ALDE - Euroopan liberaalidemokraattinen puolue

Keskusta on jäsenenä Euroopan liberaalidemokraattisen puolueessa ALDE:ssa (Alliance for Liberals and Democrats for Europe Party). Puolueeseen kuuluu 57 jäsenpuoluetta ympäri Eurooppaa.

ALDE muodostaa yhdessä Euroopan demokraattisen puolueen kanssa Euroopan parlamentin kolmanneksi suurimman ryhmän. Suomesta valituista europarlamentaarikoista ryhmään kuuluvat Suomen Keskustan sekä Ruotsalaisen kansanpuolueen edustajat.

ALDE hyväksyi oman vaaliohjelmansa Lontoon kongressissa marraskuussa 2013. Ohjelmassa korostetaan yksinkertaisempaa, vahvempaa ja vähemmän byrokraattista Eurooppaa.

ALDE-puolueen kärkiehdokkaat kevään Euroopan parlamentin vaaleissa ovat ALDE-ryhmän puheenjohtaja Guy Verhofstadt sekä komission varapuheenjohtaja Olli Rehn. Puolueiden kärkiehdokkaat ovat keskeisesti mukana neuvottelemassa seuraavan komission ohjelmasta ja kokoonpanosta.

 

ALDE:n tulos eurovaaleissa

ALDE on Suomessa suurin europarlamenttiryhmä neljällä edustajallaan. Suomen mepit ALDE:ssa ovat Olli Rehn (KESK), Paavo Väyrynen (KESK),
Anneli Jäätteenmäki (KESK) ja Nils Thorvalds (RKP).  

>> ALDE:n kotisivut
>>
ALDE:n vaaliohjelma englanniksi
>> ALDE:n vaaliohjelma suomeksi


Tiivistelmä ALDE:n vaaliohjelmasta

ALDE:n vaaliohjelmassa painotetaan vihreän talouden merkitystä, kestävää kasvua, työllisyyttä, hallinnon avoimuutta ja tehokkuutta sekä läheisyysperiaatetta. ALDE:n ensisijainen tavoite on voittaa Eurooppaa uhkaavat vakavat taloudelliset haasteet. Vaaliohjelmassa esitellään toimia, jotka johtavat ulos nykyisestä kriisistä vauhdittamalla taloutta ja luomalla uusia työpaikkoja.

Työttömyys on merkittävin sosiaalinen ja taloudellinen uhka Euroopalle. Tähän uhkaan vastaaminen on ALDE:n tulevien europarlamentaarikkojen tärkein tavoite.

•    ALDE ajaa sisämarkkinoiden kehittämistä ja laajentamista sekä uusien mahdollisuuksien luomista talouskasvulle sekä EU:n kilpailukyvyn vahvistamiselle.
•    ALDE tavoittelee Euroopan talouden modernisointia ja erityisesti digitaalisten sisämarkkinoiden ja energiamarkkinoiden edistämistä.
•    ALDE korostaa pk-yritysten roolia talouden kasvun ja työllisyyden rakentajana Euroopassa. ALDE haluaa pk-yrityksille parempia rahoitusmahdollisuuksia ja tukee nuorten yrittäjyyttä.
•    Siirtyminen vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen talouteen, erityisesti uusiutuviin energialähteisiin panostamalla, luo uusia työpaikkoja ja tekee Euroopasta vähemmän riippuvaisen tuontienergiasta.

ALDE haluaa uudistaa unionin budjettia. Varoja voidaan käyttää järkevämmin määrittämällä unionin suuret strategiset tavoitteet.

•    ALDE painottaa EU:n budjetin roolia kasvun vauhdittajana: painopiste työpaikkojen luomiseen, innovaatioihin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä parempaan koulutukseen.
•    ALDE korostaa EU:n varojen tehokasta käyttöä, hallinnolliset kulut on pidettävä kurissa.
•    ALDE:n tavoitteena on jatkuvasti uudistaa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa ja tukea maatalouden modernisointia sekä entistä enemmän ympäristön tarpeet huomioon ottavaa maataloustuotantoa.
•    ALDE korostaa perheviljelmien roolia maaseudun kehittäjänä.
•    ALDE korostaa ruokaturvaa ja -turvallisuutta kaikissa EU-maissa.

Terve julkinen talous on toimivan unionin tukipilareita. ALDE haluaa EU:n, jossa yhteisten sopimusten noudattamiseen sitoutuvat niin unioni kuin sen jäsenvaltiotkin.  

•    ALDE haluaa Eurooppaan lisää talouskuria ja pankkivalvontaa.
•    Vakaussopimuksen sääntöjen rikkomisen varalle tulee luoda parempia kontrollimekanismeja ja automaattisempaa pakotteiden asettamista.
•    ALDE sitoutuu taistelemaan veropetoksia ja veronkiertoa vastaan

Euroopan unionin kansainvälistä roolia on edelleen kehitettävä. Jäsenmaiden yhteinen arvopohja antaa edellytykset puolustaa yhteisiä etujamme maailmalla.

•    ALDE sitoutuu edistämään kansainvälisiä ihmisoikeuksia.
•    ALDE ajaa oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön kehittämistä, etenkin järjestäytyneen rikollisuuden torjumisessa
•    Kansalaisvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen edellyttää samojen oikeuksien turvaamista EU:n sisällä.
•    ALDE edellyttää EU:lta ja sen jäsenvaltiolta tiiviimpää yhteistyötä sekä aktiivista roolia kansainvälisessä politiikassa

ALDE haluaa kehittää unionin toimintatapoja. Vaaliohjelmassa vaaditaan yksinkertaisempaa, avoimempaa, vähemmän byrokraattista ja toimivampaa Euroopan unionia.

•    ALDE jatkaa ponnistelujaan EU-sääntöjen yksinkertaistamiseksi ja hallinnollisen taakan keventämiseksi.
•    ALDE korostaa läheisyysperiaatteen kunnioittamista: lainsäädäntöä on tehtävä tarkoituksenmukaisella päätöksentekotasolla mahdollisimman lähellä kansalaista.
•    Euroopan parlamentilla tulee olla vain yksi istuntopaikka.