Kunnallisohjelmamme

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Kunnat / Sauvo / Kunnallisohjelmamme

SAUVON KESKUSTAN KUNNALLISOHJELMA 2013-2016

Sauvon keskustan kunnallisohjelma 2013-16 tähtää siihen, että Sauvo säilyy ja edelleen kehittyy itsenäisenä maaseutukuntana, vetovoimaisena asuinkuntana, huolehtivana kotikuntana sekä mahdollistavana yrityskuntana. Kaikki tämä on mahdollista tasapainoisen taloudenhoidon ja vastuuntuntoisen päätöksenteon pohjalta.

ITSENÄINEN MAASEUTUKUNTA

Uuden valtuustokauden eräs merkittävimmistä haasteista on käynnissä olevaan kuntauudistukseen vastaaminen. Sauvon Keskustan mielestä päätöksenteko meitä kaikkia koskevissa paikallisissa asioissa on pidettävä omissa käsissä. Meidän mielestämme Sauvon tulee jatkossakin olla oma itsenäinen kuntansa. Näin varmistamme toimivat lähipalvelut ja paikkakunnan myönteisen kehittymisen.

Kunnan itsenäisyyden perustana on tasapainoinen talous. Vahvan talouden kunta pystyy pitkällä tähtäimellä kehittämään palveluitaan, investoimaan sekä tukemaan elinkeinoelämän kehittymistä alueellaan. Sauvon kunnan talouden vakaudesta tulee huolehtia edelleen vastuuntuntoisesti.

VETOVOIMAINEN ASUINKUNTA

Kasvava merellinen Sauvo tarjoaa nyt ja tulevaisuudessa monipuolisia mahdollisuuksia turvalliseen, ihmisläheiseen asumiseen ja elämiseen. Kunnalla tulee jatkuvasti olla tarjolla vapaita rakennuspaikkoja. Tonttitarjonnan monipuolisuudesta huolehditaan aktiivisella kaavoituspolitiikalla. Uudella valtuustokaudella asumista kehitetään toteuttamalla Kallenmäen asuntoalueen laajennus.

Merenranta-alueitamme on myös voitava käyttää vakituiseen asumiseen. Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituiseen asumiseen tulee olla jatkossakin mahdollista.

HUOLEHTIVA KOTIKUNTA

Sauvon keskusta lupaa pitää huolen siitä, että sauvolaisilla on käytössään toimivat lähipalvelut:

TERVEYSPALVELUT

Sauvon terveysasemalla tuotetaan hyvät ja monipuoliset terveyspalvelut kaikille kuntalaisille.

SOSIAALIPALVELUT

Kysynnän mukaiseen lasten päivähoidon tarpeeseen vastataan. Päiväkodin laajennus valmistui syyskuussa 2012. Tällä vahvistetaan merkittävästi päiväkotimuotoista hoitoa. Myös yksityistä palvelutarjontaa käytetään osana päivähoidon palvelutuotantoa.

Omassa kodissa mahdollisimman pitkään asuminen mahdollistetaan toimivan kotihoidon kautta, jota tarpeen mukaan vahvistetaan.

 Palvelukeskuksessamme vanhuksillamme on käytössään nykyaikaiset asuin- ja hoivatilat sekä osaava henkilökunta.

Yhteistyössä Asumispalvelusäätiö ASPAN kanssa mahdollistetaan vammaisten asuminen kotikunnassaan.

Kunnan kykyä vastata sosiaalipalveluihin on parannettu palkkaamalla perhetyöntekijä ja toinen sosiaalityöntekijä. Keskusta pitää tärkeänä, että tulevallakin valtuustokaudella huolehditaan sosiaalipalvelujen kehittämisestä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

OPETUSPALVELUT

Sauvon koulukeskusta kehitetään yhtenäisenä 9-luokkaisena kouluna.

Koulumme antaa sauvolaisille nuorille hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja elämässä menestymiseen.

Koulun osallistumista kasvatustyöhön kehitetään lisäämällä kotien ja koulun yhteistyötä. Koulun on oltava keskeisesti mukana vanhemmuuden tukemiseen tähtäävässä työssä. Syksystä 2012 lähtien oppilaiden käytössä on ollut koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut.

 Sauvon Keskusta lupaa, että koulukuljetusten kattavuus haja-asutusalueilla turvataan jatkossakin.

 Esiopetuksen 6-vuotiaille järjestää sosiaalitoimi lasten päivähoidon tiloissa. Tulevalla valtuustokaudella toteutetaan esiopetukseen ja alkuopetukseen (peruskoulun ensiluokkalaiset) tarvittavien uusien koulutilojen rakentaminen koulukeskukseen.

