37

Petra

Schulze Steinen

ikä 50 vuotta
Euroopan keskuspankin oikeudellinen neuvonantaja, oikeustieteen lisensiaatti
Valkeakoski
#suomenarvoisiatekoja

Kuka olen?


Toimin juristina Euroopan keskuspankissa Frankfurtissa. Vietin kasvun vuodet Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla, ja lähdin Eurooppaan pääkaupunkimme eväin. Rakastan vauhtia ja toimintaa niin vapaa-aikana kuin työelämässä.

Olen kolmen lapsen äiti ja saksalaisen lakimiehen vaimo. Vapaa-ajalla urheilen, ompelen ja kunnostan vanhaa Rapolan sukutilaamme Pirkanmaan Sääksmäellä.
Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, rehellisyys, vastuullisuus, ylisukupolvisuus ja yhteistyökyky.

Mitä EU minulle merkitsee?


EU on rakennettu rauhan takaajaksi. Se on talouden vakauttaja ja eurooppalaisen kulttuurin ja arvojen edistäjä.

Minulle EU merkitsee mahdollisuutta vahvistaa
• suomalaisten hyvinvointia: talousvakaus, reilu kilpailu ja toimivat sisämarkkinat tukevat talouskasvua ja suomalaiset innovaatiot pääsevät helpommin maailmalle
• luonnon monimuotoisuutta ja puhtautta: EU voi hidastaa ilmastonmuutosta vaikuttamalla kansainvälisissä kentillä ja omien jäsenvaltioidensa toimin
• turvaa suomalaisille: yhteinen puolustuspolitiikkaa, yhteisiin kriteereihin pohjautuva solidaarisuus ja yhteinen ulkorajojen hoito esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä ovat pienen maan etu.

Suurten maailmaa ravistavien muutosten edessä EU on jäsenvaltioilleen tuki – ei rasite.

Miksi pyrin EU-parlamenttiin?


Haluan vaikuttaa siihen, millaisessa Suomessa jälkipolvet asuvat. EU on olohuoneissamme.

Vain yhteisvoimin EU-maat pärjäävät tulevaisuudessa erityisesti Aasiasta tulevalle kilpailulle. Koska kansalaiset eivät luota EU:hun riittävästi sellaisena kuin se on tänään, tarvitaan muutos.

Parlamenttiin tarvitaan ihmisiä, jotka tahtovat ja osaavat uudistaa EU:ta suuntaan, joka parhaiten tukee jäsenvaltioiden kehitystä ja lähentymistä niissä asioissa, joissa unionin on oltava vahva. EU:n on keskityttävä olennaiseen ja vähennettävä byrokratiaa. EU:n kehityksen tulee perustua yhteisten arvojen noudattamiselle. Tarvitaan maalaisjärjen mukaista oikeudenmukaisuutta. EU on saatava lähemmäs ihmistä.

Nämä vaalit ratkaisevat koko EU:n tulevaisuuden. Euroopalla on petraamisen paikka.

Blogi


Eurooppalaisen puolustusyhteistyön merkitys korostuu

12.5.2019

Donald Trump on ensimmäinen Yhdysvaltojen presidentti, jolle EU:n pysyvyys ei ole strateginen päämäärä.

Vuosikymmeniä rauhan säilyminen Euroopassa on ollut merkittävällä sijalla USA:n ulkopolitiikassa, jossa Natolla on keskeinen rooli. Tämä rooli on vuosien kuluessa muuttunut poliittisten muutosten myötä. Siksi mahdollisen Nato-jäsenyyden hyöty Suomelle on nyt kyseenalainen.

Kylmän sodan jälkeen USA ei koe Venäjää suurimpana uhkanaan, ja öljynjalostuksessa fracking-teknologian kehittämisen jälkeen USA ei ole enää riippuvainen pääsystä Euroopan kautta Lähi-idän öljykentille. Euroopan muuttunut asema USA:n ulkopolitiikassa asettaakin kyseenalaiseksi, onko Yhdysvalloilla enää intressiä puolustaa Eurooppaa.

