Kunnallisvaaliohjelma 2012

Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Kunnat / Jyväskylä / Kunnallisvaaliohjelma 2012

Keskustan kunnallisvaaliohjelma Jyväskylässä 2012

KESKUSTA KUTSUU SINUT YHTEISEEN TYÖHÖN PAREMMAN JYVÄSKYLÄN RAKENTAMISEKSI

 k1_200px.jpg Menestyvä Suomi tarvitsee vireät maakuntakeskukset

Keskustan mielestä menestyvä Suomi on elinvoimaisten maakuntien Suomi. Keskusta vastustaa hallituksen harjoittamaa keskittämispolitiikkaa, jonka päämääränä on ennen muuta pääkaupunkiseudun kasvattaminen ja maakuntien alasajo. Hätäkeskukset, varuskunnat ja poliisilaitokset ollaan siirtämässä muualle ja sairaanhoitopiiriäkin ollaan lakkauttamassa. Tätä menoa Jyväskylä ja Keski-Suomi ovat muuttumassa Tampereen ja osin Kuopion takamaaksi. Jyväskylä tarvitsee tulevaisuudessakin elinvoimaisen Keski-Suomen, jonka yhtenäisyyttä suurkuntahankkeet ovat hajottamassa.  

 

 k2_200px.jpg

Jyväskyläläisten palvelut etusijalle

Jyväskylällä ei ole tarvetta liittää naapurikuntia pakolla itseensä. Maata meillä on edellisen kuntaliitoksen jälkeen riittävästi. Nyt on keskityttävä jyväskyläläisten palvelujen parantamiseen ja byrokratian vähentämiseen. Suurkunnat lisäävät vain byrokratiaa kun sitä pitäisi monin tavoin vähentää, jotta palvelut saadaan toimimaan joustavasti.

Meidän jyväskyläläisten ei tarvitse päättää miten naapurikuntamme järjestävät lähipalvelunsa kuten päivähoidon, peruskoulun ja vanhusten hoidon. Sen ne osaavat paikallistuntemuksensa ansiosta ratkaista paremmin kuin Jyväskylän päättäjät. Sen sijaan tarvitsemme laajaa maakunnallista yhteistyötä tasokkaan keskussairaalamme säilyttämiseksi, toisen asteen koulutusmahdollisuuksien turvaamiseksi, yliopistomme kehittämiseksi, liikenneyhteyksien parantamiseksi ja Jyväskylän aseman vahvistamiseksi valtakunnallisena osaamiskeskuksena.Keskeisten palvelujen järjestäminen kuuluu kaupungille

Keskustan mielestä kunnille kuuluu keskeisten kuntapalvelujen järjestäminen. Valtaosan näistä palveluista sen tulee myös tuottaa itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Joissakin sosiaali- ja terveyspalveluluissa sekä vapaa-ajan palveluissa kaupunki voi kilpailuttaa palvelujen tarjoajiksi alan pienyrityksiä tai yhdistyksiä. Tämän menettelyn edellytyksenä on, että ratkaisut takaavat kuntalaisille paremmat palvelut ja veronmaksajille edullisemman vaihtoehdon.

Keskustan ihmisläheinen palvelumalli tukee asukkaiden omatoimisia palveluratkaisuja. Kaupungin tulee lisätä niin lasten, vanhusten kuin sairaiden hoidossa sellaisia toimia, joilla autetaan kotiin palvelutarpeessa olevia.

 

 k3_200px.jpg Yritystoiminta on kaupungin elinvoiman perusta

Jyväskylän on elinkeinopolitiikassaan tunnistettava koko kunnan vahvuudet ja panostettava niihin. On luotava omat osaamiskeskittymät. Kaikessa emme voi olla parhaita. Koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä on parannettava.

JYKESin on yhtäältä kyettävä auttamaan osaamiskeskittyminen syntymistä. Toisaalta sen on poimittava jokainen kehityskelpoinen yritysidea ja autettava sitä alkuun tai kasvuun. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat avainasemassa uusien työpaikkojen luomisessa ja hyvinvointimme rahoituspohjan turvaamisessa.

