Jyväskylä

Tervetuloa Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestön
kotisivulle

Keskustan Jyväskylän kuntavaaliehdokkaat 2017 (lisää tulossa)

 1 Ahonen Aira
2 Alanko Aulis
3 Anttila Pietari Touko
4 Anttila Tahvo
5 Anttila Verneri Ilkka
6 Asikainen Aimo
7 Asikainen Jouko Ilmari
8 Björk Matti
9 Buddas Kari Emil Antero
10 Colliander Jari
11 Damskägg Yrjö
12 Edelmann-Lasanen Heidi
13 El Massri Ahti
14 Harjula Eeva Johanna
15 Hassinen Tuomo Juhani
16 Heinovirta Erkki
17 Hokkanen Jouni
18 Holm Jesse Noel Joonatan
19 Hujala Anne
20 Hytönen Seppo Juhani
21 Hyytiälä Erkki Onni Olavi
22 Hänninen Rauno Tapio
23 Jokinen Jari
24 Jokipii Antti
25 Jukarainen Janne
26 Kaikkonen Sirpa
27 Kalenius Tapani Erkki
28 Kangas Jussi Tapio
29 Karila Arttu  Joonas
30 Kekäläinen Matti Taneli
31 Kinnunen Seppo Matti
32 Knuuttila Kirsi
33 Koiramäki Hannu Tapio
34 Koskinen Valto Pellervo
35 Koskinen Vesa Rauno
36 Kuntsi Tuulia Anne-Mari
37 Kuusamo Satu Elisabeth
38 Kääriäinen Osmo Rudolf
39 Könttä Joonas Kasperi
40 Laakso Ilkka
 41 Lahtinen Eino Kalevi
42 Lahtinen Jouko
43 Lahtinen Kalle Oskari
44 Laitinen Hannu  Samuel
45 Laitinen Tarja
46 Lehtola Pasi
47 Lösönen Matias Tuukka Mikael
48 Moilanen Seppo  Juhani
49 Nevanpää Tom
50 Niittonen Seppo Sakari
51 Nikkeri-Leikkainen Vuokko Mirjanneli
52 Palm Jukka
53 Paloniemi Aila Annikki
54 Pekkala Juuso
55 Pekkarinen Mauri  Reijo Matias
56 Perttula Anne-Maria
57 Rajala Eemeli Pekanpoika
58 Rentola Heidi Irina
59 Rentola Joonas
60 Ropponen Sami
61 Räty Harri  Yrjö Juhani
62 Saarinen Timo
63 Savolainen Anniina
64 Savolainen Erkki
65 Silvennoinen Juha
66 Sirviö Sami Olavi
67 Sopo Raimo Johannes
68 Warnecke Susann
69 Vesterinen Juha Pekka
70 Ylönen Jyri

 

Keskustan Jyväskylän kuntavaaliohjelma - Tavoitteet


Keskusta - Jyväskyläläisten työn, yrittämisen ja hyvinvoinnin puolesta

Valtuusto päättämään arkielämän lähipalveluista ja kehittämään elinvoimaisuutta
 
Tarjoamme uuden suunnan siten, että kaupungin toiminnassa:
- Tehtävien painopiste muuttuu koko kaupungin elinvoiman kehittämiseen.
- Yrittäjyyden edellytyksiä menestyä ja tarjota työtä vahvistetaan mm. kaavoituksen, asumisen ja koulutuksen keinoin ja että kaupungin omat työllistämistoimet kaksinkertaistetaan.
- Kaupungin elinkeinopolitiikan keskeiseksi painopisteeksi otetaan toimet, joilla kaupungissa oleva valtava osaaminen muutetaan tehokkaammin uusiksi yrityksiksi ja työpaikoiksi.
- Kaupunginvaltuustolle palautetaan todellinen päätösvalta kuntalaisille tärkeissä asioissa; kuntalaisten on voitava todeta, että äänestämisellä on väliä.
- Kansalaisyhteiskuntaa vahvistetaan päättäjien, kuntalaisten yhteistoimintaa lisäämällä ja myös kaupungin omista työpaikoista pidetään huolta.

