Kuntaohjelma 2013-2016

Keskusta.fi / Pirkanmaa / Suomeksi / Kunnat / Kangasala / Kuntaohjelma 2013-2016

Itsenäinen ja kehittyvä Kangasala 

  

Kangasalan keskustan kunnallispoliittinen ohjelma vuosiksi 2013-2016

Itsenäinen Kangasala

Kangasalan tulee pysyä itsenäisenä kuntana ja Tampereen itäpuolisena kasvukeskuksena tulevaisuudessakin. Tampereeseen liittymisessä ei ole osoitettavissa selviä etuja suhteessa odotettaviin haittoihin kuten palvelujen keskittymiseen ja päätöksenteon etääntymiseen. 

Kuntaliitokset ovat kannatettavia vain, kun ne pohjautuvat vapaaehtoisuuteen ja niistä voidaan osoittaa tulevan hyötyjä molemmille osapuolille.

Kunnan talous ja hallinto

Vahva kuntatalous on edellytys palvelutason säilyttämiselle, parantamiselle ja tulevaisuuteen tähtääville investoinneille. Kangasalan tulee parantaa kilpailukykyään suhteessa muihin Tampereen seudun kuntiin niin asuin- kuin yrityskuntanakin.

Palveluja voidaan harkiten ulkoistaa, mutta kilpailuttaminen ei koskaan saa johtaa palvelujen saatavuuden tai laadun heikentymiseen.

Terveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja koulutus ovat kunnan tärkeimmät tehtävät. Niiden saatavuus ja hyvä laatu on säilytettävä talouden suhdanteista riippumatta.

Kunnan keskushallintoa ei pidä paisuttaa, vaan lisähenkilöstöä tulee palkata ensisijassa kuntalaisia välittömästi palveleviin tehtäviin.

Jos veroja joudutaan esim. valtionosuuksien pienenemisen takia korottamaan, on ne kuitenkin pidettävä lähellä Tampereen seudun keskitasoa. Velkojen määrä asukasta kohti tulee pitää alle Pirkanmaan keskitason.

Sahalahden ja Kuhmalahden kanssa tehtyjä yhdistymissopimuksia on noudatettava ja sovitut hankkeet on toteutettava.

Koulut ja koulutus

Pienten kyläkoulujen säilyminen on turvattava ja tarvittaessa oppilaita on voitava kuljettaa myös isojen koulujen alueilta kyläkouluihin. Ryhmäkoot eivät saa kasvaa kohtuuttoman suuriksi. Resurssiopettajia (lisäopettajia) on oltava tulevaisuudessakin.

Jokaiselle oppilaalle on järjestettävä tukiopetusta tarvittaessa ja sen on oltava yhtäläinen oikeus koulusta riippumatta. Mielekkäästi toteutettu kymppiluokka on saatava pysyväksi ratkaisuksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kuraattori- ja koulupsykologipalvelut on turvattava riittävälle tasolle.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on meidän kaikkien tehtävä ja siihen on aktiivisesti etsittävä uusia toimintamuotoja.

Ammatillinen koulutus on säilytettävä Kangasalla osana Tampereen seudun yhteistä järjestäjäorganisaatiota. Koulutustarjontaa Kangasalla on monipuolistettava eikä supistettava.

 Kangasalalaisten nuorten on pystyttävä hankkimaan ammattikoulutusta kohtuullisten kulkuyhteyksien päästä. Yritystemme toiminnalle on eduksi, että osaavaa työvoimaa löytyy läheltä.

Kangasalan uuden lukion tuomia mahdollisuuksia on käytettävä täysimääräisesti hyväksi kilpailussa seudun opiskelijoista. Kangasalan lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä on lisättävä.

Lapsiperheiden palvelut

Lastenhoidossa tulee olla tarjolla tasapuolisesti ja joustavasti erilaisia päivähoito-muotoja. Päiväkodeissa tarjottavan hoidon lisäksi on oltava valittavissa perhepäivä-hoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa ja muita päivähoitoratkaisuja.