Keskusta kannattaa työperäistä maahanmuuttoa, sillä vuosikymmenen loppupuolella meitä uhkaa monilla aloilla työvoimapula. Uussuomalaiset antavat myös tärkeän lisäpanoksen jyväskyläläisten yritysten kansainvälistymiseen. Uussuomalaisten kotouttamisessa kielitaito on erityisen tärkeässä asemassa. Suomen kielen opettaminen on kotouttamisen esisijaisia tehtäviä.

 

Puolustamme perheitä ja lasten kodinhoidon tukea

Keskustan mielestä perhe muodostaa yhteiskuntamme perustan. Perheiden tarpeet on nostettava keskiöön kaikessa toiminnassa. On tärkeää, että lapset voivat kasvaa ensimmäiset vuotensa kodinomaisissa oloissa. Keskusta on aina taistellut kotihoidon tuen puolesta ja tätä kamppailua tulemme jatkamaan myös tulevalla valtuustokaudella.

Mielestämme pienten lasten palvelut kuten päiväkodit ja alakoulut on oltava lähellä kotia tai joustavasti vanhempien työmatkan varrella. Neuvolapalveluissa tulee lisätä kotikäyntejä, joiden tavoitteena on löytää tukea tarvitsevat perheet. Näin voidaan estää ongelmien moninkertaistuminen ja niiden siirtyminen sukupolvelta toiselle. Huumeongelmien ennaltaehkäisyyn tulee panostaa vahvasti.

 

 k4_200px.jpg Päivähoito, esi- ja perusopetus tärkeimpiä lähipalvelujamme

Lähipalveluja varten Jyväskylässä tulee olla riittävän kattava toimintaverkko. Perheiden koulukuljetuksia on helpotettava mahdollistamalla saman perheen koululaisten pääsy samaan kouluun. Tulevan valtuustokauden aikana laadittavissa paikallisissa opetussuunnitelmissa tulee kiinnittää erityistä huomiota yksilön ja yhteisön vastuuseen. Koulukiusaaminen on estettävä yhteisvoimin. Nyt on oiva tilaisuus luoda jyväskyläläisiä malleja työrauhan ylläpitämiseen, opiskelumotivaatioon ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Uudistettava kieliohjelma on toteutettava niin, että jyväskyläläisistä kasvaa kansainvälisesti aktiivisia osaajia.

 

 k5_200px.jpg
Ketään ei saa jättää ilman opiskelu- tai työharjoittelupaikka
a

Nuorison syrjäytyminen on keskeinen ongelma. Siksi koulunsa päättävästä ikäluokasta on huolehdittava, jotta kukaan ei jää ilman opiskelu- tai työharjoittelupaikkaa. Tämä koskee sekä peruskoulunsa päättäneitä että toisen asteen koulutuksesta valmistuneita. Vain näin voidaan alentaa korkeaa nuorisotyöttömyyttä. Keskusta painottaa kodin, vanhempien, huoltajien ja koulun kanssa tehtävää yhteistyötä. Me aikuiset yhdessä huolehdimme nuoristamme.

 

k5a_200px.jpg Ikäihmisten palvelut turvattava

Suomessa on jo yli miljoona 65 vuotta täyttänyttä. Se on iloinen asia. Jyväskyläläisten ikääntymisestä ei pidä olla huolissaan, sillä heillä on paljon annettavaa nuoremmille. Huolta tulee kantaa palveluja tarvitsevien ikäihmisten hyvinvoinnista. Nykyisen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentajien palvelut on turvattava monipuolisesti.

Useimmat ikäihmiset haluavat asua mahdollisimman pitkään kotonaan. Siihen on luotava edellytyksiä turvaamalla heidän tarpeitaan vastaava kotihoito. Omaishoitajille on taattava kohtuullinen korvaus ja mahdollisuus riittäviin lepopäiviin arvokkaassa työssään.

Kun voimat eivät enää riitä kotona asumiseen, vanhusten perhehoito tarjoaa kodinomaisen vaihtoehdon laitoshoidolle. Erityisen hyvin perhehoito sopii alkavaa muistisairautta poteville ja itsensä turvattomiksi tunteville vanhuksille. Myös hoitotarpeen mukaisia palveluasumis- ja laitospaikkojen määrää on lisättävä siten, että paikkaa ei joudu odottamaan kohtuuttoman kauan. 