 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT

Sauvon Keskusta antaa täyden tukensa sille monipuoliselle ja vireälle kulttuurityölle, jota kunnassamme tehdään omaehtoisena kansalaistoimintana. Tästä ovat näkyvinä esimerkkeinä museotoiminta, monenlaiset näyttelyt, teatteritoiminta, konsertit ja  kesätapahtumat.

Nuoriso- ja vapaa-ajantoiminta ovat parhaimmillaan, kun ne tapahtuvat kuntalaisten omaehtoisena työnä. Kunnan tehtävänä on Sauvon Keskustan mielestä tukea tätä toimintaa edellytyksiä luomalla.

Omaa nuorisotyötä on kehitetty palkkaamalla nuorisotyöntekijä.

Lapset ja nuoret käyttävät merkittävää osaa Sauvon kunnan palveluista. Siksi Sauvon Keskusta haluaa ylläpitää ja edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia itseään ja kotikuntaansa koskevissa asioissa.

Marjaniemen, Rantolan uimarannan sekä Sarapiston alueiden kehittämistä kaikkien kuntalaisten kesäisinä kohtauspaikkoina on jatkettava.

LIIKENNE JA TIESTÖ

Liikenneturvallisuutta on parannettu Kirkonkylässä  valaistusta rakentamalla Kosken ja Kannaksen asuntoalueille sekä toteuttamalla Saustilantien varteen kevyenliikenteen väylä Juhontien liittymään saakka. Liikkumisen turvallisuuteen on edelleen kiinnitettävä huomiota.

Tulevalla valtuustokaudella on pääpaino jalankulku- ja pyöräteiden sekä maantien 181 liikennejärjestelyjen toteuttamisessa. Kiireellisimpänä kohteena on Saustilantien varren kevyenliikenteenväylän toteuttaminen Kannaksen asuntoalueelle asti.

Yksityisteiden liikennöitävyydestä on huolehdittava. Kunta on vuosittain osallistunut teiden ylläpitoon maksamalla yksityistieavustuksia tiekunnille. Sauvon Keskusta huolehtii siitä, että tämä jatkuu myös tulevalla vaalikaudella.

Asuinalueiden kaavateiden kunnosta on huolehdittava.

YMPÄRISTÖNHOITO

Elinympäristömme siisteydestä ja viihtyvyydestä on jatkossakin huolehdittava.

Kunnan on osoitettava esimerkkiä omien alueidensa hoidossa. Torin, leikkipuistojen, viher- ja liikennealueiden kalustuksista ja istutuksista on huolehdittava. Näiden alueiden hoitoon on vuosittain varattava riittävät määrärahat. Samalla kunta voi tarjota nuorille kesätöitä.

Kunnille lakisääteisesti asetetut vaatimukset ympäristöasioiden osalta lisääntyvät.  Näihin vaatimuksiin on vastattu palkkaamalla oma ympäristösihteeri.

MAHDOLLISTAVA YRITYSKUNTA

Sauvon kunnan elinkeinotoiminnan kehittäminen tapahtuu valtuuston hyväksymän vetovoimaisuus- ja menestysstrategian linjausten ja toimenpide-ehdotusten pohjalta. Tämä strategia tarkistetaan vuorovaikutteisesti valtuustokauden alussa.

LÄHIRUOKA

Sauvon Keskustan mielestä lähiruokakulttuurin nostaminen painopisteeksi on perustelua niin terveydellisistä, eettisistä kuin taloudellisistakin näkökulmista. Maaseutukunnan oman tuotannon painottaminen julkisissa hankinnoissa tukee ja vahvistaa luontevalla tavalla kunnan yrityspohjaa - taloutta.

YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN

Sauvon kunta toimii aktiivisesti Turun seutukunnassa ja sen kehittämiskeskuksessa.

Yrittäjillä ja yrittäjäksi aikovilla tulee olla käytössään toimivat neuvontapalvelut.

Kunnan tulee jatkossakin tukea nuorten kesäaikaista työllistämistä yrityksissä.

Kunnan ja sauvolaisten yrittäjien välistä yhteistyötä on entisestään tiivistettävä.

Kunnan tulee Keskustan mielestä olla aktiivinen toimija EU-rahoitteisessa hanketyössä. Hanketyön mahdollisuudet tulee käyttää hyväksi.

Valmiita tontteja yrittämiseen on oltava koko ajan saatavilla. Yrittämisen tonttivaihtoehtoja tulee lisätä laatimalla Lautkankareen yritysalueelle asemakaava.

Maatalouselinkeinoja ja muita elinkeinoja kehitetään tasapuolisesti.