Paremmilla palveluilla sujuvampi arki ja juhla: 
 - Julkisten palvelujen saatavuus turvataan kustannustehokkaasti siten, että mahdollisimman monet palvelut viedään lähelle kaupunkilaisia. Myös kaupalliset palvelut kannustetaan tukemaan kaupungin kaikkien alueiden elinvoimaa ja kehittymistä.  
- Yksityisiä palveluja kehitetään julkisia palveluja täydentävinä.
- Jyväskylästä tehdään mallikaupunki lasten päivähoidon, koulutuksen laadun sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä kaikissa ikäryhmissä.
- Palvelujen kehittämisessä hyödynnetään kokemusasiantuntijoita.

Jyväskylä, missä innostava kaupunki: 
 - Koko kaupunkia – sen keskustaa sekä eri kaupunginosia ja kyliä - kehitetään myös toimivien tietoliikenneyhteyksien osalta siten, että kaupunkilaisilla on aito mahdollisuus valita asuinpaikkansa, rakentaa vapaammin myös haja-asutusalueille ja vakinaistaa helpommin kesäpaikkansa vakinaiseksi asuinpaikakseen. 
 - Liikuntakaupunkimaineesta tehdään totta liikuntavaihtoehtojen laatua parantamalla ja määrää lisäämällä. Perusliikuntapaikkojen maksuttomuus varmistetaan - urheilubisneksen huolehdittava edellytyksistään itse.
- Kulttuuripalvelujen painopiste kohdennetaan omaehtoisten kulttuuritapahtumien tukemiseen sekä huolehditaan omasta teatterista, orkesterista ja näiden toimintaedellytyksistä.

Uudet maakuntakeskukset Suomen voimavara:
- Sipilän hallituksen päättämä maakuntien itsehallinto on piristysruiske Jyväskylälle. Se antaa valittavien edustajiemme toimin meille kaupungissa ja koko maakunnassa paremmat mahdollisuudet päättää omista asioistamme.

Jyväskylä on valmis yhteistyöhön keskeisten palvelujen turvaamiseksi:
- Kun laajaa väestöpohjaa vaativat tehtävät hoidetaan maakunnan yhteisin voimin, Jyväskylässä voidaan entistä tehokkaammin keskittyä työpaikkojen lisäämiseen, lähipalvelujen palvelutason parantamiseen sekä byrokratian purkamiseen. Emme päätä naapurikuntien puolesta, vaan teemme yhteistyötä turvataksemme kaupunkilaisten palvelut myös reuna-alueillamme.
- Jyväskylän tulee entistä tehokkaammin ja vaikuttavammin keskittyä yrittäjyyden ja yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseen, jolla lisätään kestävällä pohjalla työmahdollisuuksia myös työsuhteessa toimiville.
- Keskustan mielestä tärkeimpien lähipalveluiden järjestäminen on kunnan tehtävä. Palvelut voidaan tuottaa joko itse tai yhteistyössä naapurikuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Tarjoamme kansalaisille aidon valinnanmahdollisuuden.

Jyväskylän Keskusta ajaa:
• päiväkotien ja peruskoulun ala-asteiden turvaamista kohtuullisen etäisyyden päässä olevina lähipalveluina jokaisessa kaupunginosassa
• monimuotoisia yhteistyösopimuksia naapurikuntien kanssa asukkaiden lähipalvelujen turvaamiseksi inhimillisten ja kustannustehokkaiden etäisyyksien päästä;
• palveluautojen ja – bussien käyttöönottoa kodin lähiasiointiin,
• terveydenhuoltoon ja viranomaistoimintaan;
• tuettua joukkoliikennettä, jolla turvataan eri väestöryhmien julkiset liikennepalvelut;
• luotettavan ja nopean laajakaistaverkon rakentaminen kattavaksi myös maaseutukyliin, millä mahdollistetaan kustannustehokas ja kuntalaisten tarpeista lähtevä julkisten digitaalisten palveluiden käytettävyys ja vahvistetaan yritystoiminnan kasvumahdollisuuksia kaikkialla Jyväskylässä.
• riittäviä henkilöstöresursseja lasten, nuorten ja opiskelijoiden sekä ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen
• kevyen liikenteen väylien lisärakentamista taajama-alueille
• huolehtii keskikaupungin säilymisestä vireänä asiointi- ja ostosalueena
• pyöräreittien rakentamista Jyväskylän keskusta-alueelle
• tuen lisäämistä haja-asutusalueiden yksityisille palvelujen tuottajille
• kyläyhteisöjen tukemista oman alueen palveluiden kehittämiseksi
• kylätalojen kiinteistöverotuksen helpottamista ja tukemista alueellisina toimintakeskuksina
• olemassa olevan kouluverkon säilyttämistä haja-asutusalueilla
• yksityistieavustusten säilyttämistä
• vapaa-ajan asukkaiden palvelujen kehittämistä esim. mökkiläisfoorumien muodossa
• kaupungin palveluita koskevan tiedottamisen selkeyttämistä
• kaupunkilaisten kuulemista oman asuinalueensa asioissa
Keskusta ajaa kaupunkilaisten oikeutta valita asuinpaikkansa. Säädökset eivät saa rajata valinnanvapautta tarpeettomasti. Kunnallisten palveluiden puuttuminen ei saa estää asuinpaikan valintaa. 