Trump on kyseenalaistanut Montenegron Nato-jäsenyyskeskustelun yhteydessä Naton viidennen artiklan avunantovelvoitteen ja ilmoittanut julkisesti, että apua annetaan vain maille, jotka rahoittavat Naton toimintaa vähintään kahden prosentin osuudella BKT:stään. Münchenin turvallisuuskonferenssin johtaja Wolfgang Ischinger on painottanut, ettei Eurooppa voi pidemmällä aikavälillä ulkoistaa turvallisuutensa varmistamista Atlantin toiselle puolelle. Trumpin toiminta antaa pontta Ischingerin kannanotolle.

Voiko eurooppalainen pieni valtio luottaa Naton avunantovelvoitteeseen niin paljon, että sen kannattaa luopua ”sitoutumattoman” maan asemasta? Nähdäkseni ei, ainakaan kun on olemassa tilaus ryhtyä kehittämään Euroopan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

EU:n puolustuspolitiikkaa ei tule nähdä Naton kilpailijana

EU:n jäsenmaana Suomea sitoo sopimus Euroopan Unionista (SEU). Sen artikla 42.7 velvoittaa EU:n jäsenmaita auttamaan kaikin käytettävissään olevin keinoin toista jäsenmaata, joka on joutunut alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi.

Artikla tarkentaa, että avunantovelvollisuus ”ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen” eikä voi johtaa ”ristiriitaan Nato-velvoitteiden kanssa”. EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka soveltuu siten sekä Nato-maille että sotilasliiton ulkopuolisille (Irlanti, Ruotsi, Suomi ja Itävalta) mahdollistaen yhteistyön kehittämiseen maiden oman kiinnostuksen ja resurssien rajoissa.

Suomen hävittäjähankinnat ovat puhututtaneet paljon. Tulevaisuudessa on tärkeää, että pidämme huolta puolustuksestamme niin kansallisesti kuin yhteistyössä EU-maiden kanssa. Aktiivinen osallistuminen EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiseen on Suomen kaltaisen pienen ja syrjäisen mutta asiantuntevan maan etu.

EU:n yhteistä puolustuspolitiikkaa ei tule nähdä Naton kilpailijana. Strateginen yhteistyö Naton kanssa sen pohjoisilla alueilla ilman jäsenyysvelvoitteita mutta sulkematta ovia luo hyvän pohjan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle yhä monimutkaisemmaksi muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa ja on mahdollista myös osana EU:n yhteistä turvallisuuspolitiikkaa.

Yhteistyö EU:n piirissä voi myös mahdollistaa valmistautumisen uuden sukupolven sodankäyntiin, jossa merkittävässä asemassa ovat kyberuhat, tietoverkkojen hallinta ja droonit. Lisäksi on muistettava, että brexitistä riippumatta turvallisuuspoliittinen yhteistyö brittien kanssa on EU:n etu.

(Kirjoitus on julkaistu pidempänä versiona Suomen Kuvalehden Puheenvuoro-palstalla 29.3.2019.)

Uusi suunta Euroopalle

25.4.2019EU alkoi rauhan projektina II maailmansodan jälkeen. Se rakennettiin luomaan ja tukemaan taloudellista hyvinvointia. Siksi EU:n sydän on tavaroiden, palveluiden ja työvoiman vapaassa liikkuvuudessa ja sisämarkkinoissa.

Taloudesta on lähdetty, mutta unionin kattavuus on hiljalleen laajentunut uusille osa-alueille. Tällä tavoin on saatu paljon hyvää aikaiseksi. Suomella on euroon liittymisen jälkeen ollut 20 vuotta talousvakauden ja talouskasvun aikaa, jona maamme BKT on vuoden 2008 lamaa lukuun ottamatta koko ajan noussut.

Hyvästä tarkoituksestaan huolimatta viimeisten 20–30 vuoden aikana kehitys on kuitenkin erkaannuttanut tavallisia ihmisiä EU:sta. On keskitytty enimmäkseen talouteen. Lisäksi EU on onnistunut antamaan itsestään sen kuvan, että kyse on suuresta määrästä erilaista sääntelyä, jossa ei enää nähdä metsää puilta. On tullut tunne, että ihmiset on unohdettu. Eri puolilla Eurooppaa tunnetaan turvattomuutta, joka purkautuu yleisenä EU-vastaisuutena.