Myös yksityiset päiväkodit ovat tervetulleita tarjonnan monipuolistamiseksi. Perhepäivähoidossa tulisi lapsella olla tuttu hoitaja ja esimerkiksi päivähoitajien lomitusrengasta tulisi kehittää. Päivähoitomatkat eivät saa olla kohtuuttomia.

Pienten lasten kotihoidon on oltava tasavertainen vaihtoehto päivähoidolle. Kangasala-lisä on palautettava. Vanhempien kasvatustyötä on tuettava riittävällä määrällä perhetyöntekijöitä. Matalan kynnyksen palveluita on lisättävä. Tukiperhetoimintaa on tehostettava.

Vanhustenhoito

Ikäihmisillä on oltava mahdollisuus valita tilanteen mukaan omassa kodissa asumisen ja laitoshoitopaikan välillä. Kotipalvelu ja sen kehittäminen on kullanarvoinen asia kotona asuvalle ikääntyvälle ihmiselle.

Omaishoidosta on tehtävä todellinen vaihtoehto laitoshoidolle. Omaishoitajien jaksamista on tuettava myös riittävillä vapaapäiväjärjestelyillä esim. vuorohoitoa kehittämällä.

Laitoshoitoa on myös kehitettävä ja tarkoituksenmukaisia laitospaikkoja on oltava riittävästi niitä tarvitseville vanhuksille. Kaikissa hoitomuodoissa hoitajien jaksamista on tuettava.

Kunta työnantajana

Kunnan henkilöstöresursseja on oltava tehtäviin nähden riittävästi. Kangasalan maine hyvänä työnantajana tulee säilyttää sen takaamiseksi, että sijaisuuksiin ja vakinaisiin työsuhteisiin saadaan ammattitaitoista työvoimaa myös tulevaisuudessa.

Henkilökunnan työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Henkilöstön osaamista tulee monipuolistaa palkkaamisen yhteydessä ja henkilöstökoulutuksella. Näin voidaan järjestää monipuolisempia toimenkuvia ja saada työt paremmin sujumaan mm. vuosi- ja sairaslomien aikana. Työntekijöitä on kuunneltava herkin korvin esimerkiksi työaikoja suunniteltaessa.

Elinkeinopolitiikka

Kangasalaa tulee markkinoida sekä viihtyisänä asuinkuntana että yrittäjämyönteisenä kuntana. Yritykset tulee saada kiinnostumaan Kangasalasta sijaintipaikkana muiden seudun kuntien vaihtoehtona. Hyviä tontteja tulee voida aina tarjota kiinnostuneille yrittäjille.

Seutuyhteistyössä tulee seudun yleisen vetovoiman kehittämisen ohella huolehtia, että Kangasala saa kohtuullisen osan seudun työpaikkojen lisäyksestä.

Kangasalan mainetta matkailupitäjänä tulee edistää matkailuun liittyvää yritystoimintaa kehittämällä ja hyödyntämällä paremmin jo olemassa olevia vahvuuksia. Kunnan on luotava edellytykset sille, että keskustaan saadaan hotelli, joka lisäisi mm. uimahallin ja kulttuuritalon käyttöä.

Kaavoitus, rakentaminen ja kulkuyhteydet

Kaavoituksen keskeinen pyrkimys on nauhataajaman sekä muiden kaava-alueiden edelleen tiivistäminen. Tällöin tulee huolehtia riittävien puisto- ja virkistysalueiden järjestämisestä sekä lähipalvelujen saavutettavuudesta.

Kuntalaisten tulee voida valita asuinpaikkansa tarpeidensa mukaan.

Taajamista ja maaseutukylistä tulee olla tarjolla kohtuullisen hintaisia omakotitontteja.

Kunnan tonttitarjonnan tulee olla riittävää ja monipuolista.

Kohtuullinen osa omakotirakentamisesta tulee ohjata maaseutukyliin niissä vielä olevien palvelujen säilymisen turvaamiseksi. Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt hyväksytyn aloitteen kyläkaavojen laatimisesta kyliin, joissa on vielä kunnallisia ja/tai yksityisiä palveluja. Kyläkaavojen laadinta aloitetaan Pakkalasta v. 2013 ja niitä tulee laatia lähivuosina ainakin Kautialan, Lahdenkulman ja Raikun kyliin.