Yritystoiminta on kaupungin elinvoiman perusta
Kunta kokoaa lähipalvelut julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin tarjonnasta. Elinvoiman rakentaminen on kuntalaisten yhteinen tehtävä, joka korostuu uuden SOTEn myötä. Jyväskylän on elinkeinopolitiikassaan tunnistettava koko kunnan vahvuudet ja panostettava niihin. On luotava omat osaamiskeskittymät. Koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä on parannettava.
Jyväskylän tulee huomioida kansainvälisyys kehittämällä omaa toimintaansa yhdessä yrittäjien, oppilaitosten sekä muiden kansainväliseen toimintaan keskeisesti liittyvien sidosryhmien kanssa. Kaupungin tulee tukea ja kehittää opiskelijavetoisten yrittäjäyhteisöjen toimintaa. Kaupungin tulee olla tukemassa yrittäjien välistä yhteistyötä ja –toimintaa kehittämällä ja vaikuttamalla menestymistä edistävän yritysympäristön kehittämistä Jyväskylässä. Jyväskylän positiivisen yrittäjyysilmapiiri luo jyväskyläläisille yrityksille mahdollisuuksia ja halua menestyä. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat avainasemassa uusien työpaikkojen luomisessa ja hyvinvointimme rahoituspohjan turvaamisessa. Elinkeinopolitiikka ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen tulee olla keskeinen osa Jyväskylän kaupungin tehtävää. Uutena perustettu elinkeinoyksikkö on tärkeässä roolissa mm. julkisissa hankinnoissa, jotka koskettavat paikallisia yrittäjiä. Hankintastrategiassa tulee pitää yrittäjäjärjestöt tiiviisti mukana.
Keskusta kannattaa työperäistä maahanmuuttoa, sillä vuosikymmenen loppupuolella meitä uhkaa monilla aloilla työvoimapula. Uussuomalaiset antavat myös tärkeän lisäpanoksen jyväskyläläisten yritysten kansainvälistymiseen. Uussuomalaisten kotouttamisessa kielitaito on erityisen tärkeässä asemassa. Suomen kielen opettaminen ja osallisuus on kotouttamisen esisijaisia tehtäviä.
 
Keskusta edellyttää, että kaupunginvaltuusto suorittaa joka vuosi - alkusyksystä - valmistelun pohjalta perusteellisen elinkeinopoliittisen keskustelun ja linjaa toimet yrittäjyyden ja työllisyyden edelleen kehittämiseksi.   

Hyvinvointi ja ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden perustaksi
Keskustan mielestä perhe muodostaa yhteiskuntamme perustan. Perheiden tarpeet on nostettava keskiöön kaikessa toiminnassa. On tärkeää, että lapset voivat kasvaa ensimmäiset vuotensa kodinomaisissa oloissa. Keskusta on aina taistellut kotihoidon tuen puolesta ja tätä kamppailua tulemme jatkamaan myös tulevalla valtuustokaudella.
Päivähoidon monimuotoisuus: Perheitten tarpeet lähtökohdaksi
Kotihoidontuki, kunnallinen ja yksityinen perhepäivähoito, päiväkodit
Mielestämme pienten lasten palvelut kuten päiväkodit ja alakoulut on oltava lähellä kotia tai joustavasti vanhempien työmatkan varrella. Neuvolapalveluihin tulee panostaa, ja esimerkiksi lisätä kotikäyntejä, joiden tavoitteena on löytää tukea tarvitsevat perheet. Kodin ja koulunyhteistyöhön panostetaan ja tuetaan vanhemmuutta. Näin voidaan estää ongelmien moninkertaistuminen ja niiden siirtyminen sukupolvelta toiselle. Päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn tulee panostaa vahvasti.
Moniammatillisen yhteistyön toimivuus edellyttää tiivistä yhteistyötä päiväkotien ja koulujen ammattilaisten kesken.
Neuvola ja perhetyö: tunnistetaan ongelmat ajoissa ja annetaan ennaltaehkäisevää tukea

