Jämlikhet för ensamboende

De ensamboendes livssituationer och problem ska beaktas bättre i beslutsfattandet. Fattigdomen bland ensamboende ska förebyggas genom att deras grundskydd säkras och deras sysselsättning främjas. De ensamboendes behov av och önskemål om rimliga boendekostnader måste omsättas i praktiken.

Samhället bör undvika sådana avgifter och beskattningsformer som försätter de ensamboende i en ojämnlik ställning. Hushållsavdragets maximibelopp bör höjas för ensamboende.

Enföräldersfamiljer ska stödjas med hjälp av flexibla dagvårdsarrangemang och kommunal hjälp i hemmet så att de bättre klarar av sin vardag.