Brexit on esimerkki populismin noususta

Brexit on esimerkki siitä, että EU ei ole pystynyt vastaamaan ihmisten turvattomuuden tunteeseen nykymaailman haasteiden keskellä, mutta se on myös esimerkki populismin noususta vaikuttamaan merkittävästi eri maiden politiikassa.

Populismilla viittaan ilmiöön, jossa ihmisille annetaan yksinkertaiselta kuulostavia mutta epärealistisia ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin, ja sillä tavalla johdetaan ihmisiä harhaan. Englannissa Brexit-päätöksen juuret ovat syvällä oman maan sisäpolitiikan seurauksissa.

Pohjois-Englannissa, Midlandsissa ja osin Walesissa on teollisuusalueita, joilla oli lä-hes 30 vuoden ajan vallinnut toivoton krooninen työttömyys. Englannin hallitukset olivat toinen toisensa jälkeen luvanneet tehdä jotain, mutta mitään ei tapahtunut. Kun sitten tuli pankkikriisi vuonna 2008 ja valtio tarjosi itse aiheutetun vararikon partaalle joutuneille pankeille miljardien apupaketteja, loppui teollisuusalueiden työttömien kärsivällisyys. Brexitin kannattajat sälyttivät syyn tapahtuneesta EU:n niskoille.

Kun EU:sta oli tehty syntipukki, oli mielipiteitä mahdoton muuttaa: Mitä useampi asiantuntija, professori, pankinjohtaja, nobelisti, tai taloustieteilijä varoitti Brexitin seurauksista, sitä vahvemmaksi muodostui käsitys, että yläluokka, nk. establishment pitää yhtä, ja ainoa mahdollisuus viimeinkin antaa heille takaisin on äänestää Brexitin puolesta.

Oletteko nähneet TV:ssä brittiläisen tulppaanikauppiaan haastattelun? Kauppias oli äänestänyt eron puolesta, mutta huomasi vasta jälkikäteen, että kaikki hänen tulppaaninsa tulevat Hollannista. Jos tulee sopimukseton Brexit ja Englanti tippuu yön yli kaikkien EU:n sisämarkkinoita ja tullitonta tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen ulkopuolelle, saa tulppaanikauppias laittaa kaupan ovelle lapun ja ilmoittaa yrityksen konkurssiin. Tulppaanit lojuvat tullissa.

Oli populismin syy, syntymekanismi ja ilmenemistapa mikä tahansa, vaikutukset syövät Eurooppaa ja Euroopan yhtenäisyyttä.

Ranskan presidentti Macron kirjoitti pari kuukautta sitten kaikkien EU-maiden pääsa-nomalehtiin jutun populismin noususta. Olen hyvin pitkälle samaa mieltä Macronin kanssa uhista, jotka kohdistuvat Eurooppaan: ihmiset tuntevat turvattomuutta. Tämä purkautuu suuttumuksena ja suuttumuksen hyödyntävät tahot, jotka antavat katteettomia lupauksia tukeutuen väärään informaatioon.

Olen myös samaa mieltä, että Eurooppa tarvitsee uuden vision. On saatava aikaan muutos, jotta Euroopassa ihmiset näkevät, ettei EU ole uhka itsenäisyydelle vaan tuki ja turva. Hieman yksinkertaistaen presidentti Macron kuitenkin esittää lääkkeeksi ylhäältä päin tulevaa, syventyvää integraatiota, enemmän sääntelyä ja erilaisten virastojen perustamista, joihin keskitetään EU toimivalta ja laajennetaan sitä. Hän esittää yhtiöverotuksen yhdentämistä, digitaalisten innovaatioiden toimistoa EU:lle, yhteistä budjettia ja yhteistä minimipalkkaa.