Päivähoito, esi- ja perusopetus tärkeimpiä lähipalvelujamme
Lähipalveluja varten Jyväskylässä tulee olla riittävän kattava toimintaverkko. Perheiden koulukuljetuksia on helpotettava mahdollistamalla saman perheen koululaisten pääsy samaan kouluun. Tulevan valtuustokauden aikana laadittavissa paikallisissa opetussuunnitelmissa tulee kiinnittää erityistä huomiota yksilön ja yhteisön vastuuseen. Koulukiusaaminen on estettävä yhteisvoimin. Nyt on oiva tilaisuus luoda jyväskyläläisiä malleja työrauhan ylläpitämiseen, opiskelumotivaatioon ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Uudistettava kieliohjelma on toteutettava niin, että jyväskyläläisistä kasvaa kansainvälisesti aktiivisia osaajia.
Opetusryhmät luodaan joustaviksi ja etsitään uusia tapoja toimia uudistuneen opetussuunnitelman hengessä
Opetustyö on resursoitava viisaasti oppimiseen ja oppilaisiin kohdistuen
Oppimisen tuen eri muotoja on mahdollisuus käyttää ja niitä jalostetaan moniammatillisesti
Oppimisympäristöissä kiinnitetään huomiota sisäilman laatuun,  melun vähentämiseen, akustiikkaan ja työrauhaan.

Ketään ei saa jättää ilman opiskelu- tai työharjoittelupaikkaa
Huolehditaan, että peruskoulunsa päättäville on toimivia vaihtoehtoja päästä eteenpäin jatkokoulutuksen ja työssä oppimisen kautta. Lähtökohtana pitää olla syrjäytymisen torjunta. 
Kannamme syvää huolta toisen asteen koulutuksen rahoituksesta. Erityisesti lukiokoulutuksen rahoitusta on kaupungin tuettava. Myös oppisopimuskoulusta on lisättävä. Nuorten matalan kynnyksen työllistämistä on kehitettävä. Työllistämismäärärahojen käyttöä on selkeästi tehostettava. Nuorten yrittäjyyskasvatuksen on ulotuttava kattavasti ammatilliseen, lukio- ja korkeakouluopetukseen yhteistyössä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa

Ikäihmisten palvelut turvattava
Kannamme huolta palveluja tarvitsevien ikäihmisten hyvinvoinnista. Useimmat haluavat asua mahdollisimman pitkään kotonaan. Siihen on luotava mahdollisuus turvaamalla heidän tarpeitaan vastaavat palvelut.  Toisaalta ikäihmisten toiveita päästä seniori- tai palvelutaloon on kunnioitettava. Omaishoitajille on taattava kohtuullinen korvaus ja mahdollisuus riittäviin lepopäiviin arvokkaassa työssään. Jyväskylän Vuokratalot Oy:n tulee rakentaa myös senioritaloja.
Palvelutalopaikkoja on lisättävä kysyntää vastaavasti ja vanhoja tiloja saneerattava nykyaikaiseksi. Kun voimat eivät enää riitä kotona asumiseen, vanhusten perhehoito tarjoaa kodinomaisen vaihtoehdon laitoshoidolle. Erityisen hyvin perhehoito sopii alkavaa muistisairautta poteville ja itsensä turvattomaksi tunteville vanhuksille. Myös huonokuntoisimpien tarvitsemia laitospaikkoja on lisättävä siten, että paikkaa ei joudu odottamaan kohtuuttoman kauan.
Vanhushuollon henkilökuntaa on lisättävä ja hoidon tasosta on huolehdittava. Kolmannen sektorin roolia on täsmennettävä ja sen roolia on lisättävä. Vanhusten aitoa kohtaamista on tuettava seniorityötä kehittämällä.
Vanhusneuvoston asemaa on kehitettävä ja sen toimintamallille on saatava jatkumo. Keskusta arvostaa Jyväskylän vanhusneuvoston toimintaa ja edellyttää, että vanhusneuvostoa kuullaan ikäihmisiä koskevassa päätöksenteossa. Eläkeläisjärjestöt ovat tärkeitä vapaaehtoistoimijoita, joiden tarpeita kaupungin on kuunneltava herkällä korvalla.
Sotiemme veteraaneille on tarjottava riittävät kotipalvelut ja myös kuntoutusta tulee lisätä. Useimmat sotiemme veteraanit tarvitsevat avokuntoutusta laitoskuntoutuksen sijaan ja sitä on myös järjestettävä. Sotiemme veteraanit haluavat asua kotonaan niin kauan, kuin se suinkin on mahdollista! Palveluja on suunnattava kotiin, sillä laitoskuntoutus ei enää sovellu korkeaan ikään ehtineille sotiemme veteraaneille.

