Kuntavaaliohjelma 2012

Keskusta.fi / Satakunta / Suomeksi / Kunnat / Pori / Kuntavaaliohjelma 2012

Porin Keskustan kunnallisvaaliohjelma 2012

Koko Pori – viihtyisät kylät ja lähiöt

Päätöksenteon on perustuttava kuntalaisten mielipiteen huomioon ottamiselle ja lähidemokratialle. Porin valtti asumisympäristönä ovat ihmisläheiset lähiöt ja kylät sekä toisaalta riittävän monipuoliset palvelut ja elinkeinomahdollisuudet. Mukavaan, kohtuuhintaiseen asumiseen Porissa on hyvät mahdollisuudet. Kyliin on voitava jatkossakin rakentaa. 
Arjen sujuvuus ja turvallisuus edellyttävät yhteisöllisyyttä ja omaehtoisuuden kannustamista. Turvallisuus ja viihtyisyys asuinympäristössä lähtevät välittämisestä ja syrjäytymisen ennalta ehkäisystä. Myös pienempien ja yksityisteiden kunnosta on huolehdittava. Julkista liikennettä pitää kehittää asiakaslähtöisesti. Koko Porin toimivuus auttaa myös luomaan ympäristön kannalta kestävää asumista. Porin tulee suosia rakentamisessa puuraaka-ainetta sekä energiantuotannossaan ja kulutuksessaan kotimaista uusiutuvaa ja biopohjaista energiaa. 
Kylien ja lähiöiden asumismahdollisuudet sekä palvelut on turvattava
Sanomme ei ministerimallille Porissa
Järjestöjen ja ihmisten vapaaehtoistyötä pitää tukea
Asukkaita on kuultava valmisteluvaiheessa, kansalaisraadit ja kyselyt käyttöön
Uusiutuvan energian käytön esteet raivataan


Kaikki porilaiset - lähipalvelut turvattava

Keskustalainen ajattelu lähtee siitä, että kuntalaisella pitää olla mahdollisuus tehdä elämäntilanteensa mukaisia, aitoja valintoja niin asumisessa, lasten hoidossa kuin muissa tärkeissä arjen asioissa. Hyvä kuntapolitiikka tukee näitä valinnan mahdollisuuksia.  
Palvelut voidaan tuottaa kunnan omana tuotantona tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Tuottajina voidaan käyttää myös yrityksiä, järjestöjä, yhdistyksiä ja naapurikuntia. Keskustalle on tärkeintä, että kuntalaiset saavat palvelut tasa-arvoisesti, riittävän läheltä ja laadukkaina. 
Palveluseteli laaja-alaisesti käyttöön perusturvassa: lapsiperheet, ikä-ihmiset, vammaispalvelut
Otetaan käyttöön palvelualoite, verkossa tai missä tahansa kunnan palvelupisteessä
Palveluseteli edistää paikallisten palvelujen hankintaa ja siten paikallista yrittäjyyttä 
Hankinnoissa kilpailuttamisesta kestävään hankintapolitiikkaan (vaikutukset paikalliseen yrittäjyyteen, alkutuotantoon, ympäristöön) 
Porin elinvoiman turvaaminen lähiruokaa ja muita lähituotteita suosimalla
Pitkäjänteinen kumppanuus ja sopimuksellisuus suhteessa kansalaisjärjestöihin ja kolmanteen sektoriin 
Omaehtoista toimintaa on tuettava
Liikkuvat palvelut, mm terveysbussit, siellä missä seiniä ei ole tai ei ole tarpeen ylläpitää
Tilojen yhteiskäytön lisääminen ml. eri hallintokunnat, kolmas ja yksityinen sektori


Kouluttava Pori - vetovoimatekijäksi

Kouluttava Pori pitää olla käsite, joka tunnetaan myös muualla Suomessa. Opettajien tehtävä on opettaa. 
Oppilaitoksilla tulee olla tasapuoliset resurssit koulutuksen järjestämiseksi aina peruskoulusta 2.asteen koulutuksiin sekä opistojen tarjontaan asti. Porin tulee toimia esimerkkinä toimivasta oppisopimuskoulutuksen järjestäjästä. Jokaista ammattia ja koulutusta tulee arvostaa – kaikki työ on yhä tärkeämpää. Nuorten ohjausta koulutukseen, koulutuksessa ja työelämään tulee tehostaa myös paikallisilla toimilla – syrjäytyminen tulee pysäyttää myös paikallisia keinoja käyttäen.  Korkeakoulutuksen säilyttämiseksi Porissa tulee luoda yhteinen kampusalue ylipistokeskukselle ja ammattikorkeakoululle. Porissa tulee olla tarjolla:
laadukasta opetusta
kattavasti koulutuspaikkoja niin 2.asteella kuin korkea-asteella
opiskelijaystävällinen ilmapiiri
opiskelijaa että yritystä kannustavia oppisopimuskoulutus mahdollisuuksia
nuorten asettumista vahvistavaa yrittäjyyttä tukevaa toimintaa
koulu on nuoren ja opettajan työpaikka, se ei saa aiheuttaa terveydelle minkäänlaista vaaraa


Porin kehittäminen - elinkeinoelämän veturiksi

Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin velkaantuminen on pysäytettävä alkavan valtuustokauden aikana. Merkittävät investoinnit on suunnattava peruspalvelujen järjestämiseen.  "Investoi Poriin" on oltava elinkeinopolitiikan johtoajatus. Yrittäjäystävällisyys, yritysvaikutusten arviointi ja yritysten toimintaa tukeva kaavoitus on saatava päätöksenteon johtoajatukseksi. Hankinnoissa paikallisuus ja lähellä valmistettu ja tuotettu on oltava etusijalla. Porin kaupunkiseudun veturina Porin on oltava kehittämässä satamaan johtavia liikenneyhteyksiä. 
Porilla on vastuu maakunnan veturina, sanelusta on siirryttävä aitoon yhteistyöhön. Yhteistyö naapurikuntien ja muiden toimijoiden kanssa on oltava läpinäkyvää ja kannustavaa. Vahva kaupunki tarvitsee ympärilleen elinvoimaisen maaseudun ja elinvoimaiset kylät.
Porin kaupungin organisaation kehittämistä on jatkettava. Tukipalvelujen ulkoistaminen ja hallinnon henkilöstömäärän tarkastelu on tehtävä kriittisesti. Niin sanottua kaupunginhallitukseen esitettyä ministerimallia Keskusta ei tässä vaiheessa hyväksy, mutta kokoaikaista kaupunginhallituksen puheenjohtajuutta voidaan viedä eteenpäin. 
Ei oteta lisää velkaa – Porin Keskusta vaatii välittömiä toimia talouden kuriin saamiseksi
Ei Jokikeskuksen suurinvestoinnille – kyllä lähipalveluille
Yrittäjäystävällisyys nostettava päätöksenteon johtoajatukseksi
Sanelusta yhteistyöhön - naapurikuntia on kuunneltava
Talonpoikaisjärkeä päätöksentekoon – ei ministerimallia Poriin