Poliittiset tavoitteet

Keskusta.fi / Etelä-Pohjanmaa / Suomeksi / Kunnat / Vaasa / Poliittiset tavoitteet

Poliittiset tavoitteetKeskustan Vaasan kunnallisjärjestö: Kunnallisvaaliohjelma 2008


KESKUSTA - IHMISLÄHEISEEN HUOMISEEN

Vaasan Keskustan tavoitteet lähtevät ihmisten jokapäiväisten palveluiden tarpeista. Keskeisimpiä näistä ovat varhaiskasvatus, terveydenhoito ja peruskoulutus. Vaasan Keskusta haluaa tällä ohjelmalla pureutua vaasalaisten arkipäivän ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen.

Vaasa - vahva talousalueen keskus

Jotta palveluja voidaan kehittää ihmisten välttämättömiä tarpeita vastaavaksi, kaupungin talous on pidettävä luotettavassa kunnossa. Viime vuosina olemme onnistuneet tässä hyvin. Myös vastaisuudessa on toimittava ennustettavissa olevan talouden kehityksen mukaisesti ja tässä tarvitaan yhteistyötä lähellä olevien kuntien kanssa. Kuntaliitoksiin on pyrittävä, kun niissä nähdään kaikkia osapuolia hyödyttävä etu.

Uudistuva ja kehittyvä Vaasa

Säilyttääkseen asemansa Pohjanmaan vetovoimaisena keskuksena Vaasa tarvitsee:
- monipuolista, työhön sijoittumiseen johtavaa koulutusta
- monimuotoisia asumisen mahdollisuuksia
- opiskelijoiden kiinnostusta Vaasaan koulutuskaupunkina; on vastattava teoilla siihen kysymykseen, että miksi opiskelijan kannattaa tulla Vaasaan ja jopa muuttaa kirjansa tänne;
- monipuolisia ja edullisia kulttuurin ja vapaa-ajan harrastusten mahdollisuuksia kaiken ikäisille.

Nämä asiat vaativat kohentamista:

- Lapset ja nuoret. Päivähoitopaikkojen riittävä määrä on turvattava sekä hoitoaikojen joustavuuteen ja monipuolisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Kaupungin on tarjottava nuorille harraste- ja ajanviettomahdollisuuksia. Resursseja on lisättävä lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. On helpotettava pääsyä nuorten keskustelu- ja mielenterveyspalveluihin.

- Perheet. Lapsiperheiden on saatava kotiapua. Lapsen syntymän jälkeen on tehtävä arvio perheen tuen tarpeesta. Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden puolisoiden ja perheiden hoitoon on varattava riittävästi resursseja.

- Ikäihmiset. Kotiavustuspalveluihin on panostettava sekä lisättävä palvelutaloja.

- Maahanmuuttajat. Maahanmuuttajien kotouttamisessa on tuettava erityisesti kielen oppimista ja kulttuuriin perehtymistä.

- Sosiaali- ja terveyspalvelut. Vaasan lastensuojelupalveluita on parannettava. Terveydenhoidon palveluiden saatavuus on turvattava koko kaupungin alueella. Terveyskeskusten jonotusaikoja on lyhennettävä ja ajanvarausjärjestelmää kehitettävä. Palveluhenkilöstön riittävyydestä on huolehdittava tarvetta vastaavasti.

- Korkeakoulutus. Kaupungin on tuettava Vaasan säilymistä tunnettuna korkeakoulu-kaupunkina. Kaupungin on kehitettävä opiskelijoille tärkeitä liikuntapalveluita ja tuettava kulttuurin harrastamista. Tämä tapahtuu esimerkiksi hallivuorojen hintojen kohtuullistamisella sekä säilyttämällä kulttuuritarjonnan opiskelija-alennukset. Kaupungin tarjoamia harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja on lisättävä.

- Elinkeinoelämä ja yrittäjyys. Yrittäjien tarpeet on huomioitava alueiden suunnittelussa.

- Kuntaliitos. Vaasan on tulevalla valtuustokaudella pyrittävä saamaan aikaan kuntaliitos Mustasaaren ja muiden lähikuntien kanssa. Tämä tukee koko alueen kehittymistä jo olemassa olevan työssäkäyntialueen vahvistuessa.

- Liikenneolot. Uusille asuinalueille lisää pyöräteitä, esimerkiksi Böleen ja Purolaan. Alskatintie on laajennettava nelikaistaseksi. Paikallisliikennettä on kehitettävä tuleva merikampus sekä uudet asuinalueet huomioiden.

- Turvallisuus. Turvallisuus on otettava huomioon kaikissa toimissa, kuten kaavoituksessa ja rakentamisessa. Keskustan alueen turvallisuutta parannettava etenkin viikonloppuna.

- Kaavoitus ja asuntopolitiikka. Kaavoituksessa on huomioitava viheralueet osana asumisviihtyvyyttä. Ranta-alueita on kehitettävä luonnonläheisyys säilyttäen. Alueiden suunnittelussa on otettava huomioon esteetön kulku. Monimuotoinen ja kysyntää vastaava asuntotuotanto on turvattava.


Keskustan Vaasan kunnallisjärjestö on vahvistanut vuoden 2008 kunnallisvaaliohjelman kokouksessaan 9.9.2008.