Terveyden edistäminen luo hyvän elämän eväät
Hyvinvointi kuuluu kaikille ja on kaikkien vastuulla. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy ohjaavat kaikkea kunnan toimintaa kaavoituksesta liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Erityisesti Jyväskylän tulee panostaa ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, jolloin säästetään sairaanhoidon ja pahoinvoinnin menoissa.  Keskustan näkemyksen mukaan maakunnallisen yhteistyön avulla voidaan paremmin turvata lääkärien saatavuus ja säilyttää keskussairaalan hyvä taso myös Keski-Suomessa. Sairaalan rakennushakkeessa edetään yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Tavoitteena on oltava: Lääkäripalveluja tulee saada, kun on tarve. Jokaisella on oma vastuu itsensä ja lähimmäisen terveydestä, joka voi lähteä hyvinkin pienestä kuten yhdessä liikkumisesta.
Vammaispalveluissa tulee huomioida asiakkaan tarpeet niin asumisessa kuin avustajapalveluissa. Avustajien saatavuus on turvattava myös lomitusasioissa. Opiskeluterveydenhuollon resursseja ja henkilökuntaa tulee lisätä. Nuorten ja opiskelijoiden mielenterveysongelmien lisääntyessä myös mielenterveyspalveluihin tulee panostaa nykyistä enemmän.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut osaksi arkielämää

Teemme totta liikuntakaupunkimaineesta liikuntavaihtoehtojen laatua parantamalla ja määrää lisäämällä. Kohdennamme kulttuuripalvelujen painopisteen omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukemiseen.
Liikunta vahvistaa ihmisen voimavaroja. Islannin menestys jalkapallossa on esimerkki. Siellä lähiliikuntapaikkoja on määrätietoisesti lisätty. Meillä liikuntapaikoilla on usein kyltti "pääsy kielletty varattujen vuorojen ulkopuolella". Oma-aloitteiselle toiminnalle on annettava tilaa. Varsinkin nuorten osallistumismaksut on hyvä pitää edullisina tai jopa ilmaisina.
Vapaa-ajallaan monet jyväskyläläiset tekevät arvokasta työtä erilaisissa lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten terveyden, elämänlaadun ja viihtyvyyden eteen. Kaupungin pitää auttaa tätä työtä, pienillä panoksilla säästetään toisaalla huomattavasti. Kaupungin ja urheiluseurojen yhteistyöllä on saatu paljon hyvää aikaan, esimerkkeinä Vehkasuon kuplahalli, Kotalammen tekonurmi ja Killerin jäähalli. Tätä yhteistyötä kehitetään edelleen. Panostamme kaikille avoimien ja helposti saavutettavien liikuntapaikkojen, kuten Rantaraitin kehittämiseen.
Jyväskylä tarjoaa kulttuuritoiminnan monille alueille hyvän toimintaympäristön. Olemme olleet edistämässä nyt alkavan Keski-Suomen museon peruskorjaushankkeen käynnistämistä. Jatkamme työtämme kulttuurin toimitilojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Koulujen tiloja on oltava tarjolla toimintaan kouluaikojen ulkopuolella. Kulttuurielämän moni-ilmeisyyttä tulee edelleen vahvistaa. Pieniä kulttuuri- ja harrastustoimijoita pitää tukea taloudellisesti ja toiminnallisesti. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttäjien tulee myös itse osallistua palvelujen järjestämiseen.

