyttä ja toimivia avopalveluita kehittämällä ikääntyvät kuntalaiset voivat halutessaan asua kotonaan yhä pidempään.


Koulusta pohja hyvälle elämälle


Keskuskoulu.jpgKeskusta haluaa turvata laadukkaat ja tasa-arvoiset koulupalvelut kaikille varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Esi- ja perusopetus taataan kohtuullisen matkan päässä kotoa ja koulumatkan turvallisuudesta huolehditaan. Koulumatkojen tulee olla kohtuullisen mittaisia eivätkä ne saa ylittää laissa määriteltyä enimmäisaikaa. Perusopetus vahvistaa nykyistä paremmin lapsen ja nuoren persoonallisuuden kehittymistä sekä tukee omia kykyjä ja lahjakkuutta tiedollisen oppimisen rinnalla. Lisätään koululaisten vapaaehtoista aamu- ja iltapäivätoimintaa yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa

Kunta – turvallinen ja hyvinvoiva työyhteisö


HannuTakkulan tilaisuus 14012017.jpgTyönteko ja yrittäminen ovat hyvän tulevaisuuden perusta kunnissa. Kunnilla on samat haasteet kuin koko Suomella: samanaikainen työvoimapula ja työttömyys sekä työn ja työntekijän kohtaamisen ongelmat. Kuntien pitää kohdella työntekijöitään tasaarvoisesti, oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää johtamisen laatuun, työyhteisön kehittämiseen, työhyvinvoinnin parantamiseen, perheen ja työn yhteensovittamiseen, etätyömahdollisuuksiin sekä työturvallisuuden parantamiseen. Työhyvinvointia on parannettava yhteistyössä työntekijöiden, johdon ja esimiesten kesken. Lisääntyneet sairauspoissaolot ovat hälyttäviä. Kuntien pitää työnantajina huolehtia siitä, että työhyvinvointia, työssä jaksamista ja työhön paluuta pitkän sairausloman jälkeen tuetaan kaikin mahdollisin keinoin.

 

Toiminta-ajatus

Kajaanin Keskustan tavoitteet ja tehtävät:


Keskusta.fiYHDISTÄÄ
Kajaanin kaupungin alueella puolueen kannattajia, keskustan jäseniä, sekä keskustan jäsenyhdistyksiä.

Keskusta.fiJOHTAA
Keskustan kunnallispolitiikkaa, yhdessä valtuustoryhmän kanssa

Keskusta.fiKOKOAA
Kannattajiaan ja jäseniä, sekä kunnallisia luottamushenkilöitä toimimaan ja vaikuttamaan kunnallispoliittisten aloitteiden toteuttamiseksi.

Keskusta.fiARVIOI
Yhteiskunnallista kehitystä ja tulevaisuutta. Tekee arvioiden perusteella aloitteita ja vaikuttaa paikallisella ja maakunnallisella tasolla elinolojen parantamiseksi, puolueen periaatteiden mukaisesti.

Keskusta.fiTARJOAA
Jäsenille ja muille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen, sekä virittää kiinnostusta yhteiskunnalliseen toimintaan.

Keskusta.fiLUO
Edellytyksiä jäsenilleen saada ajatuksensa ja äänensä kuuluville.

Keskusta.fiVAHVISTAA
Aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä. Vahvistaa kansanvaltaa, suvaitsevaisuutta ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista ja hengellisiä arvoja.

Keskusta.fiTEKEE
Aloitteita valtuustoryhmälle, piiritoimikunnalle, puoluehallitukselle, sekä puoluekokoukselle. 

Keskusta.fiVAIKUTTAA
Asioihin kunnallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa.

Keskusta.fiJÄRJESTÄÄ
Kokous-, esitelmä- ja puhetilaisuuksia.