En ren miljö för kommande generationer

Klimatförändringen ska stoppas. Alla länder ska tillsammans dra upp ramar och skapa spelregler för utsläpp och klimatarbete. Stenkolens användning ska upphöra i Finland och användningen av fossila oljor minskas till en tredjedel fram till 2030-talet. Projektet Kolfritt Helsingfors 2025 ska lanseras. Utvinningen av förnybara resurser ska ökas genom att flytta tyngdpunkten i beskattningen och underlätta normeringen.

Finland ska söka praktiska lösningar på de globala utmaningarna, klimatförändringen och bristen på mat, vatten och energi. Lösningar på dessa frågor skapar också nya arbetstillfällen inom bioekonomin och cleantech-företagen samt livsmedelsindustrin.

Naturens mångfald ska skyddas framför allt genom metoder som bygger på frivillighet, såsom Metso-handlingsplanen i Södra Finland. Finland, de övriga Östersjöstaterna och EU ska tillsammans bära sitt ansvar för att rädda vårt gemensamma hav. Till exempel effektivare cirkulation av näringsämnen och tekniska lösningar för detta förbättrar både Östersjöns och insjöarnas tillstånd och kan samtidigt skapa nya arbetsplatser i vårt land.

Människors önskemål och livssituation ska beaktas i boendet och man ska få bo var och hur man vill. Byggandet och boendet behöver ett eget normtalko. Byggandet ska avregleras, såväl i städerna som på landsbygden.

En nationell uppryckning behövs i förebyggandet av problem med fukt och mögel. Det innebär bättre kunnande och större ansvar i så väl beställningen, planeringen, tillsynen och själva byggandet som i användningen av lokaler.