Kuntapäättäjät

Kuntapäättäjät

VALTUUSTO

Rovaniemen  kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi.  Nykyinen toimikausi on 2013- 2016.  Kaupunginvaltuustossa on  59  jäsentä. 

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Valtuusto ohjaa konkreettisesti kaupungin kehittämistä taloudellista valtaa käyttäessään.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto asettaa myös palvelukeskuksille  laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Valtuutettujen yhteystiedot tästä linkistä.


HALLITUS

Rovaniemen kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kaupunginhallitus edustaa kuntaa: käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia. Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty hallinto- ja johtosäännössä. Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat valmistelevat ja esittelevät kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat.

Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat voivat osallistua kokouksiin. Heillä on kokouksissa puheoikeus.

Kaupunginhallituksen yhteystiedot tästä linkistä.


LAUTA- JA JOHTOKUNNAT


Lauta- ja johtokuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty hallinto- ja johtosäännössä. Lauta- ja johtokuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kaupunginhallituksella on edustaja kussakin lauta- ja johtokunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta mutta ei äänivaltaa.

Lautakunnat ja johtokunnat solmivat keskenään palvelusopimukset valtuuston päättämien määrärahojen, tavoitteiden ja järjestämisen periaatteiden mukaisesti. Palvelusopimuksissa määritellään ja sovitaan kaupunkilaisille tuotettavien palveluiden määrä, laatu ja hinta sekä muut palveluille asetettavat vaatimukset.

Palvelujohtokunta ja liikelaitosjohtokunta vastaavat sopimuksissa sovittujen palveluiden tuottamisesta. Johtokunnat huolehtivat siitä, että palvelut tuotetaan sopimuksissa sovitun mukaisesti. Johtokunnat raportoivat palvelutuotannon toteutumisesta lautakunnille ja lautakunnat edelleen valtuustolle kaupunginhallituksen päättämällä tavalla.

Lauta- ja johtokuntien jäsenet tästä linkistä.