Itse en katso, että tämän kaltaiset uudistukset olisivat välttämättä ratkaisu. Ne johtaisivat nähdäkseni asteittaiseen siirtymiseen liittovaltiomalliin, joka ei mielestäni ole suunta, jota Eurooppa tänään tarvitsee. Ehdotukset, joita Macron on tehnyt edellyttävät, että EU:n politiikassa osattaisiin suunnata innovaatioita ylhäältä käsin oikeaan suuntaan. Macron ei näytä luottavan vapaiden markkinoiden toimintaan tai valtioiden kykyyn itse hoitaa talouttaan. Huonojakin esimerkkejä toki on, mutta on myös päinvastaisia kuten Suomi, joka on saanut nettovelkaantumisensa loppumaan.

Syvempi integraatio ei ole ratkaisu EU:n kriisiin

Euroopalle tarvitaan uusi suunta. On puhuttava avoimesti vaikeista kysymyksistä, joista on vuosia vaiettu EU-tasolla. On laadittava perustavaa laatua oleva strategia sille, mihin Eurooppaa, EU:ta halutaan viedä, ja mikä auttaa meitä selviämään kilpailussa mm. Aasiasta tulevalle kovalle kilpailulle.

Uskon, että ratkaisu EU:n kriisiin ei ole syvempi integraatio, vaan eri-asteinen ja eri-tasoinen integraatio. Joillain alueilla voidaan ja pitää mennä syvälle. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi kilpailu- ja teollisuuspolitiikka tai raha- ja talousliitto. Toisilla alueilla voidaan edetä eri tahdissa tai jopa purkaa sääntelyä. Esimerkkinä eri tahtiin etenemisestä voisi olla yhteinen puolustuspolitiikka.

Jos Eurooppa haluaa voimistua, se vaatii alhaalta käsin lähtevän integraation. Pitää lähteä markkinatalouden perusmalliin nojautuvasta kilpailun, innovaatioiden ja yhteistyön edistämisen ajatuksesta, jossa yritykset ja kansalaiset itse määräävät suunnan yleisten raamien sisällä.

Euroopan tulee antaa suuret raamit: kilpailu- ja teollisuuspolitiikka, sisämarkkinat, vapaa liikkuvuus, sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden turvaaminen - mutta pysyttäydyttävä yksityiskohtaisten määräysten ja pikkuasioiden ulkopuolella. Tämä tarkoittaa EU:n perustavan ajatuksen – subsidiariteetin eli läheisyysperiaatteen – henkiin herättämistä.

Asioista tulee päättää keskitetysti Brysselissä vain silloin, jos jäsenvaltioissa tehty päätös ei johda parempaan lopputulokseen. Tämä tarkoittaa peiliin katsomista myös EU-päättäjien taholla. Se edellyttää jäsenvaltioiden valmiutta yhteistyöhön. Se edellyttää viime kädessä yhteisen edun tavoittelua ja saavuttamista.

Eurooppa on jo vuosisatoja ja EU koko historiansa ajan ollut valmis muutoksiin ja kyennyt uudistumaan. Nyt on uudistumisen aika. Jos tässä onnistutaan, pystytään säilyttämään Euroopan kilpailukyky Aasiasta nousevia kansantalouksia vastaan, ja voidaan säilyttää kansalaisten hyvinvointi ja turvallisuus. Olemme vedenjakajalla: pystyykö Eurooppa puhaltamaan yhteen hiileen ja uudistumaan, vai repivätkö populistiset voimat Euroopan hajalle lamauttaen päätöksentekokyvyn.

(Laadittu 6.4.2019 Rotary International - EP District - juhlassa pitämäni puheen perusteella. Puhe on luettavissa kotisivullani: https://www.petraschulzesteinen.fi/blog/uusi-suunta-euroopalle )

Kalenteri


  Tuusulan markkinat

  4.5.2019 klo 11:00
  Hyrylän tori (Hyryläntie 13)

  Olen Tuusulan markkinoilla 11 - 15. Keskustan teltan ympäristössä pyörin. Tule kertomaan ajatuksiasi EU:sta.

  EU olohuoneessamme - vaalitilaisuus

  5.5.2019 klo 14:00
  Rasin tupa, Vaskivedentie 1482, Virrat

  Vaalitilaisuus Vaskivedellä Rasin tuvalla

  Tupailta Karhella

  5.5.2019 klo 18:30
  Mäntyniementie 46, Karhe

  Tervetuloa tupailtaan Viljakkalan Karhella sunnuntaina 5.5 klo 18:30.

