Kunnallisvaaliohjelma 2017-2020

Laitilan keskustan kunnallisvaaliohjelma 2017-2020


Vetovoimainen Laitila

Laitila on hyvä paikka asua. Elinvoimaiset maaseutukylät, toimivat palvelut ja keskeinen sijainti parantuneiden tieyhteyksien varrella houkuttelevat muuttamaan. Kaupungin talous on pidettävä kunnossa, jotta voidaan pitää verotus kilpailukykyisenä lähialueen kuntiin verrattuna.
Rakentajien tarpeita on palveltava monimuotoisten asuintonttien kaavoituksella ja toimivan infrastruktuurin luomisella. Kevyen liikenteen väylien ja tietoliikenneyhteyksien kehittäminen tukevat myös ekologisemman kaupunkielämän mahdollisuutta.
Laitila on kylien ja taajaman kokonaisuus, mutta ulkoinen olemus kaipaa piristystä. Ydinkeskustan autioituminen on pysäytettävä. Aktiivisten kulttuuritoimijoiden toimintaa tukemalla saadaan lisää positiivista julkisuutta, jota kannattaa kunnankin hyödyntää ulkoisessa tiedottamisessaan.

Palvelutarjonta kattavaa ja saatavilla
Laitilassa on tarjolla palveluita hyvin. Tukemalla kolmannen sektorin tekemää vapaaehtoistyötä pystytään laajentamaan ja vahvistamaan palvelutarjontaa.
Päivähoidon vaihtoehtoja tulee olla jatkossakin tarjolla: uuden päiväkodin lisäksi on turvattava perhepäivähoidon mahdollisuus, jolloin myös kylillä on päivähoitoa saatavilla.
Huolehdimme jatkossakin kattavan kouluverkon toimintamahdollisuuksien ylläpitämisestä ja omasta lukiosta. Nuorten toimintaan tulee kaupungin edelleen panostaa, hyvistä liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksista huolimatta osa nuorista jää ilman itselleen kiinnostavaa toimintaa. Jokaisella nuorella pitää olla yksi luotettava aikuinen, yksi hyvä kaveri ja yksi kehittävä harrastus.
Ikääntyvän väestön palvelujen saavutettavuus turvataan palveluliikennettä kehittämällä. Näin mahdollistetaan omassa kodissa asuminen pitkään. Palveluiden tarve pitää kartoittaa ja omaishoitajien jaksamista tukea. Aina se ei riitä, vaan myös palveluasumista tulee olla tarjolla riittävästi.

Työ tuo toimeentuloa
Vakka-Suomen hyvä kehitysvire näkyy myös Laitilassa, mutta yksin autotehtaan varaan ei parane jättäytyä. Kaupungin elinkeinopolitiikkaa pitää terävöittää. Yritystoiminnan monipuolisuutta pitää tukea uusien yritysten toimintaedellytysten luomisella. Myönteinen työpaikkakehitys mahdollistaa myös paikkakunnalle muuton ja positiivisen väestökehityksen.
Paikallisten yritysten toimintaa turvaamme siten, että kunta ja kuntalaiset käyttävät mahdollisimman paljon paikallisia tuotteita ja palveluita. Tuodaan työtä kotiseudulle!

Edunvalvonta Sote- ja maakuntauudistuksissa
Laitila on osa Varsinais-Suomea tehden tarkoituksenmukaista yhteistyötä myös maakuntarajan yli. Sote-uudistuksen myötä monet ennen kunnan tarjoamista palveluista siirtyvät maakunnallisille toimijoille. On tärkeää turvata laitilalaisten palveluiden saatavuus varmistamalla riittävä edustus valmistelevissa ja päättävissä elimissä.
Kunnan työntekijöiden hyvinvoinnista on huolehdittava tulevien myllerrysten keskellä. Epävarmuutta omasta työstä pitää hälventää riittävällä tiedottamisella ja lisäämällä vaikutusmahdollisuuksia.