 

 k6_200px.jpg Terveyspalvelut uudistettava – potilaiden pompottelu lopetettava

Keskustan mielestä terveydenhoito tarvitsee täysremontin. Uusia palvelumuotoja kuten terveysauto, terveyskioskit, kotilääkäri ym. on otettava käyttöön. Perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito tulee saada nykyistä tiiviimpää yhteistyöhön muodostamalla maakunnallinen terveyspiiri, josta on saatu hyviä kokemuksia mm. Etelä-Karjalassa. Maakunnallisen yhteistyön avulla voidaan paremmin turvata lääkärien saatavuus ja säilyttää keskussairaalan hyvä taso myös Keski-Suomessa. Sairaalan rakennushakkeessa edetään yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Tavoitteena on oltava: Lääkäripalveluja tulee saada kun on tarve.

 

Vapaaehtoistyötä arvostettava ja kulttuurielämän moni-ilmeisyys taattava

Monet jyväskyläläiset tekevät arvokasta työtä erilaisissa vapaaehtoisjärjestöissä lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten terveyden, elämänlaadun ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Kaupunkiorganisaation tulee antaa tälle työlle täysi arvostus. Vapaaehtoistyötä tukemalla voidaan pienillä panoksilla säästää toisaalla huomattavasti kaupunkilaisten veroeuroja.

Jyväskylä tarjoaa kulttuuritoiminnan monille alueille hyvän toimintaympäristön. Kulttuurielämän moni-ilmeisyyttä tulee edelleen vahvistaa. Tarvittavien toimitilojen yhteiskäytössä tulee etsiä uusia mahdollisuuksia.Nuorten liikuntaharrastuksiin erityishuomio

Monipuolinen harrastustoiminta on tärkeä osa jyväskyläläisten hyvinvointia. Kaupungin tulee huolehtia siitä, että kaikilla on mahdollisuus kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin kohtuullisin kustannuksin. Erityisen tärkeää on kannustaa nuoria ja lapsia liikuntaharrastusten pariin. Heidän tarvitsemansa liikuntapaikkojen käyttömaksut on pidettävä edullisina.

Jyväskylä on suomalaisen urheilun ja liikunnan tärkeä keskus. Alan korkein koulutus ja tutkimus on meillä. Keskustan mielestä Jyväskylällä on eriomaiset edellytykset tulla myös vireillä olevan huippu-urheilun valtakunnalliseksi keskukseksi.

 k7_200px.jpg  Kaupungin talous kuntoon – tehottomuutta karsittava

Kaupungin horjuva talous on saatava kestävälle pohjalle. Menoja on karsittava poistamalla organisaation päällekkäisyyksiä ja siten tehokkuutta lisäämällä. Palveluiden tuotantotapoihin täytyy etsiä uusia toimintamalleja heikentämättä kuitenkaan niiden laatua. Veroprosentti on pidettävä kilpailukykyisenä muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna ja kaupunki pitää saada elinvoimaiseksi ja houkuttelevaksi. Vain terve talous mahdollistaa hyvät ja kattavat peruspalvelut kaikille jyväskyläläisille.

 

 k8_200px.jpg Rakentaminen tulee sallia taajamissa ja maaseudulla

Keskustan mielestä kuntalaisten on itse saatava valita asuinpaikkansa. Rakennusjärjestys on päivitettävä ottamalla huomioon ydinkeskustan, lähitaajamien ja maaseutualueiden erikoispiirteet. Koko Jyväskylä tulee saattaa yleiskaavan piiriin. Haja-asutusalueiden maankäyttöä on kehitettävä nykyisten kylien pohjalta mahdollistamalla myös tulevaisuudessa maaseutumaisen asuminen vaihtoehto. Suunnitelmallista rakentamista on edistettävä myös muualla kuin valmiiksi kaavoitetuilla alueilla, koska nykyinen asumista palveleva tekninen infra mahdollistaa sen.

Keskusta painottaa kohtuuhintaisin asumisen edistämistä. Asumis- ja työpaikkaympäristöt on suunniteltava siten, että joukkoliikenteen ja energiahuollon tarpeet huomioidaan. Julkisen liikenteen pitkän aikavälin maankäyttötarpeet varataan kaavoituksessa ajoissa. Jyväskyläläisten valmiuksia hillitä ilmastonmuutosta edistetään kansalaisvalistuksen ja kaavoitusratkaisujen avulla.

 

 

KESKUSTA - LÄHELLÄ SINUA

vaaliohj_700px.jpg