  Keskustelutilaisuus Miapetra Kumpula-Natri (SDP) ja Petra Schulze Steinen (Keskusta)

  6.5.2019 klo 10:45
  Seinäjoki (10:45) - Kauhajoki (12:45)

  Seinäjoki, Apila-kirjaston Jaaksi-sali, klo 10:45
  Kauhajoki, Topin tori, klo 12:45

  Pohjalaisen vaalipaneeli

  6.5.2019 klo 16:00
  Monitori, Pohjalaisen toimitalo, Hietasaarenkatu 19, Vaasa

  Mukana Pohjalainen-lehden järjestämässä Eurovaali-paneelissa Vaasassa

  Eurovaalipaneeli Seinäjoella

  9.5.2019 klo 18:30
  Apila-kirjasto, Seinäjoki

  Osallistun eurovaalipaneeliin Seinäjoen pääkirjastolla Eurooppa-päivänä 9.5. klo 18.30. Tervetuloa!

  Eurovaalipaneeli Tampereen Vapriikissa

  9.5.2019 klo 14:00
  Vapriikki, Tampere

  Osallistun eurovaalipaneeliin Tampereen Vapriikissa Eurooppa-päivänä 9.5. klo 14. Tilaisuudesta on live-stream osoitteessa http://www.ustream.tv/channel/v8Ljy6ERtAd. Tervetuloa!

