Tervetuloa

Tervetuloa Tammelan Keskustan nettisivustolle. Sivustoilta löytyy mm. Tammelan keskustajärjestöjen tiedot. Näihin henkilöihin voit ottaa yhteyttä, jos toiminta kiinnostaa.

Tule mukaan

Kunnassamme toimii seitsemän paikallisyhdistystä sekä lisäksi keskustanaisten oma järjestö. Ota yhteyttä, jos toiminta kiinnostaa tai on muuten vain kysyttävää

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jenni Rauhaniemi, jrauhaniemi (at) gmail.com
Kunnallisjärjestön sihteeri Simo Pärssinen, simo.parssinen (at) hamk.fi

Kunnallisjärjestön nettivastaava Keijo Virtanen, keijo.virtanen (at) surffi.net

Tavataan

Poh­jois-Tam­me­lan pai­kal­li­so­sas­ton syys­ko­kous on kes­ki­viik­ko­na 11.10.2017 Pa­ta­kan­kaan Ns. ta­lol­la klo 18.30. Joh­to­kun­ta ko­koon­tuu klo 18. Ter­ve­tu­loa!

Kes­kus­ta­lai­set il­ta­mat. La 20.10. viih­dy­tään Tam­me­las­sa Val­ke­a­nie­men Pir­til­lä pe­rin­tei­sis­sä Kes­kus­ta­lai­sis­sa il­ta­mis­sa! Tar­jol­la on hy­vää ruo­kaa ja mait­ta­vaa juo­maa, sekä tie­ten­kin yl­lä­ty­soh­jel­maa ja tans­si­mu­siik­kia! Päi­vän po­liit­tis­ta tar­jon­taa an­nos­te­lee pre­si­dent­tieh­do­kas, ul­ko­a­si­an­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Van­ha­nen. Li­put 25€ (opis­ke­li­jat 15€) voi mak­saa joko en­nak­koon tai ovel­la. Tar­joi­lu­jen mi­toit­ta­mi­sek­si kan­nat­taa kui­ten­kin il­moit­taa osal­lis­tu­mi­ses­taan en­nal­ta kun­nal­lis­jär­jes­töö­si tai pii­ri­toi­mis­tol­le (ete­la-hame@kes­kus­ta.fi tai 050-374 5146).

Pii­ri, syys­ko­kous la 18.11. klo 10 Hat­tu­las­sa Ju­tei­ni­ta­lol­la (os. Kau­pa­tie 3). Val­ta­kir­jo­jen tar­kas­tus ja kah­vio avoin­na klo 9. Esi­tys­lis­tal­la sään­tö­mää­räi­set asi­at sekä vuo­den 2016 ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­nen. Po­liit­ti­sen kat­sauk­sen pi­tää puo­lu­een va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Kur­vi­nen.

Ret­ki edus­kun­taan, to 23.11. Läh­tö bus­sil­la klo 8.15 Fors­san ABC:ltä, klo 9 Hä­meen­lin­nan mat­ka­huol­los­ta, 9.30 ABC Rii­hi­mä­ki. Edus­kun­nas­sa ta­paam­me kan­sa­ne­dus­ta­ja Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­lan sekä tu­tus­tum­me re­mon­toi­tuun ta­loon opas­te­tul­la kier­rok­sel­la. Lou­nas nau­ti­taan Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa, jon­ka jäl­keen pa­laam­me edus­kun­taan seu­raa­maan ky­se­ly­tun­tia. Ko­ti­mat­kal­le läh­dem­me klo 17 jäl­keen reit­tiä Hel­sin­ki-Rii­hi­mä­ki-Hä­meen­lin­na-Fors­sa. Fors­saan saa­vum­me n. 19.30 paik­keil­la. Mat­kan hin­ta (sis. mat­kat, lou­naan ja vä­li­pa­lan pa­luu­mat­kal­la) 40 eu­roa. Il­moit­tau­tu­mi­set pii­ri­toi­mis­tol­le ete­la-hame@kes­kus­ta.fi tai 050-374 5416. Toi­mi no­pe­as­ti, sil­lä paik­ko­ja on ra­joi­te­tus­ti! Opin­to­mat­ka jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä MSL:n kans­sa.

 

Uutisia

Kuntavaaleissa 9.4. annettiin Keskustan ehdokkaille 1.111 ääntä, jotka oikeuttivat 10 valtuustopaikkaan.
Asetettu tavoite saavutettiin ja neuvottelut luottamustoimipaikoista käytiin kuntavaali-tuloksen mukaan onnistuneesti.

Kunnanvaltuusto kokoontui 19.6. täyttä-mään avoimiksi tulleet luottamus-toimipaikat.

  • Anttila: Helpotusta maatalouskriisiin

    27.8.2017

    Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila vaatii helpotusta maatalouden ahdinkoon. LFA:sta puuttuvaan rahoitukseen on budjettiriihessä löydettävä ratkaisu. Kriisitoimet tulee ohjata nopeasti elinkeinon kustannusten alentamiseen ja kannattavuuden turvaamiseen.