Maaseudun yleiskaavoittamisessa tulee huolehtia perinteisten elinkeinojen edellytysten turvaamisesta sekä kylien elinvoiman säilymisestä sallimalla kohtuullinen uudisrakentaminen.

Keskusta edellyttää, että taajamia ei rakenneta liian tiiviisti ja että täydennysrakentamisessa kuunnellaan aidosti nykyisten asukkaiden mielipiteitä. Maisemaltaan herkät ja kuntaimagoon vaikuttavat alueet jätetään rakentamatta.

Yksityisteiden kunnossapitoa on tuettava riittävästi.

Lähijunaliikenteen käyttöönottoa sekä pikaraitiotien ulottamista Kangasalan kirkolle saakka on selvitettävä.

Ympäristöasiat

Ympäristöasiat tulee ottaa huomioon kaikessa kunnan ja kuntalaisten toiminnassa. Kunnan omassa toiminnassa tulee kiinnittää huomiota jätteiden syntymisen minimointiin tehostamalla kierrätystä, huoltoa ja korjausta.

 

Uusien tilojen kalustamisessa on täysimääräisesti hyödynnettävä tarpeettomaksi jäänyt käyttökelpoinen kalusto. Kunnan hankinnoissa tulee aikaisempaa painavammin huomioida hinnan lisäksi ekologiset näkökohdat ja mm. elintarvikkeiden osalta lähellä tuotettu ruoka.

Keskustan valtuustoryhmän aloitteen perusteella kunnassa on kartoitettu Metso-suojeluohjelmaan soveltuvia kunnan omistamia metsäalueita. Sopivia kohteita tulee tarjota ohjelmaan. Hakkuutulojen sijasta kunta saa näistä kohteista puuston arvoon perustuvan korvauksen.

Kaavoituksessa tulee ympäristöarvot inventoida huolellisesti ja valvoa niiden säilymistä myös varsinaisen rakentamisen yhteydessä

 

Tavase ja vedenhankinta

Kangasalan valtuusto on päättänyt irtaantua tekopohjavesiyhtiö Tavasesta. Pelkkä irtaantuminen ei riitä, vaan Kangasalan tulee vaikuttaa koko yhtiön alasajoon. Tavasesta irtaantumiseksi valittakoon Kangasalan kannalta järkevin menetelmä. Tampereen seudun raakaveden hankinta on turvattava muin keinoin. Kuntaa ja kuntalaisia on kannustettava myös vedenkulutuksen vähentämiseen.

Vapaa-aika, kulttuuri, liikunta

Vapaa-ajan palvelujen kehittämisellä on suuri vaikutus ihmisten toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä viihtymiseen kotipaikkakunnallaan. Monet vapaa-ajan toiminnot tukevat kasvatuksellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia tavoitteita.

Lähiliikuntapaikat kuten pallokentät, luisteluradat ja hiihtoladut tulee pitää kunnossa ja niitä tulee olla kaikkien ulottuvilla.

Kangasala-opiston palveluja on tulevaisuudessakin järjestettävä ympäri kuntaa.

Vanhusten- ja vammaisten liikunta- ja kuntoutuspalveluja on kehitettävä.

Vapaaehtois- ja talkootyö on arvokas voimavara. Kunnan tulee omalta osaltaan edistää sen lisääntymistä.

Kirjastopalvelut ja ajan tasalla oleva aineisto ovat merkittäviä kuntalaisten tiedonsaannin ja virkistyksen lähteitä. Taide- ja kulttuurielämykset kuuluvat kaikenikäisille kunnan kaikissa kylissä ja taajamissa. Lähikirjastoverkko on säilytettävä.

Kunnan tiloja tulee edelleen voida tarjota maksuttomasti paikkakunnan seuroille ja järjestöille. Jos vuokria kuitenkin peritään, tulee ne korvata vastaavilla avustuksilla. Kulttuuritoimintaa tulee kehittää siten, että myös pienimuotoisten ilmaistapahtumien järjestäminen on mahdollista.