Kuntavaaliohjelma

KESKUSTAN KUNTAVAALIOHJELMA 2012 – NAANTALI

 

LÄHIVAIKUTTAMINEN – KUNTA ON IHMISTÄ VARTEN

                             -kylien ja kaupunginosien roolia vahvistettava

                             -suomenkielisen saariston ainutkertaisuutta osattava hyödyntää

-kuntapolitiikan tärkein tavoite lähipalvelujen turvaaminen Naantalissa

TURVALLINEN KUNTA – VASTUU TERVEYDESTÄ JA HYVINVOINNISTA ON YHTEINEN

                             -korkealaatuiset äitiys- ja lastenneuvolapalvelut

-terveyskeskuslääkärin ja sairaan-/terveydenhoitajan palvelut kohtuullisessa ajasssa ja lähipalveluna; iltapäivystys säilytettävä Naantalissa

-vanhusten hoivapalveluja oltava riittävästi; parannetaan palvelusetelijärjestelmää sekä omaishoidontukea

                             -mielenterveyspalveluja oltava riittävästi

                             -perheiden tukemiseen riittävät resurssit

-lasten ja nuorten pahoinvointiin voitava tarttua; ennaltaehkäisevää sosiaalityötä tehtävä myös taantuman aikana

                             -syrjäytymistä torjuttava

SIVISTYS ON ELÄMÄN MITTAINEN PROSESSI – JA JOKAISEN OIKEUS

                             -perheiden kasvatustyötä tuettava

-päivähoiti pidettävä korkealaatuisena; lisäksi huolehdittava vaihtoehtoisten päivähoitomuotojen saatavuudesta – kotihoidontuen kuntalisä ylläpidettävä Naantalissa

-varhaiskasvatus sekä esi- ja peruskoulutus lähipalveluna kaikille naantalilaisille; lisäksi ryhmäkoot pidettävä kohtuullisina

-hyvät kirjasto- ja muut kulttuuripalvelut sekä nuoriso- ja liikuntapalvelut kaikille naantalilaisille

                             -tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet takaavat oikeudenmukaisen yhteiskunnan

 

 

 

ARKIPÄIVÄN YMPÄRISTÖTEOT

                             -naantalilaista lähiruokaa suosittava

                             -joukkoliikennettä kehitettävä koko Naantalin alueella

                             -vähennetään kaatopaikoille päätyvää jätteen määrää; suositaan kierrätystä

                             -suositaan energiatehokasta rakentamista ja kotimaista uusiutuvaa energiaa

-ympäristö ja luonto jätettävä jälkipolville vähintään yhtä hyvässä kunnossa, kuin sen itse saimme

VIISAS KUNTA PANOSTAA TYÖHYVINVOINTIIN

                             -huolehditaan osaavasta työvoimasta etenkin terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa

                             -edistetään työhyvinvointia ja tasa-arvoa

NAANTALIN RAKENTAMINEN – HAJAUTUKSESTA KILPAILUTEKIJÄ

                             -väestonkehityksen turvaamiseksi kaavoitusta nopeutettava

                             -monipuolinen tonttitarjonta koko Naantalin alueella

-uusien asukkaiden voitava valita asuinpaikkansa myös Rymättylän, Merimaskun, Velkuan ja Livonsaaren alueilta

YRITTÄJYYS LUO ELINVOIMAA JA EDELLYTYKSET HYVINVOINTIPALVELUILLE - ELINKEINOPOLITIIKKA

                             -naantalilaista yrittäjyyttä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä hyödynnettävä palvelutuotannossa

-toimintamallit hankintojen ja naantalilaisen yrittäjyyden tukemiseksi hankintalain säädöksien puitteissa

-Naantalin luotava kaavoituksella, maankäytöllä ja toimitilojen tarjonnalla edellytykset yrityksille ja yrittäjyydelle

- saaristolle tyypillistä haja-asutusta sallittava, jotta matkailu- ja muuta yrityspalvelutarjontaa voi syntyä

-yrittäjyyteen kannustava henki; Naantaliin elinkeinotoiminnan edistamisestä vastaava henkilö

KUNTARAKENNEUUDISTUS - KESKUSTAN VAIHTOEHTO

                             -Naantalin liittämiselle Turkuun ehdoton ei

-kuntarakenteen uudistus vain Naantalin omasta vapaasta tahdosta; ihmisillä pitää säilyttää oikeus päättää itse kotikuntansa asioista

                             -palveluiden uudistaminen tehtävä itse