  Suupohjan messut

  10.5.2019 klo 10:00
  Kauhajoki

  Lapuan markkinat

  10.5.2019 klo 13:30
  Lapua

  Keskustanaisten kokous

  10.5.2019 klo 17:30
  Alajärvi

Petra Somessa


Petra Schulze Steinen
19.05.2019 18:37
Päivän suosittelijana toimii keskustan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja, upea Katri Kulmuni! "Petra on kansainvälinen talouden ammattilainen, joka ei ole unohtanut juuriaan Suomessa. Hän osaa ajaa maamme asiaa Brysselissä asiantuntijuudella, ammattitaidolla ja toimeliaalla otteella." Kiitos Katri suosittelusta!
Petra Schulze Steinen
19.05.2019 06:04
Maanantaina 6.5.2019 kiersin Miapetra Kumpula-Natri kanssa Etelä-Pohjanmaalla. Aloitimme Seinäjoen kirjastolla keskustelutilaisuudessa, jota juonsi Anssi Orrenmaa. Seinäjoelta Kauhajoellle Topin torille ja lopuksi Vaasaan vaalipaneeliin. Vaasan paneelissa oli ainoastaan naisehdokkaita - uusi kokemus.
Petra Schulze Steinen
19.05.2019 05:43
Virroilla Paikallisyhdistyksen järjestämä upea tilaisuus. Olin todella otettu - kaukaisia sukulaisia tuli paikalle. Kuvassa virroilta kotoisin oleva isoisäni isä. Virroilta Viljakkalaan tupailtaan. Hieno tilaisuus. Erityisen suuren vaikutuksen minuun teki Paavo-isäntä, joka totesi EU-vaalien olevan vähintään eduskuntavaalien kanssa yhtä tärkeätä, elleivät tärkeämmät, korosti kielitaidon merkitystä Europarlamentaarikon työssä ja tivasi taitojani. Olen tavannut eurovaalikampanjani aikana niin paljon upeita ihmisiä, että jo sen takia tämä on suuri elämys!
Petra Schulze Steinen
18.05.2019 12:04
Suomalainen alkutuotanto perustuu viljelijöiden korkeaan osaamiseen ja ammattietiikkaan. Elintarvikkeiden jäljitettävyys ja kotimaisten elintarvikkeiden ruokaturvallisuus ovat huippuluokkaa. Eläinten hyvinvointi ja eettinen tuotanto on suomalaisille viljelijöille kunnia-asia. Esimerkiksi antibioottien käyttö on minimaalista useaan muuhun maahan verrattuna. Kotieläintiloilla säännölliset eläinlääkärien neuvonta- ja valvontakäynnit ovat arkipäivää ja näin pystytään myös ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta todentamaan suomalaisen kotieläintuotannon korkea laatu. Suomalainen maidon- ja naudanlihantuotanto perustuu nurmivaltaisuuteen, joten suomalainen maatalous on myös merkittävä hiilensitoja. Tähän Pitkät etäisyydet ja pohjoinen sijainti ovat kuitenkin asioita joille emme voi mitään. Satotasomme jäävät Keski-Euroopan tasoista ja kylmempi ilmasto aiheuttaa myös enemmän rakentamisen kustannuksia esimerkiksi kotieläinsuojien rakentamiseen. Jokainen maa turvaa omaa maataloustuotantoaan niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin, se on myös turvallisuus- ja huoltovarmuuskysymys. Tämän vuoksi meidän tulee pitää huolta, että EU tukee jatkossakin jäsenmaidensa maataloutta ja myös kansallista tukea tarvitaan.
Petra Schulze Steinen
18.05.2019 12:04
Päivän suosittelijana toimii kansanedustaja Pasi Kivisaari! "Keskustan listan eteläpohjalainen ehdokas - Kauhajoelta kotoisin - äänestetään Petrasta kielitaitoinen ja osaava juristi Annelin jalanjälkiin Brysseliin!" Kiitos Pasi suosittelusta ja tsemppiä hallitusneuvotteluihin!
Petra Schulze Steinen
17.05.2019 15:39
Tänä päivänä EU on meille tuki ja turva. Uskon, että EU:ta on saatava lähemmäs tavallista ihmistä. Mitä se edellyttää?
Petra Schulze Steinen
17.05.2019 15:19
Eikö EU kiinnosta? Turhauttaako? Alunperin EU perustettiin rauhan projektina, tuomaan eurooppalaisille hyvinvointia ja turvallisuutta. Nyt EU on onnistunut erkaannuttamaan itsensä tavallisten ihmisten elämästä. Katso videolta ajatuksiani, kuinka EU voisi tässä petrata.
Petra Schulze Steinen
17.05.2019 08:51
Ajatuksiani löytyy kotisivullani Siellä on linkkejä juttuihin, joita olen kirjoittanut lehtiin, ja linkkejä blogikirjoituksiini.
Petra Schulze Steinen
17.05.2019 04:06
Päivän suosittelijana toimii kovan luokan ministeri Jari Leppä! "Tarvitsemme EU–parlamenttiin vahvaa asiantuntemusta taloudesta, Suomesta ja Euroopasta. Petra on työskennellyt pitkään näiden asioiden kanssa ja hänen kokemukselleen on nyt käyttöä. Petran tavoitteena on tuoda EU:hun maalaisjärjen mukaista oikeudenmukaisuutta ja kuten sanottua, Euroopalla on nyt petraamisen paikka." Kiitos Jari suosittelusta!
Petra Schulze Steinen
16.05.2019 20:18
EU on onnistunut tasaamaan sosiaalista eriarvoisuutta - silti työn sarkaa Euroopassa riittää. Krjoitukseni aiheesta kotisivullani aukeaa alla olevasta linkistä.
Petra Schulze Steinen
16.05.2019 08:00
Aika rankan vaalityöpäivän (15.5) päätteeksi kävin heittämässä talviturkin vanajaveteen - EI OLLUT KEITETTYÄ!!! #petrataan #eurovaaliehdokas #37
Petra Schulze Steinen
16.05.2019 07:39
Huomenna 17.5. vaalikiertueen ohjelmassa seuraavat paikkakunnat. Tervetuloa tapaamaan! Klo 9-10 Kangasalan markkinat, Pikkolan tapahtumakenttä, Finnentie 27, Kangasala Klo 13-14 S-Market Teuva, Mikkiläntie 12, Teuva Klo 14.30-15.30 Sale Karijoki, Kristiinantie 2, Karijoki Klo 16-17 S-Market Isojoki, Luukkaantie 1, Isojoki Klo 17.30-18.30 Sale Honkajoki, Porhontie 4, Honkajoki Klo 19 EU-ehtoo, Eteläpään matkailukeskus, Eteläpääntie 2, Siikainen
+