Kaupungin talous kuntoon

Kaupungin talous on saatava pysyvästi kestävälle pohjalle.  Tulopohjaa on vahvistettava aktiivisella elinkeino- ja työllisyyspolitiikalla. Kaupungin menoihin pystytään vaikuttamaan toimintamuotoja uudistamalla ja siten tehokkuutta lisäämällä. Henkilökunta ja asiakkaat on otettava entistä enemmän mukaan palvelujen kehittämiseen. Kunnan on järkeistettävä ja tehostettava kiinteistöomaisuutta ja sen käyttöä.  Veroprosentti on pidettävä kilpailukykyisenä muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Vain terve talous mahdollistaa hyvät peruspalvelut kaikille jyväskyläläisille.

Rakentaminen tulee sallia taajamissa ja maaseudulla
Keskustan mielestä kuntalaisten on itse saatava valita asuinpaikkansa.  Maankäytön suunnittelulla on luotava mahdollisuus kunkin elämäntilanteeseen sopivaan asumiseen.
Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta tulee kaavoituksella turvata niin alueellisesti, kuin asumismuodollisesti. Täydennysrakentamisen tulee hyödyttää alueen palvelujen kehittämistä ja taloyhtiöiden peruskorjausten rahoittamista. Kaavoitusta ja rakennusmääräyksiä on kehitettävä niin, etteivät ne nosta rakentamisen ja asumisen kustannuksia. Opiskelija-asuntotuotanto mahdollistetaan kampusalueiden ja Jyväskylän keskustan läheisyydessä
Myös tulevaisuudessa maaseutumaisen asuminen vaihtoehto on oltava mahdollista kehittämällä haja-astusalueiden maankäyttöä nykyisten kylien pohjalta. Suunnitelmallista rakentamista on edistettävä myös muualla kuin valmiiksi kaavoitetuilla alueilla, koska nykyinen asumista palveleva tekninen infra mahdollistaa sen.
Keskusta painottaa kohtuuhintaisin asumisen edistämistä. Asumis- ja työpaikkaympäristöt on suunniteltava siten, että kevyen- ja joukkoliikenteen sekä energiahuollon tarpeet huomioidaan. Liikenteen pitkän aikavälin maankäyttötarpeet varataan kaavoituksessa ajoissa. Jyväskyläläisten valmiuksia hillitä ilmastonmuutosta edistetään kansalais-valistuksen ja kaavoitusratkaisujen avulla.
Suomen biotalouden keskuksena Jyväskylä neuvottelee julkisen paikallisliikenteen kaasulla ja biokaasulla toimivaksi ja edistää muutoinkin uusiutuvia vaihtoehtoja liikenteessä. Lämmön ja sähkön tuotannossa on suosittava ja siirryttävä kokonaan uusiutuviin ja päästöttömiin vaihtoehtoihin. Jätteiden kierrätystä hyötykäyttöön on tehostettava.
Kevyenliikenteen väylät ovat käytetyimpiä liikuntapaikkoja ja Jyväskylän tulee tämä huomioida kaavoituksessaan.
Kaupungin asukkaiden hyvinvoinnille tärkeät viheralueet, kuten Harju, järvien rannat   ja Tourujoki, otetaan erityisesti huomioon kaupunkisuunnittelussa.

KESKUSTA - LÄHELLÄ SINUA

 

ehdokas_2017.jpg

joulo_a_150px.jpg

Muutoksia Keskustan valtuustoryhmässä

Jouko Asikainen nousee varasijalta Jyväskylän kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi. Näin tapahtuu siitä syystä, että keskustalainen kaupunginvaltuutettu Juha Jokitalo on nimitetty Konneveden kunnanjohtajaksi ja samalla hän luopuu kunnallisista luottamustehtävistään Jyväskylässä.            

Jouko on pitkän linjan kunnallispoliitikko. Hän on toiminut moninaisissa luottamustehtävissä ennen kuntaliitosta Jyväskylän maalaiskunnassa ja ura on jatkunut vahvasti myös Jyväskylän kaupungissa.

