Utrikes- och säkerhetspolitik

Det primära målet för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att upprätthålla stabiliteten i Norden och Östersjöområdet. Finland fortsätter med sin aktiva utrikes- och säkerhetspolitik som bygger på goda relationer till grannarna, internationellt samarbete, militär alliansfrihet och eget förstärkt försvar som vilar på allmän värnplikt och försvar av hela landet.

Finland utvecklar Natos partnerskap för fred och upprätthåller möjligheten att ansöka om Natomedlemskap om statsledningen och finländarna via en folkomröstning någon gång fattar beslut om en ny försvarsmodell. Försvarssamarbetet med Sverige ska intensifieras.

Satsningar måste göras på avvärjningen av nya hot, till exempel cyberattacker. I egenskap att ett högteknologiland kan Finland skapa sig ett nytt tillväxtområde inom cybersäkerhet och integritetsskydd.

Det nordiska samarbetet ska utökas till exempel inom den arktiska politiken och inom ramen för EU och FN, framför allt i främjandet av de mänskliga rättigheterna. I den internationella verksamheten och utvecklingsbiståndet ska fokus ligga på fredsbyggande, mänskliga rättigheter och bekämpningen av mänsklighetens stora hot: klimatförändringen, fattigdomen och bristen på mat, vatten och energi.  Det främsta målet för Finlands utvecklingspolitik ska vara att trygga tillgången till mat för alla.

Europeiska unionens viktigaste uppgift är alltjämt att förstärka freden och stabiliteten i vår världsdel och i hela världen. Inom EU ska Finland fortsätta sitt konstruktiva och målmedvetna påverkansarbete och slå vakt om våra nationella intressen utgående från våra särskilda förhållanden. Unionen ska fokusera på de stora frågorna, sluta blanda sig för mycket i detaljer och ge medlemsstaterna rörelsefrihet. Samarbetet mellan EU:s medlemsstater ska vara pragmatiskt. Överenskomna bestämmelser ska följas.

Den interna säkerheten ska förstärkas. I risksituationer ska polis, ambulans och räddningsverket vara snabbt på plats. Förutsättningarna för frivilligverksamhet av typen avtalsbrandkårer ska tryggas, och de hinder som finns för verksamheten undanröjas. I exceptionella situationer – som vid omfattande stormskador och elavbrott – ska en fungerande information och hjälpinsatser säkerställas.