Tillväxt ur bioekonomi och digitalisering

Bioekonomin kan bli en framgångshistoria i miljardklassen för hela Finland. Förnybara naturresurser kan förutom i de traditionella branscherna utnyttjas till exempel i tillverkningen av bioplast, nya förpackningsmaterial och läkemedel.

Den kolsvarta energipolitiken ska köras ner genom att öka den inhemska och förnybara energin. Andelen förnybara resurser av den energi vi förbrukar ska höjas från 32 procent till över 60 procent under de följande 20 åren. Träbyggandet ska ökas och planläggningen utnyttjas för att främja användningen av trä även i höghusbyggen och offentligt byggande.

Finlands livsmedelsimport i euro är tredubbel jämfört med vår export. Denna livsmedelsbalans ska korrigeras med en miljard euro genom att höja uppskattningen av våra rena livsmedel, öka förädlingsvärdet och marknadsföra våra produkter ännu bättre. EU:s livsmedelspolitik ska garantera konsumenternas rätt till omfattande ursprungsmärkning på livsmedel och produkternas spårbarhet. Primärproducenterna ska garanteras en rättvis andel i livsmedelskedjans inkomstfördelning.

Den offentliga sektorn ska säkerställa förutsättningarna för utveckling av digitala tjänster. Medborgarna ska kunna kontrollera uppgifter om sig själva och sköta alla myndighetsärenden elektroniskt. En snabb bredbandsförbindelse till rimligt pris ska garanteras alla medborgare och företag. Genom digitalisering och uppdaterade datasystem kan man öka produktiviteten inom den offentliga sektorn, frigöra de anställdas tid för möten med kunderna och öka välbefinnandet i arbetet.