Ammatti: koneyrittäjä, eläkkeellä
Osoite: Nyröläntie 435, 41940 Vesanka
Puhelin: 050 356 4185
Sähköposti: jouko.i.asikainen[at]jkl.fi
Tärkeimmät kunnalliset luottamustehtävät:
# kaupunkirakennelautakunnan varajäsen
# tiejaoston puheenjohtaja
# joukkoliikennejaoston varajäsen
Muut tehtävät:
# Keski-Suomen liiton maakuntavaltuuston jäsen
# Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n hallituksen jäsen

VoteKiitos.jpg

jkl_pp_800px.jpg

Lehdistötiedote 9.12.2014

Keskustan Jyväskylän valtuustoryhmä kasvaa vaaleista huolimatta

MB_150px.jpgKeskustan Jyväskylän valtuustoryhmä kasvaa täyteen tusinaan, sillä Matti Björk liittyy mukaan Keskustan ryhmän toimintaan 9.12.2014. Ensimmäisen kauden valtuutettu Matti Björk toimi aiemmin Jyväskylän perussuomalaisten valtuustoryhmässä.

Matti Björk on seurannut jo tovin Keskustan valtuustoryhmän toimintaa ja esityksiä. Matti Björkin mukaan Keskustan ryhmän ja hänen arvomaailmansa kohtaavat oikein hyvin.

Keskustan ryhmän toiminnassa näkyy yhteisöllisyys, sovittelevuus ja avoimuus.

Keskustan ryhmä on otettu saadessaan mukaan toimijan ja vaikuttajan, jolla on vankkaa kokemusta yrityselämästä. Matti Björk on valtuustossa aktiivinen ja kyseenalaistaa terävällä tavalla tehtäviä esityksiä. Matti Björk on tervetullut mukaan, lisäämään ja tuomaan uutta näkemystä entisestään vahvistuvaan Keskustan ryhmään.

Matti Björk toimii kaupunkirakennelautakunnan jäsenenä, kaupungin hallituksen varajäsenenä ja Keski-Suomen Liiton maakuntavaltuuston jäsenenä. Lisäksi Matti Björk valittiin Jyväskylän Seurakunnan valtuustoon syksyllä 2014.

Lisätietoja:

Valtuutettu Matti Björk
matti.bjork@jkl.fi
050-518 1964

Jari Colliander, Keskustan Jyväskylän valtuustoryhmän pj.
jari.colliander@jkl.fi
050-5538 494

Aimo Asikainen, Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestön pj.
aimo.asikainen@jkl.fi
050-381 9577

 

Tiedote 17.11.2014

Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestön päätöksiä

Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestön syyskokouksessa 16.11.2014 valittiin vuoden 2015 toimijoita. Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Aimo Asikainen. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Urpo Lohi. Sihteerinä jatkaa Joonas Könttä. Johtokunnan jäseniksi valittiin Jukka Juusela, Timo Peura, Tuulia Ikkelä-Koski, Jari Colliander, Osmo Kääriäinen, Seppo Niittonen, Matti Järvinen, Jukka Valkonen, Hanneli Kivelä ja Pirkko Weijo.

Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestö onnittelee uutta kaupunginjohtaja Timo Koivistoa. Uuden kaupunginjohtajan tulee merkitä myös uutta aikaa koko Jyväskylälle. Uuden ajan on myös merkittävä entistä parempaa yhteistyötä.

Timo Koivisto on puhunut itse Jyväskylän olevan koko Keski-Suomen veturi ja maakunnan kehittäjä. Tämän tulee näkyä myös kaupungin päätöksenteossa – koko Keski-Suomi huomioiden. Vain yhteen hiileen puhaltava maakunta voi menestyä.

Kunnallisjärjestö pitää tärkeänä, että kaupungin virkamiesten johdolla on otettava entistä paremmin huomioon kaupungin ja sen eri alueiden tarpeet ja mahdollisuudet. Samoin kunnallisjärjestö toivoo, että kaupungin poliittisen vallankäytön osalta toteutuu tasapuolisuus ja tasa-arvoisuus. Vain tasapuolinen ja yhteistyöhön pohjautuva kaupunki pystyy ratkomaan ne vaikeat ongelmat, jotka nykyisten ja tulevien päättäjien on kyettävä ratkaisemaan.

Lisätietoja:

Aimo Asikainen, pj., puh. 050 381 9577
Joonas Könttä, siht., puh. 040 562 7598suomikuntoon_100px.jpg